17:46
Hatynlar we henekler
HATYNLAR WE HENEKLER

Henek edilende hatynlaryň biriniň gaty gören ýaly bolandygy sebäpli, Gugl babanyň pynhan kömeginden peýdalanyp: “Internetiň dünýäsinde hatynlar babatda neneň-niçik henekler barka?” diýip, dörünjiräp başlanymyzda, ine, şu aşakdaky ýaly wäşiliklermi ýa-da çalam-çaşylyklarmy, bir zatlar, bir zatlar-a çykdy. Onsoň bizlerem tapanjamyzy bolşuna görä üýtgedişdirip, göwnümizlere gelşine görä ýylmap-ýuwmarlan bolakga, terjime etdik ýatdyk☻...

Bir hatynyň sözünden:- Men her gün irden oýanyp, hammamdaky aýna sereden badyma plastiki hirurga gaty çynym bilen durmuşa çykasym gelip başlaýa. Soň gündiz semremezlik üçrib berhiz tutup ýörkäm, ussat aşpeze äre barasym gelip, edil ýöne takga janym çykyp gelýä. Agşamara işden sütünim süýnüp, öldüm-öldüm-de öýe özümi atanymda barça arzuwym: “Şumat ärim massažçy bolaýmal-a!” diýen nalyş bolýar. Gije ýatyrkam düýşümde bolsa maňa diňe, ýa segsen sekgiz ýaşyndaky milliarder öýlenýär (megerem, ol bahymrak ölüp, dul galarym ýalaky), ýa-da Bred Pittiň keşbindäki ak atly şazada atyny säpjedip gelýär-de, meni şu ýetde-gütde aýlykly işimden we ärsiz durmuşymdan alyp gaçýar...

Ýene-de bir hatynyň sözünden: - Öz eltelefonyma yzygiderli gelip gowuşýan sms habarlardan çen tutsaň-a, meni göresi gelip ölüp barýanlar diňe, maňa harytlaryny nesýesine satýan atyrdyr-çalgylar dükanynyň satyjylary, karz alan bankymyň karzlar bölüminiň hünärmenleri, kireýçi sürüjiler hem-de heleýleri öýlerinden kowan üflisler...

Ýene-de bir hatynyň sözünden: - Men özüme gowy är duşmagyny gije-gündiz Hudaýdan dileg edip gezdim. Ahyryn: “Yhlasa-myrat” diýlişi ýaly, maňa gowy är hem nesip etdi. Meniň ärim bolsa sallah gezen ömründe özüniň geljekki maşgala durmuşy düýbünden alada etmän, ýekeje gezek Hudaýa mynajat etmän gezen bolara çemeli. Sebäbi onuň maňlaýyndan men çykdym...

Tymsal: - Akylly hatyn hiç haçan özgeleriň akmaklygyny gaýtalamaýar, ol her gezek täzesini oýlap tapýar.

Tymsal: - Hatyny kanagatlandyrmak juda kyn – Bir görseň-ä onuň durmuşynda erkek ýok, bir görseňem erkek bar-da oňa durmuş ýok.

Tymsal: - Hatynlar örän haýýar bolýar. Sebäbi olar näme üçindir dyrnaklarynyň üstün-ä ötürtme dyrnak dakýarlar, gaşlarynyň üstünden gaş çekýärler.

Tymsal: - Akylly erkek kişi hiç haçan öz hatynyna öýkelemek üçin bahana döretmeýär. Ýöne, eger-de hatyn akylly bolsa, onda ol jinnek ýaly bahanasyzam öýkelemegi başarýar.

Tymsal: - Hakyky hatyn hiç haçanam özüniň näme isleýändigini bilmeýär. Ýöne ol şol zady gazanýança ony köşeşdirmek düýbünden mümkin däl.

Tymsal: - Hatynlar edil durmuş tagamyna atylýan duz ýalydyr. Köp düşse-de, az düşse-de tagamyň tagamy ýok.

Ýene-de bir hatynyň sözünden: - Men bu aý-aýdyň hakykata-da akyl ýetirip bilmeýän akmaga müň gezeg-ä ýanjap-ýanjap aýtdym: “Meniň ýaly zanny ýumşak, mähirli, mylakatly, mylaýym, asuda, ýer kibi ýuwaş hatyn ýeriň ýüzünde ýokdur” diýip. Emma, bu akmak şol yzyny üzmän, maňa garşy çykdy durdy. Hanha indem öz akmaklygy zerarly meniň elimdäki kepgir bilen süsüşip, gözüni gögerdip, bir çüňkde “Tiz kömege” garaşyp ýatyr...

Tymsal: - Eger-de hatynyň gözlerinden uçgun syçraýan bolsa, onda onuň kellesindäki saçakçylar nämedir bir zady belläp, toý edýändirler.

Ýene-de bir hatynyň sözünden: - Joralar, hemişe özüňiziňkä size buýsanar ýaly, özgeleriňkiňem özleriniňkiden göwni geçer ýaly, göwnüňize degenleriňem size ýetip bilmedigine içjagazlary tütäp durar ýaly derejede owadan boluň!

Tymsal:- Eger-de siz aýlyk alan günüňiz lül-gammar halda, kisäňizem gara şaýysyz, gara daňdan öýüňize geleniňizden soň hatynyňyz aýaklary bilen ýer depip, sizem düýbünden diňlemek islemeýän bolsa, onda oňa azar bermäň. Belki, onuň hut şo pille ýürekden tans edesi gelendir...

Ýene-de bir hatynyň sözünden: - Pul diýlen zat meni düýbünden tolgundyrmaýr. Tersine olar näçe köp boldugyça men şonça-da rahatlanýaryn.

Internet materiallaryndan terjime edilip taýýarlandy.
Категория: Degişmeler | Просмотров: 141 | Добавил: Bagabat | Теги: Serdar Ataýew | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 7
0
6 Dunyagozel   [Mowzuga geç]
Tymsallar gowy ýazylypdyr,ýene ýetirip duruň. Ýöne diňe hatynlar hakda ýazýaňyza.

0
7 Bagabat   [Mowzuga geç]
Dünýe sözi meňzär duzsuz tagama-a-a,
Söz içinde gelin-gyz hem bolmasa-a-a...
Wah bolmasa-a-a..

0
4 Dunyagozel   [Mowzuga geç]
Tymsal: - Akylly hatyn hiç haçan özgeleriň akmaklygyny gaýtalamaýar, ol her gezek täzesini oýlap tapýar.  happy

Hatynyňyz käýýemeýämi dry tymsallaryňyzy görüp tongue

0
5 Bagabat   [Mowzuga geç]
- Kime "käýýemeýämi"?

0
2 Akjemal   [Mowzuga geç]
gulup hezil edindik. cyndanam hakykata yakyn tymsallar keni smile sagbolun yetireninize

0
3 Bagabat   [Mowzuga geç]

0
1 Bagabat   [Mowzuga geç]

Имя *:
Email *:
Ähli smaýliklar
Код *: