17:43
Ejegyz

EJEGYZ

Göçüp gelipdiňiz obamyza siz,
Biz size hiç haçan saýry diýmändik.
Ýaşapdyk hakyky goňşy bolup biz,
Gazan-tabagymyz aýry diýmändik.
Sen «jijim» diýerdiň maňa, Ejegyz,
Men «bajym» diýerdim saňa, Ejegyz.
Oturyp daşarda ýaz agşamlary
Ýa belent howaly güýz agşamlary,
Erteki, matallar aýdyşardyk biz,
Wagt çene baranda gaýdyşardyk biz.
Ýüreklerimiz gunça ýaly duýgurdy,
Gahrymanlaň suratyny çekerdik.
Ol ýyllar taryha siňipdir eýýäm,
Men ol suratlary ýatdan çykardym,
Hawa, ol zatlary unutmak mümkin,
Maňa başga zady unutmaklyk kyn:
Ýigit ýeten är doganyň ölende,
Gyzyl ýüzüň saralyban solanda,
Hemmäniň gül ýüzi soldy, Ejegyz,
Obam müýnli ýaly boldy, Ejegyz.
...Agalaryň sizi göçürip gitdi.
Ýyllar gezegini geçirip gitdi.
Geldi, göçüp gitdi soňam adamlar,
Ýatdan çykmaz eken oňat adamlar.
Deňje paýlaşylman goýulmaz eken,
Gaýgysy-da, şatlygy-da olaryň,
Hiç mahal, hiç mahal duýulmaz eken,
Başga ýerli — ýatlygy-da olaryň.
Gezegni geçirip gitse-de ýyllar,
Kän zady öçürip gitse-de ýyllar,
Gowy goňşy hakyndaky ýatlama
Goňşy ýüreginden öçmez ekeni.
Başga ýere göçse-de ol adamlar,
Yssy mähirleri göçmez ekeni.
Obam saňa eýe çykyp ýör heniz:
«Ejegyz», «Biziň gyz», «Biziň Ejegyz».

Italmaz AKMYRADOW.

Категория: Goşgular | Просмотров: 57 | Добавил: Pegas | Теги: Italmaz Akmyradow | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Ähli smaýliklar
Код *: