12:20
The material has been deleted by the copyright holder.
The material has been deleted by the copyright holder.
Просмотров: 240 | Добавил: Bagabat | Рейтинг: 4.0/1
Всего комментариев: 29
0
29 Bagabat   [Mowzuga geç]
The material has been deleted by the copyright holder.

0
28 Bagabat   [Mowzuga geç]
The material has been deleted by the copyright holder.

0
27 Bagabat   [Mowzuga geç]
The material has been deleted by the copyright holder.

0
26 Nurdan   [Mowzuga geç]
Gõktürkmenler dõwleti altynjy asyrda kemala gelemeginiñ netijesinde ilkinji bolup Gõktürk(men)ler Türk sõzüni dõwlet sõzi hõkmünde resmi ulanyşa girizen gahrymanlardyr.
Ýedinji asryñ başlarynda Gõktürkmen dõwleti õz içki oñuşyksyzlyklary sebäpli häkimiýet ugrundaky sõweşiñ netijesinde diýseñ gowşaýar. Şeýdibem Gündogar hem Günbatar Gõktürkmenlere bõlünýärler. Gõktürkleriñ agzalalygyndan peýdalanan Eýran Günbataryna, Hytaý Gündogaryna hõkümini ýõredýärler.
Günbatar Gõktürkmenlerini Tan nesilşalygy golastynda saklaýar. Soñ Gündogar Gõktürkmenler õz dõwletlerini dikeltmek üçin Gutluñ hanyñ baştutanlygynda gozgalañćylar goşuny ýygnalyp 682-nji ýylda Beýik hytaý diwarlarynyñ ugrundaky berkitmeleri derbi dagyn edilýär. Gutlug han Gõktürkmen dõwletini dikeltmek üçin iliñ agzyny birikdirmekde, bir başa jemlemekde kõp aladalar edýänligi üćin oña Ilteriş "ili bir ýere jemleýän, yygnaýan" adyny berýärler. Gaýduwsyz batyrlygyñ netijesinde Gõktürkmen dõwleti dikeldilýär.Käbir taryhy ýazgylara gõrä Guglug Ilteriş aradan cykansoñ uly ogly Mugalian tagta geçenden soñ "Bilge han" ady bilen derejelenýär.
Oguz Orhon ýazgylarynda "Kültegin hormatyna" "Bilge han" hormatyna diýip taryhy keşbini, ýazyp gidipdirler. Gõrktürk(men)leriñ edermenliklerini daşa ýazyp giden bu gahrymanlaryñ watansõýüjiligi nusga alynyp eserler ýazylmaga mynasypdyr.

1
25 Hаwеrаn   [Mowzuga geç]
Hususanam Tamugyñ hakany bilen Ojagyñ arasyndaky dialoglar we tamug bilen dünýãniñ aralygy Soltansöýün b.n Baýkara hekaýatlaryndaky çaýkelleriñ agzy bogulan adamly hamlary derýanyñ añyrsyndaky uçuda äkidýän epizodyny ýada saldy.

0
24 Wirus   [Mowzuga geç]
Men nar hakyndaky makala bilen şu hekaýanyñ näme baglanyşygynyñ bardygyna düşünmedim sad

1
23 Hаwеrаn   [Mowzuga geç]
Ýaşlary gadymy türkmen taryhyna degişli kän-kän kitaplary okatjak bolup arrygymyzy gynap ýörenimizden, ýeke animasion filmiñ berjek täsiri has güýçli bolardy...

1
22 Hаwеrаn   [Mowzuga geç]
Şuny iñ bolmanda animasion film edip bolaýsa smile

0
21 Bagabat   [Mowzuga geç]
The material has been deleted by the copyright holder.

0
20 Nurdan   [Mowzuga geç]
Soñyragynda Bozgur babanyñ düýş gõrdûm diýip gürrüñ berýan ýeri has duýgulandyrdy.Nar agajy hakynda täsin hikmetli hekaýat bolupdyr

0
19 Bagabat   [Mowzuga geç]
The material has been deleted by the copyright holder.

0
18 Bagabat   [Mowzuga geç]
The material has been deleted by the copyright holder.

0
17 Nurdan   [Mowzuga geç]
Sagboluñ Bagabat aga, esasam dili ýeñil okalýar.
Gorkut atañ dilinde ýazylyşy täsirli cykypdyr. Bulañ "Garagõzi" bir bir ýerde çala gõze ilýãr-de, iki çagañam işini gõräýipdir-da.

0
16 Bagabat   [Mowzuga geç]
The material has been deleted by the copyright holder.

0
15 Bagabat   [Mowzuga geç]
The material has been deleted by the copyright holder.

0
14 Nurdan   [Mowzuga geç]
Hekaýanyñ başynda okanymda Ýusup Ahmet dessany ýaly gidermika, "Garagõzem-ä" çykar bir ýerden diyip okap ugradygymça Abyl bilen Kabylyñ kyssasyny ýatlatdy. Gyzykly bolupdyr. Añlatmalaryñ,atlaryñ goýulşy hasam ýerine düşüpdir.

1
13 Bagabat   [Mowzuga geç]
The material has been deleted by the copyright holder.

1
12 Hаwеrаn   [Mowzuga geç]
Hany, onda, gybat kakyp bolan bolsak hekaýa barada gürrüñ edeliñ, okyjylaryñ ünsüni sowman smile men-ä soñrak gelerin, oglan jigimiñ gyzjagazy dünýä indi. Gaýtalap ýene bir okap pikirimi ýazaryn smile aslynda gorkutataçylyk beýan ediş stilini gaty gowy görýän. Sapargeldi Annasähetde, Rejepmyrat Durdyýewde munuñ gaty gowy nusgalary bar.

1
11 Hаwеrаn   [Mowzuga geç]
Wah, agam aslynda-da ozumem gazet jurnal bolsun, tw-radio ya resmi saytlar bolsun, tapawudy yok, edarañ adyndan berilyan awtorsyz makalalary ozumem oñlamok. Oñardygymdan bir yerden bir zat alynsa awtoryny hokman goyjak bolyan, makalany gowy görsem we okyjylara peýdaly boljagyny bilsem, halys bolmasaiñ yañky yaly yazan yuridiki edarañ ady ya gysgaça rasşirowkasyny goýaýmaly bolýa ))

0
10 Bagabat   [Mowzuga geç]
The material has been deleted by the copyright holder.

0
9 Nargül ))   [Mowzuga geç]
.

0
8 Bagabat   [Mowzuga geç]
The material has been deleted by the copyright holder.

0
7 Nurdan   [Mowzuga geç]
Naryñ peýdasy barada menem õz tejribämden aýdaýyn. Griplesem ýa aşgazan agyry ýaly bir zat sataşsada maña hiç bir derman täsir edip baranok. Nar iýsem welin emi yomy şol bolaýýa. Õzümem haýran galýan şoñ maña edýan täsirine

0
6 Bagabat   [Mowzuga geç]
The material has been deleted by the copyright holder.

0
5 Hаwеrаn   [Mowzuga geç]
Şonda-da barybir sähelçe sebäpçilik döreden bolsak, saýtyñ haýryna. Sag bol agam. ) book

1
4 Hаwеrаn   [Mowzuga geç]
Ýöne edil bu makala meniñki däldi. Türkmen döwlet neşirýat gullugynyñ ýörite saýtyndan nusgalanansoñ aşagynda TDNG diýlip goýlandy.

0
3 Bagabat   [Mowzuga geç]
The material has been deleted by the copyright holder.

1
2 Hаwеrаn   [Mowzuga geç]
Hanym heý... Tas taryhy adam bolup barýan... Gogolyñ Puşkine tema salgy berşi ýaly menem esli hekaýañyzyñ ýazylmagyna sebäp bolup barýan.. Harmanyña bereket, agam! biggrin

0
1 Bagabat   [Mowzuga geç]
The material has been deleted by the copyright holder.

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]