23:07
Saýlanan gülküli henekler/—3

POKER: OÝUNÇY KAPUT

Poker… Gyzgalaňly oýun… Göçen kelleler… Ortada üýşmek pul… Oýunçy bar-ýoguny tikdi… Utuldy… Ýürek biçäre çydamady… Oýunçy kaput… "Eý oňa seret!" diýýänçälerem garaşyp durmady, giden-gitdä fiişt gidip göýberdi… Indi näetmeli? Muň aýalyna kim habar berer? Aralaryndan biriniň ýakasyndan tutdylar:
— Sen gepe ökde, barda heleýine aýlap-öwrüp ýumşaklyk bilen bolan zatlary aýt!
Olam gidip ölen adamyň aýalyny tapdy:
— Äriňiz poker oýnaýan mahaly…
Aýal derrew sözüni böldi:
— Bar ýoguny orta zyňdy dämi?
— Howwa hanym.
— Soňra hemmesini utdurdy?
— Howwa hanym.
— Alla janyny alsyn nejisiň.
— Aldy hanym.

BAÝ-BO

Ispan begzadasy ýary gije Fransiýada bir myhmanhanaň gapysyny kakdy. Myhmanhanaň işgäri penjireden başyny çykaryp:
— Kim sen?— diýip sorady.
Ispan adyny aýdyp başlady:
– Grigorio del Amaldo de Monte Carpo de Santa Cruce de Palamado de
Quirina del Agnoso de Montesquieu.
Işgär aýdylan atlary ýeke-ýeke diňlänsoň şok bolup:
— Baýbo onça adamy myhman alar ýaly boş ýerimiz ýok-how— diýip derrew penjiräni ýapdy.

ŞONAM BILEŇOKMY?

Kadrlar bölüminiň işgäri müdiriň gapysyny kakyp girmäge rugsat sorady.
— Başlyk iş soraýanlaryň arasynda bir ker bar.
— Çyndanam? Derrew işe alyň, ertirden işe başlasyn.
— Emma, ker adama nähili iş bereýli?
— Şonam bileňokmy tupoý? Arz-şikaýat bölümine işe alarsyňda!.

GYZYMY URSA

Ärinden taýak iýen hatyn, aglap atasy öýüne gaýtdy.
Dädesi gaharlanyp gyzynyň gulak-çekgesine ýelmäp:
— Bar nejis äriňe aýt, ol gyzymy ursa menem oň heleýni ýenjerin!.

WEGETERÝAN

Otly ertire çenli ýöremeli, her kes ýany bilen getiren iýmitlerini çykaryp garynlaryny doýurmaň ugruna çykdy. Kolbasa, towuk butlary, ortada her zat bar… Bir aýal ýanynda oturan adama "Sizem alyň, bir zatlar iýiňdä!" diýdi.
Adam saçaga seredip:
— Ýok men bulardan iýjek däl. Men wegeterýan— diýdi.
Aýalyň oňa ýüregi awap:
— Wah biçäre, penjireden kinoň kadrlary kimin geçýän o ýap-ýaşyl otlary görüp otlydan böküp düşäýesiň gelýändir hä?

HÄZIRKI DÖWÜRDE

Tamda iki pişik sataşdy, biri:
— Miýaw, miýaw— diýdi.
Ikinjisi:
— Haw, haw— diýdi.
— E-e bu näme diýmek bolýa?
— Döwürden yzda galan nähili tupoý haýwanaý sen? Häzirki döwürde öz dilinden başka dil bilmeýän barmy?

BAHA

Ýigit söýgülisine ýüzük almak üçin dükana girdi. Almaz daşly ýüzügi halap bahasyny sorady. Bahany eşdip şok bolup sikilik çaldy. Başga ýüzügi görkezip:
— Bu näçe?
— Olmi? O iki sikilik!…

MAŇA GYGYRMA!

Zoparkda Temel, ýylanlara seredip dilini çykaryp durdy. Zoparkiň işgäri ony görüp:
— Heý nämedýäň-ow sen— diýip gygyrdy.
— Nämä maňa gygyrýaň-aý? Olara gygyrsanow… Öňinjä olar başlada.
Terjime eden: Saparmyrat GÜRGENÇLI

#Bellik: Degişmeler üýtgedilip terjime edildi.
"1000 fikra" kitapdan alyndy

Категория: Degişmeler | Просмотров: 82 | Добавил: Gurgencli | Теги: Saparmyrat Gürgençli | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 2
0
2 Dunyagozel   [Материал]
Meňä göwnümden turdy, halypalamam halarmyka diýýän. smile

0
1 Gurgencli   [Материал]
Şunam bir okap görüň hany cool

Имя *:
Email *:
Ähli smaýliklar
Код *: