12:10
Göwün

GÖWÜN

Eý, kiçijik göwnüm,
kemine göwnüm,
Kiçele-kiçele ne günler gördüň?
Gorana-gorana boldum men dagdy,
Hol gurrumsak
dyrnak ýaljak göwnüme
Ataş bolup degdi,
Dag bolup degdi.

Başym aşak salyp,
pälim pes tutsam,
Depämden seretdi külkeje kişi!
Çüpeler!
Görmedik bolýaňyz kimi?
Siz isläň-islemäň, Nobatguly men!
Siziň çakyňyzdan juda çuňduryn,
Siziň çakyňyzdan juda uly men!

Men görünjek bolup,
gözden düşýän däl,
Ýa ulaljak bolup,
kiçelýän betpäl!
Men ýaşadym
hem işledim
ümsümje
Görünmejek bolup dünýäň künjünde…

Men daglaryň depesinde Ýanardag,
Lowlap-güwläp atylmam bar her daýym.
Dünýä myhmanhana,
a men myhman däl,
Ynanmadyk garaşsyn-da göräýsin!

Ýokarda Türkmeniň asmany dursa,
Zeminde ýörese türkmen zybany,
Men entek-entekler geçmişe gitmen,
Men Allanyň saýlan
Hak jawudany!

Öli,
ýarym öli
goşgujyk dogrup,
Eýdip ile meşhur bolan şepejik,
Beýdip halk şahyry bolan süpüjek,
Poeziýa ýelmeşen porsy hapajyk –
Göýdük goşgularyň gabrystanynda
Edebiýatyň şasy ýaly hamana,
Magtymgula sapak berýär şygyrdan
Pitjiň atyp Nepes
bilen
Keminä!

Hawa, okuw kitabyna girer siz,
Sanawyna resmi taýdan beýikleň,
Dogruň,
sowruň öli goşgularňyzy
Baýrak hem at alyp
Çykyň keýipden.

Eý, beýik eýýamyň saplyk-süplügi!
Guruň poeziýada şagal mesligi!
Edebiýat – okuw kitaby däldir!
Poeziýa – Ýere asmany ýoldur!

Eý, döwür,
görmejek bolýaňyz kimi
Siz isläň, islemäň,
Nobatguly men!
Siziň çakyňyzdan juda beýik men,
Siziň çakyňyzdan juda uly men!
Hudaýym salandyr maňa saýasyn!
Eýýamdan eýýama geçirýän sal men,
Asyrdan asyra uzan paýapyl!

Nobatguly REJEBOW.

Категория: Goşgular | Просмотров: 126 | Добавил: Atayew | Теги: Nobatguly Reiebow | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 4
0
4 atashkammmm   [Материал]
Haweran ylham deñ ugratyan bolaymasalar yokardan biggrin

0
3 Şirhan   [Материал]
Kakamyrat aga, arada Nobatguly Rejepowyň eserlerini sorapdym. Bärde aýratyn blok edibem açyp bolmady öýdýän. Sizden ýene bir gezek haýyş edýän! Şolary meň: shirhanallaberdiyew@gmail.com salgyma ugradaýyň, kyn görmeseňiz

0
2 Hаwеrаn   [Материал]
"Hudaýym salandyr maña saýasyn..."
Şular ýaly setirleriñ heñi näme üçindir Saparmyrat Türkmenbaşynyñ goşgularynda köp duş gelýärin.. Ýa bu bir ýöne tötänlikmikä?.. ((

0
1 turkmentug   [Материал]
Hawa ,uly şahyrdy .

Имя *:
Email *:
Ähli smaýliklar
Код *: