08:02
The material has been deleted by the copyright holder.
The material has been deleted by the copyright holder.
Просмотров: 194 | Добавил: Bagabat | Рейтинг: 4.0/1
Всего комментариев: 29
0
29 DanielVaw   [Mowzuga geç]
Забанить сайт
<a href=http://xrumer.xyz/>Забанить сайт</a>

0
28 Bagabat   [Mowzuga geç]
The material has been deleted by the copyright holder.

0
27 Bagabat   [Mowzuga geç]
The material has been deleted by the copyright holder.

0
26 Gurgencli   [Mowzuga geç]
@Bagabat, bir sorag bar. Näçinji ýyldan bäri hekaýa ýazýaňyz? Ustazyňyz kim?
Bir sorag diýipdik iki sorag boldy ýöne.:)) Zeleli ýok:)

0
25 Bagabat   [Mowzuga geç]
The material has been deleted by the copyright holder.

0
24 Gurgencli   [Mowzuga geç]
@Bagabat, 2018-den bäri kitaphana gidemok, 3-4 ýyl kitaphana gatnap kitaphanadaky ähli özümi gyzklandyran kitaplary okap boldum, arada şoň üçin sizden kitabyň elektron görünişi sorapdym:)) elektron görünişiniň salgysyny berdiňiz minnetdar.

0
23 Bagabat   [Mowzuga geç]
The material has been deleted by the copyright holder.

0
22 Gurgencli   [Mowzuga geç]
@Haweran, :)). Esasy ýuwaşja. Wagtynda partama oturmadygym üçin surat mugallymymyň gaty uran şapbady ýadyma düşdi:(( henizem ýadymdan çykanok şo urany.

0
21 Gurgencli   [Mowzuga geç]
@Nurdan, çyndanam Serdar agaň soňky hekaýalary has özüne çekiji. Serdar agaň adyny ilkinji gezek 2016-nji ýylda kitaphanada bir kitabyny görüp okapdym (şo kitaby ilkinji kitaby öýdýän, okalgada şondan başga kitaby ýokdy). "Aý täze çykan ýazyjydyrda" diýip äsgermän ullakan kitapdan birje hekaýasyny okap kitaby yzyna eltipdim:))).

0
20 Bagabat   [Mowzuga geç]
The material has been deleted by the copyright holder.

0
19 Hаwеrаn   [Mowzuga geç]
@Gürgençli, şol müjüljeleriñ biri bolup, şolar ýalja ýaş mugallym gyzyñ öñüne düşüp aýakýoluna gidesiñ gelip gitdi gerek? cool

0
18 Gurgencli   [Mowzuga geç]
Bizdä şolar ýaly mugallym bolmandyrameýt:)

0
17 Bagabat   [Mowzuga geç]
The material has been deleted by the copyright holder.

0
16 ezizh764   [Mowzuga geç]
biggrin özümiziñ şeýle bolmanymyza şükür! biggrin

0
15 Bagabat   [Mowzuga geç]
The material has been deleted by the copyright holder.

0
14 Nurdan   [Mowzuga geç]
Sagboluñ agam, siziñ ýazýanlaryñyzda õwrenere zat kõp. Kiçijek detaldanam uly hekaýa çykarýañyz. Gyzyklanma bilen okaýarys. Ylhamyñyz kemelmesin. Sagboluñ, bar boluñ!

1
13 Bagabat   [Mowzuga geç]
The material has been deleted by the copyright holder.

0
12 Nurdan   [Mowzuga geç]
Siziñ soñky wagt ýazýanlaryñyz õñkileriñizden kämil çykýar. Siz indi ussatlaşdyñyz diýjek boldum.

0
11 Bagabat   [Mowzuga geç]
The material has been deleted by the copyright holder.

0
10 Nurdan   [Mowzuga geç]
Serdar aga, bir zat aýtsam kyn gõrmersiñiz-a?!

0
9 Nurdan   [Mowzuga geç]
Okap başlanymdan soñuna çenli gülüp okadym. Çagalygymyzy gaýtalan ýaly boldum.

0
8 Bagabat   [Mowzuga geç]
The material has been deleted by the copyright holder.

0
7 Hаwеrаn   [Mowzuga geç]
Şeýle bir çüýläp atýarlar welin, hakyýt ýöne durşuna metafora ýugrulan, durşuna teýene, durşuna kinaýa... näme gözleseñ şolarda bar.

0
6 Hаwеrаn   [Mowzuga geç]
Onsoñ odur-budur ýazanda çig mal bolsun diýip, şolañ gepleri üçin ýörite bloknot ýöredäýsemmikä diýip durun.

0
5 Hаwеrаn   [Mowzuga geç]
Şony aýtsana. Menem käte öýde çagalañ aýdýan sözlerine haýranym hekgerýä. Bir günläp kelläñi owkalap oturañda tapmajak gepleriñi tapýarlar.

0
4 Bagabat   [Mowzuga geç]
The material has been deleted by the copyright holder.

0
3 Hаwеrаn   [Mowzuga geç]
- Ýanym bilen girmek gerekgä…Jüllügimi özüm çykaryp bilýän…

Baýbuu tongue

0
2 Hаwеrаn   [Mowzuga geç]
Häzirki okuwçylañ diýäýjek zady.

0
1 Hаwеrаn   [Mowzuga geç]
- Özüňem ýamanam bir owadan ekeniň-ow, molly-y-ym! biggrin

Имя *:
Email *:
Ähli smaýliklar
Код *: