10:48
The material has been deleted by the copyright holder.
The material has been deleted by the copyright holder.
Просмотров: 557 | Добавил: Bagabat | Рейтинг: 4.3/3
Всего комментариев: 34
1
34 Adalat19   [Mowzuga geç]
Araplarda 4 aýalyň biri bolsaň gowy. Birinji çagaňy äriňden godurup soň kim bilen gezseň gezibermeli, elbetde maşgalaň çäklerinde. Maşgalaň çäklerem kiçi däl, 20-30 adamlyk maşgala, erkegiň nähili sortyndan diýseň bar...)))

0
33 Adalat19   [Mowzuga geç]
Meň pikirmçe köp aýallylyk adamzat problemmalarynyň köpüsini çözerdi, egerde oňa Araplar ýaly çemelleşseň. Araplarda iň birinji aýalyň ýaşy uly bolmaly, göni ýaş gyza ýapyşmaly däl. Soň özüň bilen deň ýaş gyz alsaň bolýar. Soň her aýalyňdan dogulan birinji çaga seňki, galan çagalar gümana. Sebäbi seň kakaň hem 4 aýally bolansoň seň ene başga dogalnlaryň kän we seň aýalyň kim bilen ýatany belli däl. Sende bolsa tutuş 4 sany aýal bar. Sen olaryň hemmesiniň "oratasyny" garawullap bileňok. Şonuň üçin Araplar täze aýal alansoňlar 40 günläp gulp astynda saklap diňe özleri ýanlaryna gorýärler. Şonuň üçin hem Araplar öz miraslaryny diňe uly çagalaryna goýýarlar. Sebäbi soňky çagalaryň kimden godylany belli däl. Belli zat çagalar seň doganlaryňdan ýada maşgalaň başga bir agzasyndan dogdy. Araplar hem bilýärler bir erkegiň 4 aýala ýaramaýanyny, şonuň üçin aýalyň maşgalaň çäginde "gezmegine" gözlerini ýumýarlar. Daşyndan biri gelip etmese bolýar, ýöne aram aram aýallarynyň birini öz gowy görýän dostlarynada teklip edip bilýärler. Aýtjak bolýanym 4 aýallylyk bizde başga bir zat, Araplarda, (diniň dörän ýerinde), başga bir zat. Ýöne köp aýallylyk praktikasyny giňden ulansaň bir näçe nesilden soň bizdede Araplaňky ýaly maşgala gatnaşyklar dörärmikä diýýän.

0
32 Adalat19   [Mowzuga geç]
Köp aýallyk biziň hökümedimiz üçin örän ýaramaz praktika. Sebäbi köp aýallylyk uly uly tohumlary (dinastiýalary) döredýär. Şeýle tohumlardan iň soňunda uly mafiýalar ýetişýär. A hökümet bolsa kankurentlary halanok. Ýenede hökümet ýakyn garyndaşlar öz ara nikalaşsalar halanok. Öz daýzaň ýa-da daýyň gyzyny alsaň halanok. Sebäbi şeýle nikalardanam berek tohumlar döreýär. (Mysal üçin Nohurlara we Şyhlara serediň). Eger kimiň ýadyna düşýän bolsa biziň telewidenýamyzda şol temada propaganda kinolary görkezilýärdi. Takmynan 4-5 ýyllykda. Şol kinolaryň temalary daýzamyň gyzyny alyp bet bagyt boldum, öz söýýänimi almaly ekenim we ş.m. Gysgaça aýdamda halkyň bekemegi hökömediň betbagytlygy. Halky bekedýän zatlaryň biri bolsa köp aýallylyk we ýakyn garyndaşlaryň arasyndaky nikalar.

0
31 Adalat19   [Mowzuga geç]
Eger gurbuň çatýan bolsa bir dälde bir mäçe maşgalany galdyrmak sogap. Sebäbi durmuşa çykyp bilmän ýören garry gyzlar ýaman köp. Näme diýseňem oglan hemme kişä ýetenok, gyzlaryň baram çaga dogurasy gelýär, durmuşa çykasy gelýär. Kuranda bolsa 4 aýala çenli almaga rugsat berilýär, ýöne hiç kimiň göwnüne degmeseň. Eger kimdir biriniň göwnüne degerin öýtseň bir aýal bilen oňuber diýýär.

0
30 hupbulwatan   [Mowzuga geç]
20.07.1999-njy ýylda Inguşystanyñ prezidenti Ruslan Auşew ýurduñ çäginde dört aýallylyga kanuny rugsat berilýändigi barada perman çykarypdy.

0
29 Kiparis   [Mowzuga geç]
Ýo ony diläp garaşyp ýöreninden, ejelerine aýtsalar, ejeleri gelinlerini özleri gider ýaljak edip berýäler aňyrsy 1 aýdan

0
28 Kiparis   [Mowzuga geç]
Şu temadanam görnüşi ýaly bir wagtda köp aýal saklamak kyn eken. Şoň üçin aljak bolsaňyzam yzly-yzyna, ýagny aýrylşyp soň ikinji almaly bolýa-da

0
27 Adamzat   [Mowzuga geç]
Копаяллылык дине Гундогарда дэл, эйсем  Европа билен Америкада хем бар, йоне башга формада херекет едйэр.. Мысал учин, Америкада мормонлар я-да Европада "швед машгаласы" диен душунже бар))

0
26 Bagabat   [Mowzuga geç]
The material has been deleted by the copyright holder.

0
25 Bagabat   [Mowzuga geç]
The material has been deleted by the copyright holder.

0
24 Bagabat   [Mowzuga geç]
The material has been deleted by the copyright holder.

0
23 Bagabat   [Mowzuga geç]
Akylly adamlar ekeni. "Başaranyň biline bereket" diýilýänini edipdirler, wenger garyndaşlar!  biggrin

0
22 Bagabat   [Mowzuga geç]
The material has been deleted by the copyright holder.

0
21 Bagabat   [Mowzuga geç]
The material has been deleted by the copyright holder.

0
20 Bagabat   [Mowzuga geç]
The material has been deleted by the copyright holder.

0
19 Bagabat   [Mowzuga geç]
The material has been deleted by the copyright holder.

0
18 Bagabat   [Mowzuga geç]
The material has been deleted by the copyright holder.

0
17 Kiparis   [Mowzuga geç]
Äý, bidereklik-le. Özleriniňkini dogry etmek üçin "yslamda rugsat berilýär" diýýänlerine hasam gaharym gelýär, hamana yslamyň beýleki esasy şertlerini berjaý edenmişlerde, diňe köpaýallylyk galan ýaly.

0
16 Gumlygelin   [Mowzuga geç]
+45 diýýär.Ýaşym ýetmesede okaýdym.Bagyşlañ sad

0
15 Bagabat   [Mowzuga geç]
The material has been deleted by the copyright holder.

0
14 Bagabat   [Mowzuga geç]
The material has been deleted by the copyright holder.

0
13 Bagabat   [Mowzuga geç]
The material has been deleted by the copyright holder.

0
12 Bagabat   [Mowzuga geç]
The material has been deleted by the copyright holder.

0
11 Bagabat   [Mowzuga geç]
The material has been deleted by the copyright holder.

0
10 Bagabat   [Mowzuga geç]
dry

0
9 Bagabat   [Mowzuga geç]
The material has been deleted by the copyright holder.

0
8 Bagabat   [Mowzuga geç]
The material has been deleted by the copyright holder.

0
7 Bagabat   [Mowzuga geç]
The material has been deleted by the copyright holder.

0
6 Bagabat   [Mowzuga geç]
The material has been deleted by the copyright holder.

0
5 Bagabat   [Mowzuga geç]
The material has been deleted by the copyright holder.

0
4 Bagabat   [Mowzuga geç]
The material has been deleted by the copyright holder.

0
3 Bagabat   [Mowzuga geç]
The material has been deleted by the copyright holder.

0
2 Bagabat   [Mowzuga geç]
The material has been deleted by the copyright holder.

0
1 Мylayym   [Mowzuga geç]
Behh... :))

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]