09:12
The material has been deleted by the copyright holder.
The material has been deleted by the copyright holder.
Просмотров: 445 | Добавил: Bagabat | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 671 2 »
0
67 nurgeldiyewam232   [Mowzuga geç]
Ah, sümsüle gelme diýip näz edip soñam öýkeläp garaşyp ýöreniñden imodan ýekeje gaharjañ "smaýlik"ugratsañ düşünjegä ýagdaýyña.
Mähti.

Kempiri biderek öldûrenim boldy wyždan azabymdan pulynam ulanyp bilmedimä
içiagaragalmyş

Raskolnikow.

Mazarymda aglap oturmada git dä ýok bolda öýüñe.Şul oglanyñ derdinden mazardada arkaýyn ýatyp bilemogow

Leýli.

0
66 Sergezzan   [Mowzuga geç]
Name ucin agzalaryň köpusi Bagabat ya-da Haweran bilen söhbetdeş bolmak isleyar? Sebabi garşy tarapyn hayran ediji zehini bar, ondan bir zatlar öwrenip boljak. Name ucin gögele agzalaryn gepi hickime gyzykgyl dal? Sebabi olar okanyna degmeyan hatlar yazyar. Şu bolgusuzlygmy, şu tupoylugmy, şu bedroylugmy birkemsiz soyulmegmi islemek, hemmelerden bay bolmak, burnumyn owadan bolmasyny islemek yaly netijesiz isleg bolup duryar. Şunlukda soymeklik we soyulmezlik manysyz bir zat bolup galyar.

0
65 Sergezzan   [Mowzuga geç]
Ýaradylanlaryň Ýaradyja bolan söygusem Taňrynyň yokary guyc, yokary aň bolany ucindir. Hem bu soygun garşylygyny özuninka gora köp esse artyk ödeljekdigni bile bile neneňsi soymejek? Name ucin ynsan şeytana aşyk dal? Cunki şeytandan sana peyda yok

0
64 Hаwеrаn   [Mowzuga geç]
Aman, meselem?
Aýdaly Hakyñ didaryna aşyk welilerde, Magtymgulyda, Möwlana Jelaletdin Rumyda, Ýunus Emrede, Baýezit Bestamyda, Hoja Ahmet Ýasawyda, Mäne babada, Şibli babada, Nejmetdin Kubrada, Bahawetdin Nagyşbendide, Gözli atada... we şular ýaly ýüzlerçe, hatda müñlerçe beýik şahsyýetlerimiziñ söýgüsinde näme bähbit bolup biler?

0
63 Sergezzan   [Mowzuga geç]
Maňa görä soygunin islendik görnüşinin aňyrsynda bähbit aramak bardyr.

0
62 Hаwеrаn   [Mowzuga geç]
"Bir gyz maña: "Men seni söýýän! Sebäbi sen akylly, sebäbi sen maña ar-namysly, sebäbi sen maña ýygy-ýygydan sowgat alýañ, sebäbi sen maña biwepalyk edeñok, sebäbi sen arassa..." diýse lapym keç bolar. Çünki bular ýaly söýginiñ bähbitçill taraplary bolýar. Kim bilýä, belki-de maña: "Akylsyzam bolsañ, binamysam bolsañ, ýalançy kezzabam bolsañ, diñe özüñi bilýänem bolsañ, gadyrbilmezem bolsañ sen diýip ölüp barýan" diýen sözleri eşitmek has ýakymly bolsa gerek.

Milan KUNDERA "Ýuwaşlyk".

0
61 Hаwеrаn   [Mowzuga geç]
"Jenneti görmek üçin gözümizi açmagymyz däl-de, belki-de ýummagymyz gerekdir".

Yhsan Oktaý ANAR "Afrasýabyñ hekaýatlary"

0
60 Hаwеrаn   [Mowzuga geç]
"Men diñe ruhumyñ bitewiliginde ynjalyk tapyp bilerin, çünki bu meniñ ömrümiñ manysydyr. Güñ batyşyna seredip munuñ Hudaýyñ işidigine ynanyp bilerin".

Paolo KOELO "Weronikanyñ ölesi gelýär".

0
59 Hаwеrаn   [Mowzuga geç]
"Iñ ýakynlarymyza içimizi ynanamzok, soñam bir gün gidýäs-de tanamaýan adamymyza bar syrymyzy dökýäs. Geñ gerek?!.."

Nilüfer KUÝAŞ "Ýok adam"

0
58 Hаwеrаn   [Mowzuga geç]
"Girdeji bilen çykdajy dogandyr. Şu gün maddy ýagdaýy gowy bolanlar, erte bir seretseñ iýmäge bir döwüm çörek tapanok. Biziñ durmuşymyz olardan has elhalrak. Hawa, belkäm biraz höwes ederlikli däldir, ýöne gaty baý bolmasagam iýjegimizi tapsak, ertämizi gaýgy edemzok".

Lew TOLSTOÝ "Adam näme bilen ýaşaýar?"

0
57 Hаwеrаn   [Mowzuga geç]
"Kimlere Gül diýdiler, ömürboýy güldüler. Kimlere Gül diýdiler, Gül ugrunda öldüler".

Isgender PALA "Od"

0
56 Hаwеrаn   [Mowzuga geç]
"Bir zada magat göz ýetirdim: balyklaryñ köpüsi garransoñ ömrüniñ biderek geçendigini aýdyp zeýrenip başlaýar. Yzygiderli ynjalyksyzlanyp, her öñ ýetene nägileliklerini bildirýärler. Meñ bir zady bilesim gelýär: durmuş hakykatdanam eliñ aýasy ýaly ýerde şo bir duran ýeriñde pyrlanyp ýörmekmi, ýa bolmasa bu dünýäde başga hili-de ýaşap bolýarmyka?"

Samed BEHRENGI "Kiçijik gara balyk".

0
55 Hаwеrаn   [Mowzuga geç]
"Başyñyzy dik tutuñ, ýumruklaryñyzy bolsa düwüñ. Size kim näme diýse şony diýsin, özüñuze erk etmäni oñaryñ. Özgerişde bolmak üçin kelläñize garşy göreşiñ... Öwrenmäge ýaltalyk etse-de, kelle diýilýän zat gowy zatdyr".

Harper LI "Bilbili öldürmek".

0
54 Hаwеrаn   [Mowzuga geç]
"Özümi maşgala gurmaga taýýar hasaplan wagtymda eýýäm togsanyñ onlugyna gadam basaryn we şondan soñ muña giç bolar. Kim gömerkä meni? Men maşgalanyñ körpesi, ynha, şonuñ üçinem adamlar çaga dogrup ýörler..."

Harpee LI "Tesbih agajynyñ kölegesinde".

0
53 Hаwеrаn   [Mowzuga geç]
"Tutanýerlilik hemme zady bagyşlatmaga ukyplydyr. Siz bolsa bu ýekemenligiñiz bilen hemişe özüñiz hakda pikir edýärsiñiz".

Iwan GONÇAROW "Oblomowlar"

0
52 Hаwеrаn   [Mowzuga geç]
"Eger bir şetdala gurt düşüp, ol onuñ özüne aralaşmasyna, mañzyny iýmesine biparh garasa, şol şetdaly öler.
Eger ol mañzyndaky gizlin güýje we ýaşaýşa bil baglasa hem-de ösüp-özgerme şertine eýe bolsa, onda şol şetdaly kämilleşer".

Samed BEHRENGI "Bir şetdaly - müñ şetdaly".

0
51 Hаwеrаn   [Mowzuga geç]
Biziñ proletarlarymyz-a "dürtüp" öldürýänem bolsañ şumat birleşmeýärem, oýanmaýaram... biggrin

1
50 Şirhan   [Mowzuga geç]
Şu döwürdäki internetdäki spam hatlar, reklama hatlar öňki kepderi arkaly hat alyşylýan döwürde hem bar bolsa nähili bolardy?!
Göz öňüne getiriň: Şazada goňşy ýurtdaky şagyzyna hat ýazyp kepderiden ugradyp jogaba garaşyp başlaýar. Üç günden soň gelen kepderiň ýanyndaky hatda bolsa:
"Amatly bahadan söweş ýaraglaryny ýasaýarys.
Bonus:
Bir ýaý alana on oky mugt.
Bäş gylyç alana bir galkan mugt". smile

0
49 Bagabat   [Mowzuga geç]
@Haweran, düýnküň-ä, henizem işleýär: "Bütin dünýäň proletarlary Taňrynyň haky üçin birleşiň!" lol  lol  lol

0
48 Şirhan   [Mowzuga geç]
Bir gün Brežnew ähli kosmanawtlary, alymlary ýygnap:
— Amerikanlar aýyň üstünde baýdagyny dikdiler. Sizem haýal etmän sary günüň üstünde SSSR-iň gyzyl baýdagyny dikmeli!- diýipdir.
Yzyrakda oturanlaryň biri:
— Ýoldaş Leonid Ilýiç, günüň üsti gaty gyzgyn. Oň golaýyna barmagada bizde tehnika ýok-diýse, Brežnew öňünde duran suwdan owurtlan bolup:
— Şu adamlaram samsyk däl. Dawaý gije gidiň onda-diýipdir diýýä tongue

1
47 Hаwеrаn   [Mowzuga geç]
Ölen äriniñ mazar daşyna aýalynyñ galdyran ýazgysy:
"Hudaýa şükür, indi her näme-de bolsa, nirdedigiñ belli..."

0
46 Pegas   [Mowzuga geç]
"Şükür! Hany seniň aýfonuň?" biggrin biggrin biggrin

0
45 Bagabat   [Mowzuga geç]
The material has been deleted by the copyright holder.

0
44 Bagabat   [Mowzuga geç]
The material has been deleted by the copyright holder.

0
43 Hаwеrаn   [Mowzuga geç]
"Biz häzirki ýazyjy-şahyrlar (bolsa) biri-birimizi okamaýas!"
Orazguly Annaýewiñ bir sözünden biggrin

0
42 Bagabat   [Mowzuga geç]
The material has been deleted by the copyright holder.

0
41 Bagabat   [Mowzuga geç]
The material has been deleted by the copyright holder.

0
40 Bagabat   [Mowzuga geç]
The material has been deleted by the copyright holder.

0
39 Hаwеrаn   [Mowzuga geç]
"Ýaman ýerde GAI tutdy.."
(Sûrüji)

0
38 Hаwеrаn   [Mowzuga geç]
"Haýatyñ içi durşuna el..."
(Nuryşka) wacko

0
37 Hаwеrаn   [Mowzuga geç]
"Aýrylyşýanlar köpeldi,
Tropikankañ syry bu..."
(Wäşi artist Hoja Hojaýewiñ aýdymyndan). smile

0
36 Bagabat   [Mowzuga geç]
The material has been deleted by the copyright holder.

0
35 Bagabat   [Mowzuga geç]
The material has been deleted by the copyright holder.

0
34 Bagabat   [Mowzuga geç]
The material has been deleted by the copyright holder.

0
33 Hаwеrаn   [Mowzuga geç]
Günlerde bir gün Kapitalizm, Sosializm we Kommunizm özara duşuşarman bolupdyrlar. Kapitalizm bilen Kommunizm bellenilen wagtda gelipdir. Ýöne wagty bilen Sosializmden derek bolmandyr. Ahyry Sosializm demi-demine sygman, haslap gelipdir-de, şeýle diýipdir:
- Bagyşlañ, kolbasañ nobatyna durdum-da, eglenäýdim...
- Nobat diýýäniñ näme? - diýip, Kapitalizm sorapdyr.
- Kolbasa nähili zat? - diýip, Kommunizm geñ galypdyr. sad

0
32 Bagabat   [Mowzuga geç]
The material has been deleted by the copyright holder.

0
31 Hаwеrаn   [Mowzuga geç]
Alymlar akyl-huşy babatda täsin bor roboty döredipdirler. Olar roboty işe girizip, ondan şeýle sorapdyrlar.
- Sen haýsy wezipede işläsiñ gelýä?
- Men ýurduñ prezidenti bolasym gelýä! - diýip, robot olara jogap beripdir.
Alymlar "Aşa köpbilmiş robot nämä derkar?" diýipdirler-de, robotyñ akylynyñ 20 %-ni aýryp, ony ýene işledipdirler.
- Meni oblast ispolkomynyñ başlygy ediñ! - diýip, robot olara bada-bat buýruk beripdir.
Alymlar ýene roboty söküpdirler. Bu saparam onuñ beýnisiniñ işleýşini 20 % azaldypdyrlar. Robot herekete giren badyna sag elini gulagyna ýetirip, azmly ýüzlenipdir:
- Hany, ýeke-ýekeden dokumentleriñizi görkeziñ! angry

0
30 Bagabat   [Mowzuga geç]
The material has been deleted by the copyright holder.

0
29 Hаwеrаn   [Mowzuga geç]
Durgunlyk ýyllarynda Rim papasy Sowet Soýuzyna gelermen bolupdyr. Ony aeroportda nähili şygarlar bilen garşy almalydygy barada uzak wagtlap kelle döwüpdirler.
Papa uçardan düşüp gelýärkä "Ähli ýurtlaryñ proletariatlary, Tañrynyñ haky üçin, birleşiñ!" diýen ullakan şygary okapdyr.
cry

0
28 Hаwеrаn   [Mowzuga geç]
Añzakly sowuk günleriniñ birinde ors işçisi Staliniñ ýanyna baryp, şeýle diýipdir:
- Iosif Wissarionowiç, sen, heý, bir zatlar gurupdyñmy?
Stalin oýurganypdyr-da:
- Aý, ýok, guran zadym ýok! - diýip, jogap beripdir.
Şundan soñ ýañky Brežnewiñ ýanyna barypdyr.
- Leonid Ilýiç, sen, heý, bir zatlar gurupmydyñ? - diýip sorapdyr.
- Aý, ýok-la... - diýip, Brežnew oña jogap beripdir.
Şundan soñ işçi Gorbaçýowyñ ýanyna baryp, morta sowal beripdir:
- A-how, Mihail Sergeýewiç, Stalin hiç zat gurmandyr, Brežnew hiç zat gurmandyr... Indi men señ nämäni üýtgedip gurýanyña, teý, düşünemok.
wacko

1
27 Hаwеrаn   [Mowzuga geç]
Çagalar bagynda.
Aýazbaba:
- Çagalar, dünýäde iñ owadan oýnawaçlar haýsy ýurtda bar?
Çagalar hor bilen:
- Sowet Soýuzynda!
Aýazbaba:
- Iñ owadan, kaşañ egin-eşikler haýsy ýurtda bolýandyr?
Çagalar hor bilen:
- Sowet Soýuzynda!
Aýazbaba:
- Iñ bagtly çagalar haýsy ýurtda?
Çagalar hor bilen:
- Sowet Soýuzynda!
Birdenkä Wowajyk hork-hork edip, aglamaga durupdyr.
- Sen nämä aglaýañ? - diýip, Aýazbaba oglanjykdan sorapdyr.
- Sowet Soýuzynda ýaşasym gelýä! - diýip, Wowajyk jogap beripdir.
sad

0
26 Hаwеrаn   [Mowzuga geç]
Bir gaz joşup-joşup gürläpdir:
- Men ördegiñ daýzasy.
Pişigem ondam kem galmandyr:
- Menem gaplañyñ balasy.

* * *

Çeññege düşen balyk gözünden boýur-boýur ýaş döküp, ah çekdi:
- Arman nebsime buýrup bilmedim-dä, ýogsa, geçip durmaýan günüm ýokdy... sad

0
25 Bagabat   [Mowzuga geç]
The material has been deleted by the copyright holder.

0
24 Camilla   [Mowzuga geç]
"Şirinjan diýänä Perhadam daglary bölüşdirip ugrapdyr,kömekleşäý senem"Harmandäli
"düýnjik manikur etdirdimdä,dirnagym döwlerda"Şirin

0
23 Hаwеrаn   [Mowzuga geç]
Iki aýal biri-biriniñ ýanynda çagalaryny magtaýarlar.
- Dogan jan, meñ oglum edil Karl Marksyñ özi-dä! - diýip, birini aýal agzyny köpürjikledip gürläp ugrapdyr. - Hiç kitaphanadan çykanok, şol okap ýör, okap ýör...
- Meniñ oglum-a agynjal Leniniñ ýaşlyk ýyllaryndaky bolşuna ogşaýar - diýip, ikinji aýalam gürrüñe goşulypdyr. - O türmeden çykyp, bu türmä girip ýör.

* * *

- Kommunist bolduñyzmy? - diýip, başlyk ýanyndakydan sorapdyr.
- Ýok - diýip, işe alynjak jogap beripdir.
- Dogryñy aýt, hany, göni ýüzüme gara!
- Weý, başlyk jan, ýadyñyzdan çykaýdymy? Mundan on ýyl ozal şu taýda meñ arzamy öz eliñiz bilen ýyrtyp, "Ozal basmaçy bolan ekeniñiz!" diýmänmidiñiz näme?
wacko

0
22 Bagabat   [Mowzuga geç]
The material has been deleted by the copyright holder.

0
21 Bagabat   [Mowzuga geç]
The material has been deleted by the copyright holder.

0
20 Bagabat   [Mowzuga geç]
The material has been deleted by the copyright holder.

0
19 Hаwеrаn   [Mowzuga geç]
Gyzyl ploşadda.
- Kaka, bu diwar nämä gerek?
- Galtamanlaryñ geçmezligi üçin?
- Haýsy tarapdan geçmezligi üçin?
wink

0
18 Hаwеrаn   [Mowzuga geç]
Leonid Ilýiç gyz agtyjagy bilen henek edýär:
- Meñ ýaly ullakan bolañsoñ, kim bolasyñ gelýä?
- Baş sekretar bolasym gelýä!
- Weý, bize iki sany baş sekretar nämä derkar?
cool

1-50 51-67
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]