15:17
The material has been deleted by the copyright holder.
The material has been deleted by the copyright holder.
Просмотров: 338 | Добавил: Bagabat | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 43
0
43 Jeksparro   [Mowzuga geç]
Uyanış büyük selçuklu gyzykly gidyar. Düyn gördüm 3-nji seriyasyny. Wezir Nyzamylmülk hemme yere yetişýär. Hasan Sabbah diyilyäni garakçy Hasan Sabbah Haşhaşynmyka (Assassins)? Soñy gyzykly gutardy-da indiki hepdäñ 1-nji gününe çenli garaşýaryn. :-)

0
42 Gökböri   [Mowzuga geç]
Siziñ hemmäñizi türkmen we türk taryhyny çuññur öwrenýän https://www.altayli.net saýtyna çagyrýaryn ))

0
41 Gökböri   [Mowzuga geç]
Meniñ özümde az, ýok diyen yaly, ýogsam bolanjasyndan berjek welin.

0
40 Gökböri   [Mowzuga geç]
Has aga, altayli.net saýty türkmençe taryhy makalalary çap edesleri gelýär welin, birki makala ugradyp soñ ugratmansyñyz. Ýadyñyzdan çykdymy ýa gaty işlimisiñiz? Bir ýatladaýyñ diýdiler... ))

0
39 Gökböri   [Mowzuga geç]
Alp Arslan we seljuklylar barada gyzyklanyanlat uçin:

https://www.altayli.net/adalatyn-ganaty-alp-arslan.html

0
38 Gökböri   [Mowzuga geç]
Serial ildeşlerimize gowy yarady öydyän ))

0
37 Gökböri   [Mowzuga geç]
Yarym sagat öñ saýtda 59 myhman okyjy bardy, şumat "Oyanyş" başlady welin, 10-a hem yetenok smile

0
36 937303taze   [Mowzuga geç]
Meninem okan kitaplarymda Nyzam al mulk , Omar Hayyam , Hasan Sabbah bir medresede okap bilim alan diyip bardy.

0
35 dovletmyratnurmedov   [Mowzuga geç]
Garaz maglumaty özümden toslamak.
Okan döwürleri bir birine gabat gelmese seň aýdyşyň ýaly "Feýk" bolup biler. Gyzyklanýan öwrenip göräýsin.

0
34 dovletmyratnurmedov   [Mowzuga geç]
Türk saýtdada şeýle maglumat bar:
"Dünyayı gözlemleyen Ömer Hayyam’ın, zamanın efsane veziri Nizamülmülk ve dünyanın kendisinden korktuğu Hasan Sabbah ile Nişapur’da eğitim gördükleri söylenir."

0
33 dovletmyratnurmedov   [Mowzuga geç]
Dogry bellediň bir gepiň gerekdi, teleklemek gerek däldi.
Gysgaça ýalňyş düşündiň diýsenem boljaklaý, düzme ýazyp ýadamany!

Feýk meselä gelende bolsa, menä özümden zat toslamak, eşidenimi we okanymy ýazdym. Ynha wikipedýada şeýleräk maglumat bar:
"На Востоке была широко распространена легенда «о трёх товарищах по медресе», согласно которой Хасан, Низам аль-Мульк и Омар Хайам вместе учились в Нишапуре у имама Муваффака. Друзья дали клятву, что тот из них, кто добьётся в жизни бо́льшего успеха, поможет остальным. Когда Низам аль-Мульк стал визирем сельджукского султана, Хасан благодаря его покровительству получил должность при дворе, но затем был изгнан по оговору визиря, опасавшегося соперничества."

1
32 Şirhan   [Mowzuga geç]
Ýokarda ady agzalan seriallaryň hiç birine-de tomaşa etmek miýesser etmedi.(Nesibämde bolsa görerin nesip bolsa). Ýöne, özümizde "Aýgytly ädim" bilen "Şükür bagşydan" başga nemeräk film ýok wagtynda...Bulara "eýle-beýle" diýsek... Nemeräk bolmazmy?... smile

0
31 Bagabat   [Mowzuga geç]
The material has been deleted by the copyright holder.

0
29 dovletmyratnurmedov   [Mowzuga geç]
"Şetdaly" munyň nämaý?
Sen meni tanaýaňmy, sen meniň dostymmy ýa beý diýip ýüzlener ýaly.?
Gaýrat et edeplije bol.
Bloga goýýan zatlaryňa laýyk bolsaň gowy bolardy.

0
30 Bagabat   [Mowzuga geç]
The material has been deleted by the copyright holder.

0
28 Hаwеrаn   [Mowzuga geç]
Kino sungatynda koplenç yerine duşen obraz ony janlandyranyñ at-familiyasynyñ deregini tutup bilyar. Meselem, "Aygytly ädim" kinofilmi diylende Artygyñ keşbini janlandyran B.Annanowy goz oñune getirjekleriñ ilki Artyk Babaly duşer.
Edil şonuñ bilen baglanyşyklylykda M.Akkadyñ "Muhammet" filmine degişli yene bir gyzykly maglumat: Akkad filmi surata duşurende Hz.Hamzany şehit eden garayagyz tenli Wahşynyñ rolunda oynamaga ilgezik adam tapmandyr, onsoñ ol tehniki toparda işleyan yonekey hakynatutma işgarleriñ birine muny ynanyar. Görgüli oynasa oynayaram welin, ahli bela-beter şondan soñ başlayar, iş gozlap nirä barsa, ony işe almakdan yüz õwüryarler, hatda baran yerine ony ayal-ebtatrlar, çagalar: "Ynha şu Hz.Hamzany şehit eden negr" diyp daşlap kowyarlar, yuzune tüykurilyar...
Şol nukdaynazardan seredende "Ärtogrul" serialynyñ Sadetdin Köpegi, "Abdylhamyt" serialynyñ Halil Halidi bilen obrazlaşan Myrat Garypagaoglynyñ we Gürkan Uygunyñ "Oyanyşda" hem esasy rollarda çykyş etmegi yonekey tomaşaçynyñ howesini gaçyryar.
Taze we tejribeli aktorlary tapyp, has hem ozuneçekiji edip bilerdiler.

0
26 dovletmyratnurmedov   [Mowzuga geç]
@haweran: ýene bir zar ýadyma düşdi bro. Hasan Sabbah, Nyzamylmülk we Omar Haýýam üçüsi bir medresede okanlar. Klasdaş. Ýöne biri syýasata, biri sektant beýlekisem ylmy (alkogolik bolsada) işgär bolýar.

0
27 Bagabat   [Mowzuga geç]
The material has been deleted by the copyright holder.

0
25 dovletmyratnurmedov   [Mowzuga geç]
"Oýanyş seljuk" seriýaly barada aýdanda menä 80% bal berýän. Sebäbi aýal maşgalalaryň eşigini halamadym. Kellesindäkiler nämaý. Gupba ýada topby (rimiks edilenem bolup bilerdi) bolaýmany. Iň bolmanda ýalyk bolandada gowy bolardy. Fon sazynam oňarmandyrlar.

0
24 dovletmyratnurmedov   [Mowzuga geç]
@haweran: "Прорицатель Омар Хайям" seriýaly gaty uly ýazgarma bilen görüpdim. Häzirem ýazgarýan. Seljuklar barada dezinformasiýa edilip düşürilen. Işdeş rus gyz bardy olam görüpdi. Men oňa seljuklar (türkmenler) olar ýaly warwar bolmadyk. Olar ylmy gowy görüpdirler, ösdüripdirler diýip faktlaram getiripdim. Meselem Seljuklar ýurdyň ähli ýerinde "nyzamiýe" medreseleri gurupdyrlar we dünýäde ilkinji bolup stipendiýa düzgünini girizipdir. Şunuň özi ylma hormat goýýany ýetik maglumat.
Onsaňam hälem seljuklar bolany, bolmasa sünnilik nähili boljakdy bir Alla bilýär. Sebäbi bir tarapdan fatemiler, büweýhiler, batynyler, karmatiler ýaly sektantlar alyp barýady.

0
23 Gökböri   [Mowzuga geç]
@turkmentug, biz haçan "Seljukly" diyp serial çykardyk?

0
22 turkmentug   [Mowzuga geç]
Biziň " Seljukly " serialymyzyň ýanynda pesiräk görünýä.ýöne buda hormata mynasyp iş ... - diýmek islärdim ...

0
21 Dunyagozel   [Mowzuga geç]
Bu kinony göremokdum welin görmeli edaýdiňizä..)

0
20 Dunyagozel   [Mowzuga geç]
Serdar agam söze başlanda her gezek soňuna ýetýänçä bizi hökman ýylgyrtýa, şoň üçin köp sag boluň ýazgylaryňyz üçin smile
Bu Ýepbekçiýew Tapbatçynyň başga-da ýazaý ýazgylary, tankytlary bar bolsa ýetirip duraweriň, hökman okars

0
19 Hаwеrаn   [Mowzuga geç]
Yone name u.ndir türk garyndaşlarymyz şular yaly ownuk detallary ünsden duşuryarler..
Herniçigem bolsa öñkilerden gowy. Ýogsam bolmasa, "Ärtogrul" serialy ilki başlanda gahrymanlaryñ biri ayna seredip durka, gećip baryan uzakdaky samolyodyñ sudury hem görnüpdi smile

0
18 Hаwеrаn   [Mowzuga geç]
Filmiñ sazy-da şeýle...

0
17 Hаwеrаn   [Mowzuga geç]
Yogsam bolmasa Hz.Muhammede bagyşlanyp, ondan bari birnaçe kinofilm we serial ekranlaşdyryldy, Akkadyñ filminde oynan nusgalyk keşplerine hazirem tay geljek yok, meselem Hz.Hamza diylende filmdäki amerikan aktyory Entoni Kwiniñ merdemsi keşbi goz öñuñe gelyar...

0
16 Hаwеrаn   [Mowzuga geç]
Akkad özi Golliwudda işlanem bolsa, amerikan kinomatografiyasynyñ däp bolan stillerini gaytalamayar, belkäm şonuñ ü.ndir onuñ düşuren "Omar Muhtar" we kabir arap yurtlaryñ fanatik ruhanylarynyñ Hz. Muhammediñ (s.a.w) roluny oynadyandyr öydup, duşurulmegine razylyk bermedik (kinofilmleri soñra Liwiyanyñ öñki legendar we omri tragiki ölüm bilen tamamlanan dowlet yolbaşçysy Muammar Kaddafi tarapyndan Akkad we onuñ topary Liwiya çagyrylyp duşurulmegine yardam edipdi we maliyeleşdiripdi) "Muhammet" kinofilmi dunya kinomatografiyasynyñ altyn hazynasyna girdi.

0
15 Hаwеrаn   [Mowzuga geç]
Asly siriyaly Golliwudyñ ussat režissýory merhum Mustapa Akkad "Omar Muhtar" kinofilmini düşurende iñ bir ownujak detallara çenli uns berer eken. Mysal ü.n Mussoliniñ keşbini, has hakykata yakyn, has ynandyryjy gorkezmek u.n filmiñ duşurulen wagtynda heniz ölman galan Mussolininiñ sertaraşyny tapyp getirip, onuñ rolunda oynayanyñ saçyny bejertdiren eken.

0
14 Hаwеrаn   [Mowzuga geç]
Emma osmanly haremhana durmuşy we olardaky ayal-gyzlaryñ, melikeleriñ geynişi barada maglumat yok diyerliklidir.

0
13 Hаwеrаn   [Mowzuga geç]
"Speseffektleri gowy. Döwrebap. Jeň meýdanynyň, söweş sahnalarynyň kompýuter grafikasy ýokary derejede. Ilk-ä “Ýüzükleriň hökümdary”, “300 spartaly” çeper filmleriniň, soňam “Lotus-filmiň” “Spartak” serialynyň, “Tagtlaryň oýunlary”, “Wikingler” atly seriallaryň sungat dünýäsiniň wekillerine beren sapaklarynyň hemmejesiniň ýagşyja özleşdirilendigi mese-mälim bildirýär"

Mesele hem şunda... amerikan we yewropa taryhy seriallarynyñ nusga edinerlik sapaklary özleşdirmek gowy zat, emma edil olaryñka-da meñzetjek bolup durmaly dalmika diyyan.. Türkler taryhy serial babatda öñ bir yalñyşlyga yol berdiler: meselem, "Ajaýyp asyr" ("Muhteşem yüzyıl") serialynda haremhana epizodlaryna has kop agram berip we hazirki dowruñ tomaşaçylarynyñ unsuni çekjek bolup, koşk zenanlarynyñ eşiklerini göya iñlis korolewalarynyñ eşikleri yaly göwsi yakasyndan böwsüp çykayjak yaly yarym-yalañajrak eşiklerde çykyş etdirdiler.

0
12 Hаwеrаn   [Mowzuga geç]
Filmiñ dowamynda ýañlanýan dombranyñ deregne tamdyranyñ - dutarymyzyñ owazynyñ ýañlanmagyny näler isleýäñ... emma, dagarman, bu mümkin däl....
Haçan biziñ galamyndan ot syçraýan senariýaçylarymyz, ezber režissýorlarymyz, prodýuserlerimiz döräp, şular ýaly taryhy kinofilmleri özleri döredip türkmeni - medeniyetini - edebiyatyny we sungatyny dünya derejesine çykararlarka...

0
11 Hаwеrаn   [Mowzuga geç]
"Altynjan hatyn" romanynda öñe çykarylan bürgüt simwolikasynyñ eýýäm serialyñ başyndan başlap göze ilmegi tolgundyrman durmady...

0
10 Hаwеrаn   [Mowzuga geç]
Birinji bölûme tomaşa edip bolan badyma Osman agamyzyñ "Altynjan hatyn" trilogoliyasynyñ sesli gornuşini (öñ öwran öwran diñlänem bolsam) diñledim...
Gownume bolmasa, taryhy romanlarymyzyñ ussady Osman (Ödäyew) agamyzyñ, Esen (Atayew) agamyzyñ, Ýazmyrat (Mämmediyew) agamyzyñ göründe dik oturyp, edil trilogiyada Togrul begiñ Altynjanyñ ölendigini bilip... "Altynjan!..." diyip zarynlap gygyryşy deý gygyryan yaly boldy.... göyä biziñ türkmenistanlylaryñ öz taryhymyzy edebiyatda we sungatda wagyz etmekden at gaytarym yzda galandygymyzyñ agysyny aglayan yalydylar...

0
9 Hаwеrаn   [Mowzuga geç]
"Direliş. Ärtogrul" we "Gurulyş. Osman" seriallaryny-ha doly AKP syýasatyna laýyklap berdiler, taryhy yoýdular... munda-da şeytjege meñzeyarler... Eyyäm birinji bölümde çagalara erteki aydyp, boy boylap ýören Gorkut atanyñ keşbi bar...
Gorkut ata nire, seljuklar nire... smile

0
8 Hаwеrаn   [Mowzuga geç]
"TRT Belgesel" dokumental gepleşikleriñ tebigat baradaky dokumental filmleriniñ ussat alypbaryjysy Serdar Kylyç Alp-Arslanyñ roluna gaty gowy gelşipdir.
Umuman alanda aktýorlar ussatlyk bilen oynayarlar (Gylyç Arslanyñ gyzy Elçin hatynyñ roluny oynayanda biraz yasamalyk duýulýar)..

0
7 Hаwеrаn   [Mowzuga geç]
Serialdaky seljuklylaryñ egin-eşikleri-de şol dowruñ seljuklylarynyñ eşikleri bilen meñzeşliginiñ yokdugy dogry. "Ärtogrul" serialy bilen meñzeşlikler gaytalanyar..
Rus, eyran we özbek kinomatografiyaçylarynyñ eyranlylaryñ adyna geçirilen biziñ dehistanly türkmen ildeşimiz Omar Haýýam hakynda 2012-nji ýylda dûşûrilen "Прорицатель Омар Хайям" serialynda seljuklylaryñ hakyky keşbi, egin-eşigi ynandyryjy berlipdir.

0
6 Hаwеrаn   [Mowzuga geç]
Bu zatlar taryhy hakykat... muña soz yok. Emma senariya yazylanda, dogan bilen doganyñ söweşinde yeñiji bolmayandygyny has tasirli yollar bilen açyp gorkezip bilerdiler...

0
5 Hаwеrаn   [Mowzuga geç]
Kinoñ başy şeyle gowy, şeyle dartgynly, uruş sahnalary bilen başlayar welin... maña hiç yaramady... Çunki "Allahu ekber" diyip, ustune çozulýanam öz türkmenlerimiz, garahanly gardaşlarymyz... olaram şeyle "Allahu ekber" diyip, seljukly doganlarynyñ üstüne çozyarlar...

0
4 Hаwеrаn   [Mowzuga geç]
Edil şumat gaytalap berip dur...

0
3 Hаwеrаn   [Mowzuga geç]
Şu serialy görüp bolamsoñ-a menem bir "tapbatlamañ" pikirini edipdim, yene yaltandym.. smile

0
1 Jeksparro   [Mowzuga geç]
Beh Ýepbekçiýew Tapbatçy biggrin

0
2 Bagabat   [Mowzuga geç]
The material has been deleted by the copyright holder.

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]