10:50
The material has been deleted by the copyright holder.
The material has been deleted by the copyright holder.
Просмотров: 238 | Добавил: Bagabat | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 12
0
12 Raýdaş   [Mowzuga geç]
#11 BAGABAT, örän minnetdar!

0
11 Bagabat   [Mowzuga geç]
The material has been deleted by the copyright holder.

0
10 Raýdaş   [Mowzuga geç]
Sýužet özüne çekiji. Kakasy we agalary urşa giden bir oglanjygyň bulaşyk pikir we duýgulardan doly içki dünýäsi oňat suratlandyrylyp, hekaýa edilipdir. Ýöne terjime gowşak. Iki dilem pugta bilmeýän okyjyny "bu ýerde näme diýjek bolduka" diýip oýlandyrjak ýerler bar. Hekaýaň asly türkmen dilinde bolsa-da heniz okap görmedim. Asyl nusga seretmeli, sebäbi semantiki sepiň gowşaýan ýerleri bar. Iň mese-mälim duýgy üznükliligi hem hekaýaň ahyrynda Habibiň başyndan geçýär. Kiçi ýaşyna garamazdan rus esgerini depip duran mujahidi itekläp goýberen gahrymanymyzyň, nädip, birdenkä pikirini we duýgusyny üýtgedip, elindäki awtomat ýaragyň oky gutarýança ýatan esgeri (Habibe çörek hem konserwe berilmegini talap eden) atmagyny doly düşündirip bilmändirler ýa-da aslynda beýle däldir, terjimede ünsden gaçandyr...

Haýyşym, hekaýaň asyl nusgasyny goýmagyňyz!

0
9 Camilla   [Mowzuga geç]
terjimede,hekaýada juda gowy bolupdyr göz öňiňde janlanyp dur derede,çagajygyň duýgylaram sad

0
8 Garaýolly   [Mowzuga geç]
Teswirleriñ ozi hem tasirli makala bolupdyr.

0
7 Hаwеrаn   [Mowzuga geç]
Türkleriñkidir öýdülýän we hazir ozumuzde kanbir ulanylmayan köp türkmen sõzlerini dolanşygyga girizmekden çekinmeli däl. Elbetde, muny käbir yaşlarymyzyñ hazirki zaman türkçäniñ täsirinden paýyny alyşlary terzde däl-de õz dilimiziñ galyplaryna laýyklykda amala aşyrmaly. Osmanly diwan edebiyaty Gündogar edebiyatynyñ bahasyna yetip bolmajak altyn hazynasydyr. Hazirki zaman türk dili bolsa iki şaha bölünen türkmen diliniñ Anadoly-Rum agyzyndan we osmanly türkmen diliniñ esasynda dörän dildir. Diýjek bolýanym türki taryhyñ sakasy türkmen taryhy bolsa türki dilleriñem sakasy türkmen dilidir. Şoñ ü.n hazirki zaman türk dilinde ulanylyan sözleriñ aglabasy aslynda türkmen dilidir. Mysal üçin giýew, köreken sözleriniñ sinonimi bolan "damat" sözüne köpler türk sözüdir öýder. Emma Magtymgulyny okan munuñ arassa türkmen sözüdigini bilýändir ("Resul damadydyr, öz arslanyñdyr, Ýa Hezret Alyga bagyşla bizni")
Biziñ dilimiziñ beyleki doganlyk dillerden şiresini az görkezýänem öz sõzlerimizi (şol sanda şiwe sõzlerini hem ulandyrmayandyklary ûçin birgiden gymmatly sõzlerimiz yayitip gidyar, ya arhaizmleşýär) yerlikli ulanyp bilmeýänligimiz. Eger taryhçylarymyz kimin diliñ taryhyny öwrenýan alymlarymuz hem tijenseler, gayrata galsalar hazirki türk alymlarynyñ doganlyk türki dilleri türk diliniñ bir şahasy hökmünde (mysal üçin, türmen diline "türkmenistan türkçesi", azerbayjan diline "azerbayjan türkçesi", õzbek diline "õzbek türkçesi" diyişleri ýaly) däl-de, beyleki türki dilleri türkmen diliniñ bir şahasydygyny (mysal ü.n "türkiýe türkmençesi", "azerbaýjan türkmençesi", "gazak türkmençesi", "başgyrt türkmençesi" diýen ýaly) dil ylmyna kabul etdirmegi başarmak kyn däl.

0
6 Bagabat   [Mowzuga geç]
The material has been deleted by the copyright holder.

0
5 Bagabat   [Mowzuga geç]
The material has been deleted by the copyright holder.

0
4 Bagabat   [Mowzuga geç]
The material has been deleted by the copyright holder.

1
3 Hаwеrаn   [Mowzuga geç]
Hem Türkiýedenem girýän kän saýta. Onsoñam bu günki ýaşlar rusça garanda türkçe has gowy bilyäler wink

1
2 Hаwеrаn   [Mowzuga geç]
Owgan kontrrazwedkaçysy Kim Selihowyñ "Yglan edilmedik uruş" (terj. A.Mämmedow) kitabyndan goyjak bolup ýördük. Owgan temasy okyjylar û.n gyzykly. Goý, agam.

0
1 Bagabat   [Mowzuga geç]
The material has been deleted by the copyright holder.

Имя *:
Email *:
Ähli smaýliklar
Код *: