12:23
The material has been deleted by the copyright holder.
The material has been deleted by the copyright holder.
Просмотров: 162 | Добавил: Bagabat | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 22
0
22 Bagabat   [Mowzuga geç]
@Akjemal, sag bol, taňryýalkasyn, ýagşy sözleriň üçin. Adamlaryň göwnüni açmaga ýaraýan bolsa diýmek zähmetimiň bihuda däldigi. Minnetdar.

0
21 Akjemal   [Mowzuga geç]
Serdar aga yitip oylenen hekayanyyzy okanymdan son oz dilimde doganlaryma gurrun beripdim hezil edip gulùşmage gurruñ bolupdy. gaty gowy yazylypdyr. up up

0
20 Bagabat   [Mowzuga geç]
The material has been deleted by the copyright holder.

0
19 Bagabat   [Mowzuga geç]
The material has been deleted by the copyright holder.

0
18 Bagabat   [Mowzuga geç]
The material has been deleted by the copyright holder.

0
17 Bagabat   [Mowzuga geç]
The material has been deleted by the copyright holder.

0
16 Bagabat   [Mowzuga geç]
The material has been deleted by the copyright holder.

0
15 Bagabat   [Mowzuga geç]
The material has been deleted by the copyright holder.

0
14 Nurdan   [Mowzuga geç]
"Türkmeni türkmen edip biljek _ diñe Türkmeniñ õzüdir!"

0
13 Nurdan   [Mowzuga geç]
Senzura diýip nämä düşünýäñiz?! Watanyñ belentligini, mukaddesligini aýtmak haçan aýp bolup ýõrkän? Watansõýüjilige, mertlige çagyrmak haçandan bäri "senzurañ toruna düşmeklige" girdikan?!

0
12 Nurdan   [Mowzuga geç]
Wirus, hekaýany doly okaman netije çykarypsyñyz teswiriñize gõrä. Erkin dõrdijilik näme? Eger Watany, topragy sõýmek kimdir birine bakna bolmakdyr diýip pikir edilýan bolsa-ha meniñ õzüm-ä ylalaşamok şol pikir bilen. Etsek õz Watanmyza hyzmat etdigimiz bolar, eger mertligi başaryp bilsek. Watany wasp etmek, ony goraglamak, taryhyny gürrüñ bermek, şu gününe guwanmak, ertirine ynanmak eýse bu zatlaryñ nämesi erbetmiş. Bolup bilseñ õz iliñ gurbany bolsañ.

0
11 Bagabat   [Mowzuga geç]
The material has been deleted by the copyright holder.

0
10 Bagabat   [Mowzuga geç]
The material has been deleted by the copyright holder.

0
9 Bagabat   [Mowzuga geç]
The material has been deleted by the copyright holder.

0
8 Bagabat   [Mowzuga geç]
The material has been deleted by the copyright holder.

0
7 Gurgencli   [Mowzuga geç]
Ýene-de bary ýogy 8 ýyljyk howlukmanyňyzda "20 ýylda ýazylan hekaýa" diýip atlandyrjak ekeniňiz.

0
6 Gurgencli   [Mowzuga geç]
Serdar aga 75-nji ýylda doglan bolýaňyzmy? Tüweleme, men sizi 86 bärde doglansyňyz diýip oýlaýadym:)

0
5 Wirus   [Mowzuga geç]
Erkin doredijilik yazyjynyñ yoluny açyar, emma senzurañ torundaky metbugatdan gowy eserleri okamak kyn.

0
4 Wirus   [Mowzuga geç]
Talap boyunça yazmak gowy dal agam. Goruañmi Müjüljeleriñi nahili okadylar, munyña seslenenem bolmady...

0
3 Bagabat   [Mowzuga geç]
The material has been deleted by the copyright holder.

0
2 Nurdan   [Mowzuga geç]
Hekaýa "gysgajyklygyna" garamazdan manysy juda çuñluga uzapdyr. Watan, toprak, gorag sõzlerine doly düşünmek üçin ýetginjekler, Watan gullugyny indi etmeli ýaş oglanlar okasa hasam terbiýeleýjiligi, Watansõýüjilik duýgysyny õsdürmekde ähmiýeti güýçli hekaýa. Suratlandyrmalar hut awtoryñ õzi şol esgerleriñ içinde ýaly beýan edilipdir. Dam-dam çeşmesi, Gelingoran galasynyñ hekaýaty. Watana, topraga bolan bursanjyñy, mähriñi hasam berkidýar. Sagboluñ Serdar aga!

1
1 Bagabat   [Mowzuga geç]
The material has been deleted by the copyright holder.

Имя *:
Email *:
Ähli smaýliklar
Код *: