16:15
The material has been deleted by the copyright holder.
The material has been deleted by the copyright holder.
Просмотров: 148 | Добавил: Bagabat | Рейтинг: 4.5/2
Всего комментариев: 13
0
13 937303taze   [Mowzuga geç]
Dünýä sizi tanaman size kabul edip bilmez. Şonuň üçinem ol size arlap Ýöne siz dünýäni tanap ony kabul edip bilersiňiz. Şonuň üçinem siz onuň duşmançylygyny rehimdarlyk bilen rahatlandyryp, töhmetini mähriban Düşgark emelsinz

+++++

0
12 Gumlygelin   [Mowzuga geç]
Ýetiren sag bolsun.

0
11 Nowgül   [Mowzuga geç]
Dowzah jebirli sütemde däldir, dowzah boş ýürekdedir. sad

0
10 Jeksparro   [Mowzuga geç]
Mende türkçe ''Peygamber Enokun kitabi'' atly kitaby bar. Indi okajak. Şu hem gadymy kitaplara degişlimikä!?

0
5 Kitapcy   [Mowzuga geç]
Özüňize eýelik etdirmekden gaça duruň. +++

0
4 Kitapcy   [Mowzuga geç]
Baýlygyň üstünde saňňyldaşyp, gijelerini hem gündizlerini öldürýän, özlerini paýhasdan hem ýürekden jyda düşürenleriň başyna musallat! Çünki olar özleriniň näme toplandyklaryna aň ýetirmeýärler...  +++

0
3 Kitapcy   [Mowzuga geç]
Kim öz ýüreginde ybadathana tapmadyk bolsa, ol hiç bir ybadathanada öz ýüregini tapmaz.  +++

0
2 Adalat19   [Mowzuga geç]
Şu eserden başga Eeklaziýast diýen eser bar. Ol esere Biblýaň iň soňky bölegi diýýärler. Ýewreýleriň käbir mollalary şol bölegi Biblýadan aýyrmagy teklip edýärler diýen habaryň üstindenem bardym. Eeklaziýasat Magtymguly Pyragyny "Dünýäniň bar zady ýagydyr ýagy" diýen şygyryny ýatladýar. Eeklaziýastyň awtory, ýa-da ol eserde öz dünýägaraýşyny aýdyp berýän adam, Allahdan başga hiç bir zatda rahatlyk tapmadygyny aýdýar. Elbetde pikirleriň bary edil zemin ýaly köne. Ýöne aýtmak üçin ulanylýan sözler üýtgeşik bolýar.

0
6 Bagabat   [Mowzuga geç]
The material has been deleted by the copyright holder.

0
1 Adalat19   [Mowzuga geç]
Kitaby ýokarda agzalan awtor ýazan hem bolsa, kitapdaky sözler awtoyň sözleri däl. Sebäbi eseriň başynda awtor beýik dagyň depesine çykyp Şamadat atly bir adamdan şol kitabi alşyny gürrüň berýär. Eseriň soňunda bolsa awtor şeýle belleýär: Ine Mirdadyň şu wagtlykça adamlara ýaýratmaga rugsat beren bölegi. Diýmek kitabiň dowamy bar bolmaly? Maňada ilki başda şu kitabi teklip edenlerinde oň awtorynyň bardygyna göz ýetirip, bu kitaba adaty adam zehininiň önümidir öýütdim. Ýöne kitabyň bir iki sany bölümini okap görenimden soň, oň aworynyň kitapda agzalýan zatlara hiç hili dahylly ýeriniň ýokdygyna düşündim. Kitapdaky pikirler awtoryň pikirleri däl. Awtor Nuh eýýäminden öňki galan mukaddes kitaby nirelerden bir ýerlerden tapyp, ony öz adyndan çap edýär.

0
7 Bagabat   [Mowzuga geç]
The material has been deleted by the copyright holder.

0
8 Bagabat   [Mowzuga geç]
The material has been deleted by the copyright holder.

0
9 Bagabat   [Mowzuga geç]
The material has been deleted by the copyright holder.

Имя *:
Email *:
Ähli smaýliklar
Код *: