16:30
The material has been deleted by the copyright holder.
The material has been deleted by the copyright holder.
Просмотров: 369 | Добавил: Bagabat | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 25
0
25 Kitapcy   [Mowzuga geç]
Dillenmäniñ b.n, bukanyñ b.n öñ bolan zatlar soñ bolmajakdygyny añlatmaýar.

0
24 Kitapcy   [Mowzuga geç]
Ýok ýarym çeper, ýarym fantastiki eserlerden mysal alma, anyk taryhdan mysal getir diýseñem, jynsy taýdan azgynçylyklary sebäpli ýok edilen kowumlar, meselem Lut kowmy, olaryñ name u.n yok edilendikleri Gurhanda açyk aýdylyp ýazgarylmaýarmy? Ýa-da jynsy azgynçylykda öñlerine adam geçirmejek Italiýadaky Wezuwiý wulkanynyñ aşagynda galan gadymky Pompeý şäheri...

0
23 Kitapcy   [Mowzuga geç]
Bamsy Birekli boýy doly okaýyn diýseñ al oka agam, özümden toslamadym ýañky mysaly smile
http://kitapcy.com/news/2019-11-27-9406

0
22 Kitapcy   [Mowzuga geç]
Önem bolandyr şu zatlar "Gorkut ata" ýaly müñlerçe ýyllyk edebi mirasymyzda açyk dile getirilip ýepbeklenilýär.

0
21 Kitapcy   [Mowzuga geç]
Şoñ ü.n hajy aga bü zatlar öñem ýazylypdyr, hemişe-de ýazylar, ýazmaga degişli hem!

0
20 Kitapcy   [Mowzuga geç]
Salyhatlylykda, añyrdan yzarlamakda, halallykda dünýäde deñi-taýy bolmadyk türkmen ahlak taýdan bozuk ýeñles gylykly aýal-gyzlara toýda-ýasda beýemçilik etmäge ýol bermändir, gazandyr ojagyñ başyna golaýlaşdyrmandyr. Türkmen muny gönüläp aýtmasa-da, aýlawly sözler bilen düşüner ýaly edip aýtmagy başarypdyr. (Ýagny, bukmandyr, aýdypdyr ýüzüne bazyrdadyp). Mysal bereýinmi:
"Gorkut ata" eposynyñ "Bamsy Birekli" boýy:
Bamsy Birek şular ýaly ýerde ahlak taýdan bozuk ýeñles gylykly zenanlara öz hetdini tanatmagyñ (has dogrusy ýüzüne bazyrdadyp basmagyñ iñ ajaýyp nusgasyny berýär: 

" - Ant içeýin, bu göz bogaz gysyraga mündügim ýok, 
Garabaşa bardygym ýok, 
Öýñüziñ ady "Derejik" dälmi? 
Itiñiziñ ady "Barak" dälmi? 
Seniñ adyñ kyrk oýnaşly Bogazja Patma dälmi? 
Gaty gitseñ, başga aýyplaryñy hem açaryn! 
Seniñ bile meniñ oýnum ýok, bar ýeriñe otur..."

0
19 Dokma2442   [Mowzuga geç]
Ors gelmezinden öñ "türkmenaga" lebpbeýçiligi, ýaranjañparazlygy halamandyrlar. Dönūklik diýlen düşünje asla bolmandyr. Zynahorlygy, jelepçiligi ýazgarlypdyr. Alamana gelen duşman tarapyndan ýerir dūşūp, soñam hossarlay tarapyndan halas bolan boý gyza, duşman elini garan bolsa oba kethudasy tarapyndan telpegi aganam bolsa 2-nji, 3-nji edip beripdirler.

0
18 Dokma2442   [Mowzuga geç]
Gadymyýet däl, pelegiñ çarhyny 150 ýyl yza serpikdirseñem, joralaryñky heýjanaly gürrüñ bolandyr öýdemak

0
17 Dokma2442   [Mowzuga geç]
Sedar aganyñ degişme hekaýasy durmuşda bolup duran wakalar. Bu hekaya her bir okyja bir hili täsiri bar bolmagy mūmkin. Kim degişme hökūnde, kimi çynlakaý kabul edip biler. Joralaryñ ikiçäk gürrüñi biziñ siwilizleşen jemgyýetimize geñem dal.

0
16 Kitapcy   [Mowzuga geç]
"Aýbyny ýaşyran aýñalmaz" diýýärlerem welin, ýaşyryp, bukup, gizläp, ýamany ýazgarmaga gorkup, çekinip, utanyp, ýygralykdyr owarramçylyk edenimize, özümize bähbitli ýerde türkmençiligi ýada salman, bähbitsiz ýerde-de "türkmençilik" diýip şu günlere gelmedikmi? Belkäm şu zatlar ü.ndir türkmençilik duýgusynyñ siziñ janyñyzy agyrtjak derejede pese düşmegi?

0
15 Dasayak   [Mowzuga geç]
Bir wagtlar 6 oglan bolup Moskwa-Duşanbe otlysy bilen gullukdan gelýäs, herimiz aýry ýerlerde (şäherlerde) gulluk eden. Gazaklardan geçip gelýäkäk oglanlaň biri görüpdir, iki sany gyz başga milletlerden oglanlar bilen kilçeririp oturan eken. Eşiklerem orus köýnekli, aýaklary jinsili. Ol oglanam gelip bize şeýle-şeýle diýdi welin, oturanlaň hemmesiniň Türkmençilik duýgusy oýanyp,ýaňky gyzlara çäre görmeli edildi (gyzlar Çärjewli). Çäre ýerine etirilmeli bolan pursaty, içimizden akyllylar çykyp işi goýbolsyn etmeli boldy (öýe barmankak gaty bulaşaýmalyň diýdiler). Muny näme üçin gürrüň berýän. 90 dan öňki ýyllary görenlerde Türkmençilik duýgusy bu günki günlerdäkilere seretseň has ösendi. Diýjek bolýanym bular ýaly oýnaşly-beýlekili zatlary ýazylmasa gowy diýýän.

0
14 Kitapcy   [Mowzuga geç]
Men pikirimi göwnümiñ halap halamazlygyna görä ýazmadym. smile
Edebiýat meýdanynda ykrar edilen ýörelgelere kybap görnüşde ýazmaga synanyşdym.

0
13 Dasayak   [Mowzuga geç]
Meňä garşylygym ýok kitapçy aga, ýöne men öz pikirime görä aýdýan, siziň pikiriňiz siz bilen.

0
12 Kitapcy   [Mowzuga geç]
Tapawudy näme: ha ol ýañsy, ha ol kinaýa...

0
11 Kitapcy   [Mowzuga geç]
Muny her ýazyjy bir hili islendik žanrda añladyp biler.

0
10 Kitapcy   [Mowzuga geç]
Aslynda edebi žanrlaryñ ählisiniñ özeninde adamkärçilige, ahlaga hyzmat ýatyr..

0
9 Kitapcy   [Mowzuga geç]
Halkda bular ýaly zatlara garşylyk bolar yaly zatlar diñe akyl satyjylykly äheñde ýazylanok, hajy aga.

0
7 Dasayak   [Mowzuga geç]
Gadymdan bäri hem bularýaly wakalar bardyr, ýöne biz o wakalary suratlandyryp halka bildirmeli däl-de, tersine olar ýaly wakalara halkda garşylyk bolar ýaly zatlary ýazmalymyka diýýän (bu öz pikirim)

0
6 Dasayak   [Mowzuga geç]
Bagabat inim aslynda bular ýaly hekaýa ýazmaklyk dogrymyka. Hakykatynda bular ýaly ýagdaýlar bu günki durmuşymada bar zatdyram welin...(hekaýaň içindäki gürrüňdeşligi göz önünde tutýan)

0
8 Bagabat   [Mowzuga geç]
The material has been deleted by the copyright holder.

0
5 Garaýolly   [Mowzuga geç]
Gyzykly eken.

0
3 Gurgencli   [Mowzuga geç]
Hahaha-hey, typyňyzeý walla.

0
2 Kitapcy   [Mowzuga geç]
Ynha hekaýa biggrin bylary satiriki hekaýalar bölüminde goýmaly eken agam tongue

0
4 Bagabat   [Mowzuga geç]
The material has been deleted by the copyright holder.

0
1 Kitapcy   [Mowzuga geç]
Haha haha haha... biggrin

Имя *:
Email *:
Ähli smaýliklar
Код *: