12:35
The material has been deleted by the copyright holder.
The material has been deleted by the copyright holder.
Просмотров: 312 | Добавил: Bagabat | Рейтинг: 3.0/2
Всего комментариев: 13
0
13 Bagabat   [Mowzuga geç]
The material has been deleted by the copyright holder.

0
12 Bagabat   [Mowzuga geç]
The material has been deleted by the copyright holder.

0
11 Adalat19   [Mowzuga geç]
Meň pikirimçe kitap köp okalar ýaly etjek bolsaň kitap köp okaýan adamyň obrazyny dikletmeli. Hemme eserleriň gahrymanlary kitaphon bolmaly, ýöne şol bir bada başga gowy häsýetlere eýe bolmaly. Otrisatel gahrymanlaryň bary ylymsyz edip görkezmeli. Elbetde beýle hereketler bilen bir günde, ýa-da bir ýylda hasyl almaýaň...ýöne uzagyndan peýda getirmegi gaty mümkin?

0
10 Adalat19   [Mowzuga geç]
Şu döwüriň adamlarynyň gözleri bilen seretseň kitaby diňe işsiz we emelsiz adamlar okaýar. Normalny adamlar diňe pul ýasaýar gazanç edýär, gaznany talaýar. Kitap okamak sadalygyň alamaty bolup galdy...

0
9 Adalat19   [Mowzuga geç]
"Syrly waka" diýen bir daşary ýurt eseri bar. Ana şol eserde "Genri" atly bir gahryman bar. Tutuş kitaby diňe şol oglanyň dürli ýagdaýlarda özini alyp barşyna tomaşa etmek üçin okadym. Genri ylymly oglan, köp kitap okaýar, köne diller bilen we köne grek medenýeti bilen gyzyklanýar. Şol bolmanada gaty terbiýeli we sowuk ganly. Mydama näme gürlemelidigni bilýär we hiç wagt ýalňyşanok. Kitabyň bir ýerinde wakany gürrüň berýän gahrymandan bir gyz Genri barada soraýar: —Seň şol Genri diýýän dostyň, nähili oglan? Daşyndan göräýmäne gözleri äýnekli, adamyň göwnüne degmejek ýaly. Ýöne bir dawwada meň dostymy ýaman erbet edip urdy welin şu wagydam şol oglany görsem ýüregimde gorly döreýär. Gözlerinden äýnegi aýyrsa düýbünden başga adam eken, —diýýär.

Aýtjak bolýanym şol eserde Genri atly gahrymanyň üsti bilen ylymly we okamyş adamyň iň gowy obrazlarynyň birini döredipdirler.

Şu döwüriň telewidenýasy okamyş adamlaryň obrazlaryny bilkastlaýyn zaýalady.

0
8 Adalat19   [Mowzuga geç]
Şu döwürüň köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde, kinolarda we seriýallarda köp kitap okaýan adamyň obrazyna ysnat ýetirjek bolýarlar. Kop kitap okaýan adamlara "botan"diýäller. Olary ejiz we nä-alaç edeýin halda görkezmäge çalşýar. Hamala şeýle adamlar durmuşdan yza galýarlar we döwrebap jemgiýetde özlerini oňaranoklar. Bu tötänden bolýan zat däl. Dünýä derejesinde köpçülikleýin habar beriş serişdelerini kimler dolandyrýan bolsalar, bu şolaryň taşan zady. Köp kitap okaýan ulymly adam, köpçüligiň gözünde gözleri äýnekli, horja, emelsizje adam bolup görünmeli. Şeýle usul bilen adamlary edebiýatdan we ylymdan çet düşürjek bolýarlar...

0
7 Garaýolly   [Mowzuga geç]
Ay,name,sanasañ sogaby bar diyip goyaymasañ jan koydureniñ galyar.

0
6 Garaýolly   [Mowzuga geç]
Olar ,,tom-tom" gybatyñ,telewizorda berilyan bolugsyz( hemme serial beyle dal ) seriallaryñ, telefon guymenjeleriniñ sheydasy.

0
5 Garaýolly   [Mowzuga geç]
Yazyjylar yazyarlar,shahyrlar doredyarler. Olar il-ulusynyñ koñluni awlamaga calyshyarlar. Der dokyarler,zahmet cekyarler. Eserlerini ile yetirmage ymtylyarlar. Okalmagyna,yhlas bn okalmagyna garashyarlar. Emma,okyjylar, bir wagtky tomlaryñ yeneki nobatyna sabyrsyz garashyan okyjylar hazir nirede.

0
4 Garaýolly   [Mowzuga geç]
Belki,jemgiyetcilik añynyñ ewolyussiyon uytgeshmeleri bashdan geciryanligi sebapdir.

0
3 Garaýolly   [Mowzuga geç]
Elbetde,eseriñ gyzyklylygy derwayys. Yone, okyjy diyen jemende de kitap okamaga howes bolsa. Hazirki okyjylar,bilmeyan, ceper esere gezek gelende gaty biperwaylashyp gitdi. Yogsa,ine, shu aktiw edebi saytda da goyulyan zatlar okyjyny biparh goymajak yaly. Yogsa,. ,,Kitapcyda" yerleshdirilyanepiki poemalar,goshgylar,iñ esasam proza eserleri cuñ manyly.

0
2 Bagabat   [Mowzuga geç]
The material has been deleted by the copyright holder.

1
1 Hаwеrаn   [Mowzuga geç]
Puryja NÖW biggrin şoñ üçin okamzok tongue

Имя *:
Email *:
Ähli smaýliklar
Код *: