15:17
“Oýanyş. Beýik seljuklar” atly çeper film barada
“OÝANYŞ. BEÝIK SELJUKLAR” ATLY ÇEPER FILM BARADA

Şu günler Türkiýäniň merkezi teleýaýlymlarynyň biri bolan “TRT-1” teleýaýlymynda we internet saýtlarynda “Oýanyş. Beýik Seljuklar” (Uyaniş. Büyük Selçuklu) atly çeper filmi görkezilýär we köpler tarapyndan ürç edilip tomaşa edilýär.
Deýl Karnegi kimdir birini tankytlap başlamazdan öňünçäsi onuň gowy taraplaryny aýtmagy maslahat berýär. Soňam, örän ýumşaklyk bilen tankyt edilen halatynda tankyt tokmagy depesinden inderilýäniň dergazaba münmän, aýdylanlardan dogry netije çykarjakdygy hakyndaky pikiri öňe sürýär.
Ýöne, soňky döwrüň tejribes-ä, sen tankyt etmezden öň, öz opponentiňi öwmeg-ä beýle-de dursun, ony hatda süýr depesinden başlap dabanyna çenli mürepbä batyryp çykaryp, soňra onuň daşyny “şapbyldadyp” ýalanyňdan soňam tankydyňy, ol-a ýumşak äheňde, sypaýyçylyk bilen aýtmak däl, hatda hüwdi edip, sesiňi enesiniňkä meňzedip aýdyp berseňem, barybir tankyt etmekçi bolup agzyňy açanyňdan beýläk seni gan duşmany bolmasa-da süňk duşmany-ha hasap etjekdiginiň ikuçsyzdygyny beýan edýär.
Ýöne, şonda-da, mundan buýanky beýlekiler üçin adam gatnaşyklary çygrynda Deýl Karnegi umumy ykrar edilen awtoritet hem korifeý bolandygy sebäpli, “dinden çyksaňam ilden çykma” diýen nakyla eýerip, onuň öwüt-ündewinden ugur alan ýagşy.
Şonuň üçinem, ilki bilen, adaty tomaşaçy hökmünde “Oýanyş. Beýik Seljuklar” (Uyaniş. Büyük Selçuklu) atly, filmi döredijileriň arhiw baryny agtaryp, taryhy ilik-düwme seljerip, iňňe bilen guýy gazan mysaly, inçeden agyr zähmet bilen edebini esasyny ýazan, şeýle-de olaryň diňe bir puluny, zähmetini we ajy derin-ä däl, Berdi Kerbabaýew ýazmyşlaýyn: “eýsem-de bolsa”, ähli özüni siňdirip, düşüren çeper filminiň artykmaç taraplaryny sanalyň:
1. Speseffektleri gowy. Döwrebap. Jeň meýdanynyň, söweş sahnalarynyň kompýuter grafikasy ýokary derejede. Ilk-ä “Ýüzükleriň hökümdary”, “300 spartaly” çeper filmleriniň, soňam “Lotus-filmiň” “Spartak” serialynyň, “Tagtlaryň oýunlary”, “Wikingler” atly seriallaryň sungat dünýäsiniň wekillerine beren sapaklarynyň hemmejesiniň ýagşyja özleşdirilendigi mese-mälim bildirýär;
2. Filmiň gahrymanlarynyň egin-eşikleri, ýaraglary, daş-keşpleri özüne çekiji. Hatda şol eşikleriň şol döwürde seljuklaryň geýen geýim-gejimleri bilen düýbünden diýen ýaly dahyly ýogam bolsa;
3. Çeper keşpleri janlandyrýan aktýorlar öz janlandyrýan keşplerine belli bir derejede “ynanýarlar”, bu bolsa çeper filmiň dartgynlylygyny, gyzyklylygyny az-da-kän-de üpjün edýär;
4. Çeper filmde islendik çeper eserdäki ýaly sýužet ýorumynyň (wakanyň) yzygiderliligi belli bir derejede saklanypdyr. Bu bolsa çeper filmiň manyly bolmagyny belli bir derejede üpjün edýär.
Elbetde, bu çeper filmiň başga-da gowy taraplary kändir.
Ýöne, bu nukdaýnazaryň awtory, professional derejede kinotankytçysy ýa-da kino sungatynda “gelin bolup görmese-de işiginden-ä jyklap gören adam” bolmandygy üçin, şunuň şeýledigine iňňän gynanýandygyna garamazdan, çeper filmiň mundan buýanky beýleki artykmaç taraplaryny görmegiň hötdesinden gelmän ýatyr.
Emma, bu gysgaça synyň awtory, şu ugurdan çorba baryny sowada-sowada, ýüňi ýetip, ýüňüni gyrkyp, nah kombinatyna tabşyrybermeli bolan, bu sözleriň awtoryndan tapawutlylykda hakyky hem çyn kinotankytçylaryň, bu seljerilýän çeper filmiň has gowy, has kämil, has ajaýyp, has belent we ş.m. taraplarynyň milliarddanam gowrak sanysyny tapjakdyklaryna çyny bilen umyt edýär hem-de tüýs ýürekden ynanýar we sabyrsyz garaşýar.

©Ýepbekçiýew Tapbatçy ☺
Категория: Teatr we kino sungaty | Просмотров: 190 | Добавил: Bagabat | Теги: Ýepbekçiýew Tapbatçy | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 43
0
43 Jeksparro   [Материал]
Uyanış büyük selçuklu gyzykly gidyar. Düyn gördüm 3-nji seriyasyny. Wezir Nyzamylmülk hemme yere yetişýär. Hasan Sabbah diyilyäni garakçy Hasan Sabbah Haşhaşynmyka (Assassins)? Soñy gyzykly gutardy-da indiki hepdäñ 1-nji gününe çenli garaşýaryn. :-)

0
42 Gökböri   [Материал]
Siziñ hemmäñizi türkmen we türk taryhyny çuññur öwrenýän https://www.altayli.net saýtyna çagyrýaryn ))

0
41 Gökböri   [Материал]
Meniñ özümde az, ýok diyen yaly, ýogsam bolanjasyndan berjek welin.

0
40 Gökböri   [Материал]
Has aga, altayli.net saýty türkmençe taryhy makalalary çap edesleri gelýär welin, birki makala ugradyp soñ ugratmansyñyz. Ýadyñyzdan çykdymy ýa gaty işlimisiñiz? Bir ýatladaýyñ diýdiler... ))

0
39 Gökböri   [Материал]
Alp Arslan we seljuklylar barada gyzyklanyanlat uçin:

https://www.altayli.net/adalatyn-ganaty-alp-arslan.html

0
38 Gökböri   [Материал]
Serial ildeşlerimize gowy yarady öydyän ))

0
37 Gökböri   [Материал]
Yarym sagat öñ saýtda 59 myhman okyjy bardy, şumat "Oyanyş" başlady welin, 10-a hem yetenok smile

0
36 937303taze   [Материал]
Meninem okan kitaplarymda Nyzam al mulk , Omar Hayyam , Hasan Sabbah bir medresede okap bilim alan diyip bardy.

0
35 dovletmyratnurmedov   [Материал]
Garaz maglumaty özümden toslamak.
Okan döwürleri bir birine gabat gelmese seň aýdyşyň ýaly "Feýk" bolup biler. Gyzyklanýan öwrenip göräýsin.

0
34 dovletmyratnurmedov   [Материал]
Türk saýtdada şeýle maglumat bar:
"Dünyayı gözlemleyen Ömer Hayyam’ın, zamanın efsane veziri Nizamülmülk ve dünyanın kendisinden korktuğu Hasan Sabbah ile Nişapur’da eğitim gördükleri söylenir."

0
33 dovletmyratnurmedov   [Материал]
Dogry bellediň bir gepiň gerekdi, teleklemek gerek däldi.
Gysgaça ýalňyş düşündiň diýsenem boljaklaý, düzme ýazyp ýadamany!

Feýk meselä gelende bolsa, menä özümden zat toslamak, eşidenimi we okanymy ýazdym. Ynha wikipedýada şeýleräk maglumat bar:
"На Востоке была широко распространена легенда «о трёх товарищах по медресе», согласно которой Хасан, Низам аль-Мульк и Омар Хайам вместе учились в Нишапуре у имама Муваффака. Друзья дали клятву, что тот из них, кто добьётся в жизни бо́льшего успеха, поможет остальным. Когда Низам аль-Мульк стал визирем сельджукского султана, Хасан благодаря его покровительству получил должность при дворе, но затем был изгнан по оговору визиря, опасавшегося соперничества."

1
32 Şirhan   [Материал]
Ýokarda ady agzalan seriallaryň hiç birine-de tomaşa etmek miýesser etmedi.(Nesibämde bolsa görerin nesip bolsa). Ýöne, özümizde "Aýgytly ädim" bilen "Şükür bagşydan" başga nemeräk film ýok wagtynda...Bulara "eýle-beýle" diýsek... Nemeräk bolmazmy?... smile

0
31 Bagabat   [Материал]
"Ýöne, soňky döwrüň tejribes-ä, sen tankyt etmezden öň, öz opponentiňi öwmeg-ä beýle-de dursun, ony hatda süýr depesinden başlap dabanyna çenli mürepbä batyryp çykaryp, soňra onuň daşyny “şapbyldadyp” ýalanyňdan soňam tankydyňy, ol-a ýumşak äheňde, sypaýyçylyk bilen aýtmak däl, hatda hüwdi edip, sesiňi enesiniňkä meňzedip aýdyp berseňem, barybir tankyt etmekçi bolup agzyňy açanyňdan beýläk seni gan duşmany bolmasa-da süňk duşmany-ha hasap etjekdiginiň ikuçsyzdygyny beýan edýär.".
"Däliniň müň gepi telek, bir gepi gerek" diýlişi ýaly, Ýepbekçiýew Tapbatçynyňam şu söz-ä gaty bahym tassygyny tapaýjak öýdýän... biggrin

0
29 dovletmyratnurmedov   [Материал]
"Şetdaly" munyň nämaý?
Sen meni tanaýaňmy, sen meniň dostymmy ýa beý diýip ýüzlener ýaly.?
Gaýrat et edeplije bol.
Bloga goýýan zatlaryňa laýyk bolsaň gowy bolardy.

0
30 Bagabat   [Материал]
Dogry aýdýaň. Bagyşla. Hakykatdanam, men seniň dostuňam däl, hiç kimiňem. Edil bu sözi öz adyňa aýdylan kemsidiji söz hökmünde kabul edersiňem öýtmedim. "Her kellede bir hyýal, kel kellede müň hyýal" diýleni boldy. Bu "şetdaly" diýen söz bolsa, saňa aýdylan, seniň häsiýetlendirmäňem däl, meniň pikirimçe, edepsizligem däl. Bu söz seniň aýdan maglumatyň taryhyň sahypalaryna ýazylyp galan "feýk-nýus"-yň hakykatdanam "feýk-nýus"-dygyny aňlatmak üçin jaýdar türkmen sözi bolandygy üçin ulandym. Ýöne, ony özüňe çeken bolsaň, "keçiresiz!" diýip, teswiriňe ýazylan jogapdan şol sözi aýraýmasam...
Ýene-de bir meni ýalňyşdyran zat, bu saýt, tüweleme, göz degmäwersin, eýýäm üç ýyldan gowrak wagt bäri işläp durandygy sebäpli, onuň agzalarynyň öz aralarynda, wirtual söhbetdeşlikde ýaşyna, bilimine, jynsyna, real durmuşda eýeleýän wezipesine ýa-da emläk ýagdaýyna garamazdan şähdaçyk we pespäl gatnaşýandyklaryna endik edip gitmegim boldy.
Men näbileýin, indi agzalaryň käbirleri bilen pikir alyşjak bolsaň ilki "китайский церемония"-nyň ähli jikme-jikliklerini berjaý etmek borjunyň saýtyň düzgünlerine girizilendigini! Onsoňam "Şetdaly!" diýen sözüň masgaralaýjy äheňiniň bardygynam bilip goýmaly. "Ölinçäň öwren" diýleni-dä. Ýöne şonda-da aýdýan (ýazýan) zadyňa ters düşünilse, ters düşünýän günäkär däl-de, aýtjak bolýan zadyna dogry düşünilmegini gazanyp bilmedik günäkär bolýar.

0
28 Hаwеrаn   [Материал]
Kino sungatynda koplenç yerine duşen obraz ony janlandyranyñ at-familiyasynyñ deregini tutup bilyar. Meselem, "Aygytly ädim" kinofilmi diylende Artygyñ keşbini janlandyran B.Annanowy goz oñune getirjekleriñ ilki Artyk Babaly duşer.
Edil şonuñ bilen baglanyşyklylykda M.Akkadyñ "Muhammet" filmine degişli yene bir gyzykly maglumat: Akkad filmi surata duşurende Hz.Hamzany şehit eden garayagyz tenli Wahşynyñ rolunda oynamaga ilgezik adam tapmandyr, onsoñ ol tehniki toparda işleyan yonekey hakynatutma işgarleriñ birine muny ynanyar. Görgüli oynasa oynayaram welin, ahli bela-beter şondan soñ başlayar, iş gozlap nirä barsa, ony işe almakdan yüz õwüryarler, hatda baran yerine ony ayal-ebtatrlar, çagalar: "Ynha şu Hz.Hamzany şehit eden negr" diyp daşlap kowyarlar, yuzune tüykurilyar...
Şol nukdaynazardan seredende "Ärtogrul" serialynyñ Sadetdin Köpegi, "Abdylhamyt" serialynyñ Halil Halidi bilen obrazlaşan Myrat Garypagaoglynyñ we Gürkan Uygunyñ "Oyanyşda" hem esasy rollarda çykyş etmegi yonekey tomaşaçynyñ howesini gaçyryar.
Taze we tejribeli aktorlary tapyp, has hem ozuneçekiji edip bilerdiler.

0
26 dovletmyratnurmedov   [Материал]
@haweran: ýene bir zar ýadyma düşdi bro. Hasan Sabbah, Nyzamylmülk we Omar Haýýam üçüsi bir medresede okanlar. Klasdaş. Ýöne biri syýasata, biri sektant beýlekisem ylmy (alkogolik bolsada) işgär bolýar.

0
27 Bagabat   [Материал]
Nyzam al Mülk - 1019-njy ýa-da 1020-nji ýylda doglup, 1092-nji ýylda-da Hasan ibn Sabbahyň haşşişinleriniň biri, pidaýy Bu Tahyr Arrani tarapyndan öldürilýär.
Hasan ibn Sabbah - 1050-nji ýylda doglup, 1123-nji ýylda aradan çykýar;
Omar Haýýam - 1048-nji ýylda doglup, 1131-nji ýylda aradan çykýar.
Nyzam al Mülk bilen beýleki "iki dostuň" arasynda 30 ýyl tapawut bar.
Galyberse-de Omar Haýýam Nişapuryň, Samarkandyň, Buharanyň we Balhyň medreselerinde okap ylym alan bolsa, Hasan ibn Sabbah Reýiň medresesinde, özem bada-bat ysmaýylylar akymyna eýeriji hökmünde okapdyr.
Omar Haýýamyň "şeraphorlugy" barada aýdylanda bolsa, häzirki wagta çenli Omar Haýýamyň ýazan "şygyrlary" hökmünde salgylanylýan 5000-den gowrak rubagydan diňe 300-500 sanysynyň hakykatdanam Haýýamyň özüne degişlidigini, galan rubagylaryň bolsa, ol ýa-da beýleki sebäplere görä, dürli ýyllarda öz ýazanlaryny öz adyndan beýan etmek islemedik Haýýamyň döwürdeş şahyrlarynyň we ondan soňky şahyrlaryň ýazandygy hakynda çaklama bar. Şeýle-de Haýýamyň "meý" diýen söz bilen üzümiň şiresinden "azdyrylan" humar ediji içgini däl-de "hakykaty", "Haka bolan yşkdan sermest bolmagy" göz öňünde tutandygy hakynda çaklamalaram bar. Onsoňam yslam dininiň pajarlap ösen şol döwürlerinde şerapdan lül-gammar bolup, "metjide omzuny urup geçmegi" teklip edýän adama Yspyhandaky obserwatoriýa ýaly soltanlygyň iri ylym öýleriniň birine ýolbaşçylyk etmegiň ynanylmajakdygy, şeýle hem onuň Soltanyň we Baş weziriň sarpa goýýan geňeşdary hökmünde özüni ykrar etdirip bilmejekdigi köre hasa ahyry.

0
25 dovletmyratnurmedov   [Материал]
"Oýanyş seljuk" seriýaly barada aýdanda menä 80% bal berýän. Sebäbi aýal maşgalalaryň eşigini halamadym. Kellesindäkiler nämaý. Gupba ýada topby (rimiks edilenem bolup bilerdi) bolaýmany. Iň bolmanda ýalyk bolandada gowy bolardy. Fon sazynam oňarmandyrlar.

0
24 dovletmyratnurmedov   [Материал]
@haweran: "Прорицатель Омар Хайям" seriýaly gaty uly ýazgarma bilen görüpdim. Häzirem ýazgarýan. Seljuklar barada dezinformasiýa edilip düşürilen. Işdeş rus gyz bardy olam görüpdi. Men oňa seljuklar (türkmenler) olar ýaly warwar bolmadyk. Olar ylmy gowy görüpdirler, ösdüripdirler diýip faktlaram getiripdim. Meselem Seljuklar ýurdyň ähli ýerinde "nyzamiýe" medreseleri gurupdyrlar we dünýäde ilkinji bolup stipendiýa düzgünini girizipdir. Şunuň özi ylma hormat goýýany ýetik maglumat.
Onsaňam hälem seljuklar bolany, bolmasa sünnilik nähili boljakdy bir Alla bilýär. Sebäbi bir tarapdan fatemiler, büweýhiler, batynyler, karmatiler ýaly sektantlar alyp barýady.

0
23 Gökböri   [Материал]
@turkmentug, biz haçan "Seljukly" diyp serial çykardyk?

0
22 turkmentug   [Материал]
Biziň " Seljukly " serialymyzyň ýanynda pesiräk görünýä.ýöne buda hormata mynasyp iş ... - diýmek islärdim ...

0
21 Dunyagozel   [Материал]
Bu kinony göremokdum welin görmeli edaýdiňizä..)

0
20 Dunyagozel   [Материал]
Serdar agam söze başlanda her gezek soňuna ýetýänçä bizi hökman ýylgyrtýa, şoň üçin köp sag boluň ýazgylaryňyz üçin smile
Bu Ýepbekçiýew Tapbatçynyň başga-da ýazaý ýazgylary, tankytlary bar bolsa ýetirip duraweriň, hökman okars

0
19 Hаwеrаn   [Материал]
Yone name u.ndir türk garyndaşlarymyz şular yaly ownuk detallary ünsden duşuryarler..
Herniçigem bolsa öñkilerden gowy. Ýogsam bolmasa, "Ärtogrul" serialy ilki başlanda gahrymanlaryñ biri ayna seredip durka, gećip baryan uzakdaky samolyodyñ sudury hem görnüpdi smile

0
18 Hаwеrаn   [Материал]
Filmiñ sazy-da şeýle...

0
17 Hаwеrаn   [Материал]
Yogsam bolmasa Hz.Muhammede bagyşlanyp, ondan bari birnaçe kinofilm we serial ekranlaşdyryldy, Akkadyñ filminde oynan nusgalyk keşplerine hazirem tay geljek yok, meselem Hz.Hamza diylende filmdäki amerikan aktyory Entoni Kwiniñ merdemsi keşbi goz öñuñe gelyar...

0
16 Hаwеrаn   [Материал]
Akkad özi Golliwudda işlanem bolsa, amerikan kinomatografiyasynyñ däp bolan stillerini gaytalamayar, belkäm şonuñ ü.ndir onuñ düşuren "Omar Muhtar" we kabir arap yurtlaryñ fanatik ruhanylarynyñ Hz. Muhammediñ (s.a.w) roluny oynadyandyr öydup, duşurulmegine razylyk bermedik (kinofilmleri soñra Liwiyanyñ öñki legendar we omri tragiki ölüm bilen tamamlanan dowlet yolbaşçysy Muammar Kaddafi tarapyndan Akkad we onuñ topary Liwiya çagyrylyp duşurulmegine yardam edipdi we maliyeleşdiripdi) "Muhammet" kinofilmi dunya kinomatografiyasynyñ altyn hazynasyna girdi.

0
15 Hаwеrаn   [Материал]
Asly siriyaly Golliwudyñ ussat režissýory merhum Mustapa Akkad "Omar Muhtar" kinofilmini düşurende iñ bir ownujak detallara çenli uns berer eken. Mysal ü.n Mussoliniñ keşbini, has hakykata yakyn, has ynandyryjy gorkezmek u.n filmiñ duşurulen wagtynda heniz ölman galan Mussolininiñ sertaraşyny tapyp getirip, onuñ rolunda oynayanyñ saçyny bejertdiren eken.

0
14 Hаwеrаn   [Материал]
Emma osmanly haremhana durmuşy we olardaky ayal-gyzlaryñ, melikeleriñ geynişi barada maglumat yok diyerliklidir.

0
13 Hаwеrаn   [Материал]
"Speseffektleri gowy. Döwrebap. Jeň meýdanynyň, söweş sahnalarynyň kompýuter grafikasy ýokary derejede. Ilk-ä “Ýüzükleriň hökümdary”, “300 spartaly” çeper filmleriniň, soňam “Lotus-filmiň” “Spartak” serialynyň, “Tagtlaryň oýunlary”, “Wikingler” atly seriallaryň sungat dünýäsiniň wekillerine beren sapaklarynyň hemmejesiniň ýagşyja özleşdirilendigi mese-mälim bildirýär"

Mesele hem şunda... amerikan we yewropa taryhy seriallarynyñ nusga edinerlik sapaklary özleşdirmek gowy zat, emma edil olaryñka-da meñzetjek bolup durmaly dalmika diyyan.. Türkler taryhy serial babatda öñ bir yalñyşlyga yol berdiler: meselem, "Ajaýyp asyr" ("Muhteşem yüzyıl") serialynda haremhana epizodlaryna has kop agram berip we hazirki dowruñ tomaşaçylarynyñ unsuni çekjek bolup, koşk zenanlarynyñ eşiklerini göya iñlis korolewalarynyñ eşikleri yaly göwsi yakasyndan böwsüp çykayjak yaly yarym-yalañajrak eşiklerde çykyş etdirdiler.

0
12 Hаwеrаn   [Материал]
Filmiñ dowamynda ýañlanýan dombranyñ deregne tamdyranyñ - dutarymyzyñ owazynyñ ýañlanmagyny näler isleýäñ... emma, dagarman, bu mümkin däl....
Haçan biziñ galamyndan ot syçraýan senariýaçylarymyz, ezber režissýorlarymyz, prodýuserlerimiz döräp, şular ýaly taryhy kinofilmleri özleri döredip türkmeni - medeniyetini - edebiyatyny we sungatyny dünya derejesine çykararlarka...

0
11 Hаwеrаn   [Материал]
"Altynjan hatyn" romanynda öñe çykarylan bürgüt simwolikasynyñ eýýäm serialyñ başyndan başlap göze ilmegi tolgundyrman durmady...

0
10 Hаwеrаn   [Материал]
Birinji bölûme tomaşa edip bolan badyma Osman agamyzyñ "Altynjan hatyn" trilogoliyasynyñ sesli gornuşini (öñ öwran öwran diñlänem bolsam) diñledim...
Gownume bolmasa, taryhy romanlarymyzyñ ussady Osman (Ödäyew) agamyzyñ, Esen (Atayew) agamyzyñ, Ýazmyrat (Mämmediyew) agamyzyñ göründe dik oturyp, edil trilogiyada Togrul begiñ Altynjanyñ ölendigini bilip... "Altynjan!..." diyip zarynlap gygyryşy deý gygyryan yaly boldy.... göyä biziñ türkmenistanlylaryñ öz taryhymyzy edebiyatda we sungatda wagyz etmekden at gaytarym yzda galandygymyzyñ agysyny aglayan yalydylar...

0
9 Hаwеrаn   [Материал]
"Direliş. Ärtogrul" we "Gurulyş. Osman" seriallaryny-ha doly AKP syýasatyna laýyklap berdiler, taryhy yoýdular... munda-da şeytjege meñzeyarler... Eyyäm birinji bölümde çagalara erteki aydyp, boy boylap ýören Gorkut atanyñ keşbi bar...
Gorkut ata nire, seljuklar nire... smile

0
8 Hаwеrаn   [Материал]
"TRT Belgesel" dokumental gepleşikleriñ tebigat baradaky dokumental filmleriniñ ussat alypbaryjysy Serdar Kylyç Alp-Arslanyñ roluna gaty gowy gelşipdir.
Umuman alanda aktýorlar ussatlyk bilen oynayarlar (Gylyç Arslanyñ gyzy Elçin hatynyñ roluny oynayanda biraz yasamalyk duýulýar)..

0
7 Hаwеrаn   [Материал]
Serialdaky seljuklylaryñ egin-eşikleri-de şol dowruñ seljuklylarynyñ eşikleri bilen meñzeşliginiñ yokdugy dogry. "Ärtogrul" serialy bilen meñzeşlikler gaytalanyar..
Rus, eyran we özbek kinomatografiyaçylarynyñ eyranlylaryñ adyna geçirilen biziñ dehistanly türkmen ildeşimiz Omar Haýýam hakynda 2012-nji ýylda dûşûrilen "Прорицатель Омар Хайям" serialynda seljuklylaryñ hakyky keşbi, egin-eşigi ynandyryjy berlipdir.

0
6 Hаwеrаn   [Материал]
Bu zatlar taryhy hakykat... muña soz yok. Emma senariya yazylanda, dogan bilen doganyñ söweşinde yeñiji bolmayandygyny has tasirli yollar bilen açyp gorkezip bilerdiler...

0
5 Hаwеrаn   [Материал]
Kinoñ başy şeyle gowy, şeyle dartgynly, uruş sahnalary bilen başlayar welin... maña hiç yaramady... Çunki "Allahu ekber" diyip, ustune çozulýanam öz türkmenlerimiz, garahanly gardaşlarymyz... olaram şeyle "Allahu ekber" diyip, seljukly doganlarynyñ üstüne çozyarlar...

0
4 Hаwеrаn   [Материал]
Edil şumat gaytalap berip dur...

0
3 Hаwеrаn   [Материал]
Şu serialy görüp bolamsoñ-a menem bir "tapbatlamañ" pikirini edipdim, yene yaltandym.. smile

0
1 Jeksparro   [Материал]
Beh Ýepbekçiýew Tapbatçy biggrin

0
2 Bagabat   [Материал]
Ýepbekçiýew Tapbatçynyň bu çeper filmi tankyt edýän ýerini aýyrdym. Sebäbi heniz bu filme tomaşa edýänleriň "elini sowatmaýyn" diýdim-dä. biggrin

Имя *:
Email *:
Ähli smaýliklar
Код *: