12:17
XXI asyryň iň gowy 100 kitaby
BEÝIK BRITANIÝANYŇ “THE GUARDIAN” GAZETINIŇ ÇAKLAMASYNA GÖRÄ XXI ASYRYŇ IŇ GOWY 100 KITABY

Beýik Britaniýanyň “The Guardian” gazeti XXI asyryň iň gowy (has takygy “Baş”) 100 kitabynyň sanawyny düzüpdir:
1. “Möjek dälizi (zaly)”. Hilari Mentel, 2009;
2. “Gilead”. Merilin Robinson, 2005;
3. “Sekond-hend (Ulanylan goşlar) wagty”. Swetlana Aleksiýewiç, 2013;
4. “Meni goýberme”. Kadzuro Isiguro, 2005;
5. “Austerlis”. Winfrid Georg Maks Zebald, 2001;
6. “Kähruba (ýantar) teleskop”. Filip Pulman, 2005;
7. “Meniň bilen dünýäniň arasynda”. Ta-Nehisi Kouts, 2007;
8. “Güýz”. Ali Smit, 2016;
9. “Bulut atlasy”. Dewid Mitçell, 2004;
10. “Sary günüň ýarysy”. Çimamanda Ngozi Adiçi, 2011;
11. “Meniň hakdan içen joram”. Elena Ferrante, 2012;
12. “Amerika garşy dildüwşük”. Filip Rot, 2004;
13. “Nikel we daým”. Barbara Erenreýh, 2001;
14. “Inçe (nepis) iş”. Sara Uoters, 2002;
15. “Altynjy gyrylmak”. Elizabet Kolbert, 2014;
16. “Düzedişler”. Jonatan Erl Franzen, 2001;
17. “Ýol”. Kormak Makkarti, 2006;
18. “Şok doktrinasy: heläkçilikler kapitalizminiň gülläp ösüşi”. Naomi Klýaýn, 2007;
19. “Itiň gijeki syrly ölümi”. Mark Heddon, 2003;
20. “Ýaşaýyşdan soňky ýaşaýyş”. Keýt Atkinson, 2013;
21. “Sapiens: Adamzadyň gysgaça taryhy”. Ýuwal Noa Harari, 2014;
22. “Onunjy dekabr”. Jorj Sonders, 2013;
23. “Günortanyň melguny”. Endrýu Solomon, 2011;
24. “Wagt soňunda gülýär”. Jenifer Igan, 2011;
25. “Kadaly adamlar”. Salli Runi, 2018;
26. “XXI asyrda kapital”. Tomas Piketti, 2011;
27. “Ýigrenç, dostluk, göwün awlamak, aşyklyk, nika”. Elis Manro, 2001;
28. “Guwanç”. Kerol Enn Daffi, 2005;
29. “Maşgalada ölüm”. Karl Uwe Knausgor, 2012;
30. “Ýerasty demir ýol”. Kolson Uaýthed, 2016;
31. “Argonawtlar”. Maggi Nelson, 2015;
32. “Ähli keselleriň şasy: Düwnügiň terjimehaly”. Siddhartha Mukerji, 2010;
33. “Şadyýan öý: maşgala tragikomediýasy”. Elison Bekdel, 2006;
34. “Sudur (kontur)”. Reýçel Kask, 2014;
35. “Kähruba (ýantar) gözli towşan”. Edmund de Waal, 2010;
36. “Başdan geçenler: Ýatlamalar”. Martin Emis, 2000;
37. “Ýaşyl ýol”. Enn Enraýt, 2015;
38. “Gözellik çyzygy (liniýasy)”. Alan Hollinghýorst, 2004;
39. “Ak dişler”. Zadi Smit, 2000;
40. “Jadyly oýlanmalaryň ýyly”. Joan Didion, 2005;
41. “Toba güzaby”. Ien Makýuen, 2001;
42. “Manibol”. Maýkl Lýuis, 2010;
43. “Raýat: Amerika lirikasy”. Klaudiýa Rankin, 2014;
44. “Tümlükdäki umyt”. Rebekka Solnit, 2004;
45. “Durmuşyň derejeleri”. Julian Barns, 2013;
46. “Adam zynjyry”. Şeýmas Henni, 2010;
47. “Persepolis”. Maržan Satrapi, 2000-2003;
48. “Gije garawuly”. Terri Pratçet, 2002;
49. “Eger-de kadaly bolup bilýän bolsaň, näme üçin bagtly bolmaly?”. Janet Uinterson, 2011;
50. “Oriks (antilopa) we Jok-joky”. Margaret Etwud, 2003;
51. “Bruklin”. Kolm Toýbin, 2009;
52. “Kiçijik ada”. Andrea Lewi, 2004;
53. “Kelliniň toparynyň çyn taryhy”. Piter Keri, 2000;
54. “Zenanlar we häkimiýet”. Meri Bird, 2017;
55. “Horanyň sermisallygy”. Maýkl Pollan, 2006;
56. “Ýerasty (Underland)”. Robert Makfarleýn, 2019;
57. “Kawaleriň we Kleýiň haýran galdyryjy başdan geçirmeleri”. Maýkl Şeýbon, 2000;
58. “Uruşdan soň”. Toni Jadt, 2005;
59. “Äriň owadanlygy”. Enn Karson, 2002;
60. “Dart”. Elis Oswald, 2002;
61. “Hasratyň bu öýi”. Helen Garner, 2014;
62. “Enäniň süýdi”. Edward Sent-Obbin, 2005;
63. “Genriýetta Laksyň ebedilik ömri”. Rebekka Sklut, 2010;
64. “Nädip kitap ýazmaly: Senet hakda ýatlamalar”. Stiwen King, 2000;
65. “Ýiten”. Gillian Flin, 2012;
66. “Fizika boýunça ýedi etýud”. Karlo Rowelli, 2014;
67. “Gyzjagazlaryň dymmagy”. Pat Barker, 2018;
68. “Wepadar bagban”. Jon le Karre, 2001;
69. “Seniň işleriň, söýgi”. Hawýer Marias, 2013;
70. “Jenjelli gündelik”. Zoi Heller, 2003;
71. “Jimmi Korrigan, Zemindäki aňrybaşy akylly çaga”. Kris Wer, 2000;
72. “Kapitalizme syn ediş eýýamy”. Şoşana Zuboff, 2019;
73. “Bahyllyk etmäge zat ýok”. Barbara Demik, 2009;
74. “Tükeniksiz günler”. Sebastýan Barri, 2016;
75. “Öz azalyňy merhumlaryň süňküniň üstünden ýöret”. Olga Tokarçuk, 2009;
76. “Tiz we haýal oýlanma”. Danile Kaneman, 2011;
77. “Ahyrzamanyň alamatlary”. Ýuri Errera, 2009;
78. “Bäşinji möwsüm”. Nora K. Jemisin, 2015;
79. “Ruhuň derejesi”. Riçard Uilkinson we Keýt Pikett, 2009;
80. “Seniň ömrüň we beýlekileriň ömürleriniň taryhy”. Ted Çan, 2002;
81. “Hasyl”. Jim Kreýs, 2013;
82. “Koralina”. Nil Geýman, 2002;
83. “Aýt maňa, bu nähili tamamlanýar”. Waleriýa Luizelli, 2016;
84. “Ýaşaýyşyň bahasy”. Debora Lewi, 2018;
85. “Hudaý hyýal (illýuziýa) hökmünde”. Riçard Dokinz, 2006;
86. “Ulular öýde”. Ýanis Warufakis, 2017;
87. “Ruhany kaka”. Patrisiýa Lokwud, 2017;
88. “Atanajyklar-tegelejikler”. Mellori Blekman, 2001;
89. “Ýaman (hapa) gan”. Lorna Seýž, 2000;
90. “Görme-görüş”. Jenni Erpenbek, 2008;
91. “Yşyk”. Jon Harrison, 2002;
92. “Gabaw”. Helen Danmor, 2001;
93. “Tümlügiň adamlary”. Nikola Barker, 2007;
94. “Özgeriş pursady”. Malkolm Gladuel, 2000;
95. “Sene ýazgylary”. Bob Dilan, 2004;
96. “Kiçijik ömür”. Hanýa Ýanagihara, 2015;
97. “Garri Potter we Ýalyn badasy”. Joan Rouling, 2000;
98. “Aždarha tensuratly gyz”. Stig Larsson, 2005;
99. “Döwlen bulgur”. Alen Mabanku, 2005;
100. “Men öz boýnumy ýigrenýän”. Nora Efron, 2006.

Çeşmesi: https://radiovan.fm/station/article/13759. 17.09.2020ý.
Категория: Edebiýat täzelikleri | Просмотров: 70 | Добавил: Bagabat | Теги: Serdar Ataýew | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 1
0
1 Bagabat   [Материал]
Bu sanawda Orhan Pamuk, Elçin Safarli, Haled Hosseýni, Reza Amir-Hani, Elif Şafak, Zahar Prilepin, Wiktor Pelewin, Gözel Ýahina, Meir Şalew, Widiadhar Surajprasad Naýpol, Tahir Şah, Mahbod Seraji we ş.m. ýok.

Имя *:
Email *:
Ähli smaýliklar
Код *: