12:37
The material has been deleted by the copyright holder.
The material has been deleted by the copyright holder.
Просмотров: 525 | Добавил: Bagabat | Рейтинг: 3.5/4
Всего комментариев: 30
0
30 Gumlygelin   [Mowzuga geç]
Mugallym diýlende iñ abraýly,sylagly adamlar göz öñüñe gelýär.Gynansagam bu sylag gün-günden gaçyp barýar.Oña hemme mugallymlar däl,içinden çykýan ýek-tük körzehini sebäp bolýar.
Gyzym 3-nji klasda iñlis dilinden örän gowy okaýardy.
4-klasa geçende öñki mugallymy dekrede gidip täze mugallym goýuldy.Gyzjagazym bir çärýegi sapaklaryna düşünmän aglap geçirdi.Ahyry degnama degip mugallyma arz edip gaýtdym.Biraz peýdasy degdi...

0
29 Azat Baýramgulyýew   [Mowzuga geç]
Daşa gitjek dal ozumden mysal getirjek: çagajygym mekdep yaşyna yetende öyume golay bolany ucin şäheriñ iñ bay we wezipeli adamlarynyñ çagalaryny okadyan mekdebine berjek boldum. Direktoryñ priýomyna yazyldym, menden öñ girip çykyanlaryñ hemmesi o tayda bu tayda işleyan başlyklañ we şoňa meñzeşleñ yada ozini oñaryanlañ elleri barsetkalyja woditelleri ya ayakçylary, işlerini bitirip çykyp gidyaler. Gezegim yetip girdim. Dili azajyk peltegrak turkmeçnce bilen orscany garyp gurleyan saçy kesik ayal şunça hayşn etsemem, "boş goyman, gayrat et" diysemem etmedi. Bahanasam koçäñ añyrsymyş, yogsam bolmasa şaheriñ añrybaşyndan çagajyklaryny maşynlyja gatnadyp yorenlerini bilmeyan yaly hiç kim!
Soñ bir tanşyma geñeşdim. Olam maşyn getirip satyan pully adam. "Inibatyr, goryañ-a menem-a pully adam. Çagalarmy öyume iñ yakyn mekdepde okadyan. Çaganyñ bir-a bagty işlesin, birem mugallymy gowy sataşsyn" diydi, menem onuñ maslahatyna eyerip öýe dirap duran mekdebe saldym. O mekdebem mekdepjanmy... Eşiden "oña bir salmaly dal ekeniñ, bardak mekdep ahyry" diyyadi. Herna tanşymyñ aydyşy yaly mugallymy gowy sataşaydy. Yogsa aydylyşyndanam beter bardak mekdep. Ynansañyz çagalary bedenterbiye sapagy bolsa ozi geyindiryar. Soñ gyşa golaylaşdyldy welin, mekdebiñ direktory yene iki-üç aydan dekrete gitjek yaş gelin mugallymy goyup, gowy diyyan mugallymymy başga klasa gecirdi (sapak sanynam azaldypdyr). Puluny koprak emlandir-da elbet. Goylan taze mugallymam çagalar b.n işi yok, gunde duynki geyeninden uyteşik fasonly koynek geynip geyip gelip, ustesine çagalara mähir-şepagatam yok. Bir gun cagamy almaga barsam ene-atalar uyşupdir. Hemmesem şikayatçy. Zawuç gelnem (olam gunde bir koynek geyip gelip işgarler bilen yaryşyan biri) bassyr-bussyr edip "name edip bilyañiz" diyil gyjalat beryan yaly rayatlary asgerenoklaram. Men ene-atalary daşyma uyşurup kollektiwleyin arza yazalyñ diydim we derrew kompyuterde arza yazyp getirdim ilki bolubam ozim gol çekdim. Yeri çalşylan gelinem garyp gelin, öyem yok pahyryñ, kwartirant bolup yaşaya, şaheriñ bir çetindenem awtobusda gatnaya. Pahyr bize-de yalbarya alyp çykyñ, komek ediñ oñki yerimde goyduryñ diyp. Ynha, ertesi direktor gelmeli diyen guni arzamy suyrap bardym we zawujyñ eline berdim. Al oka diyip. Okap titrap otyr. Direktora jañ etdi. Nadersiñ atylyp gelayse. Indi ene-atalaryñ birem yog-a . Gelen birki sanysam gol çekman gaytam "meni bir goşma" diyip zym-zyyat boldular. Galdym bir başyma. Gaharyma arzamy alyp yyrtdym "size gerek dal bolsa maña-da gerek dal" diyp. Direktora "başlangyç klasda çaganyñ mugallymyny çalyşmasañ gowy bolya, pedagogikañ kadalaryna ters gelya bu işiñiz" diyp adam yaly dusunişjegem bolyan welin, duşinerli dal, gaytam "sen kim maña işimi owreder yaly, ozim gowy bilyan" diyp diñlanogam. Ahyr çagamy alyp başga mekdebe gecirdim. Yeri çalyšylan gelinem ahyr işdnen çykyp äri bilen bile Turkiya işlemage gidipdir. Ynha, kabir haramzadalar şeydip negözel işgarleri elinde tutyp bilman yat yerlerden guzeran gozlemage gider yaly edyaler. Soñ direktoryñ goyan gelnem dekrede gidipdir. Yene başga mugallym. Mana-kaşa karoçy. Indem kabir ene-atalar oñumden çyksa zeyrenen bolyalar "sen nadip geçirdiñ çagañy pylan mekdebe, bizem çalyşjak" diyip. Hakykaty gorap bilmeyan, oz hukugyny gorap bilmeyan adamlardan men-a hiç gowylyk tama etmeli dalmika diyyan...

0
28 Bagabat   [Mowzuga geç]
The material has been deleted by the copyright holder.

0
27 Bagabat   [Mowzuga geç]
The material has been deleted by the copyright holder.

0
26 Bagabat   [Mowzuga geç]
The material has been deleted by the copyright holder.

0
25 Bagabat   [Mowzuga geç]
The material has been deleted by the copyright holder.

0
24 Bagabat   [Mowzuga geç]
The material has been deleted by the copyright holder.

0
23 Azat Baýramgulyýew   [Mowzuga geç]
Nämeüçindir öz kemçiliklermizi orta alyp maslahatlaşmaga ýaýdanýarys. Sähel hakykaty aýdyp, kemçilikleri düzetmage dogry yol we çykalga gorkezmage synanyşyanlary bolsa asudalygy bozyan kişi hökmünde garayas. Aslynda düzeliş her kimiñ özünde, maşgalasynda, işleyan yerinde başlamaly. Ynha, mysal üçin meñ işleyan yerimde menden sähel bir basgançak yokardaky işgar biziñ randymyzdaky işgarlere hekgermegi, oz sozuni yoretmegi diyseñ gowy goryar, barypyatan gorkak, yaranjañ, sähel dogry zady aydyp jogap gaytarsañ üstüñden başlyga habarnama yazyan haramzada. Ozem şolar yalyny gepletseñ, "o eyle bolmaly dal, bu beyle bolmaly" diyip şu tayda kommentari yazanlardan gowy akyl satjagyny bilyan, emma oz tabynlygyna gezek gelende olam köp yerde höküm süryan demir düzgüne eyerilenini kem görenok, aydylanyny iki gaytaladylmasa hezil edya. Yeri gelende para-peşgeş berseñem yok diymeyar. Kim oña yaranyp bilse işi gowy yoreya, yaranyp bilmediklerem güni kyn, iki toparyñ arasynda-da zehinlilerem, zehinsizlerem yetik.
Göryañizmi, şular yaly adamlar jemgyýeti kökünden çüýredýär. Şu saýtda Eziz Nesiniñ "Süpük" diyen satiriki hekayasyny okadym. Hekayada aydylyşy yaly "süpükleri" döredyanler ozumiz, sebabi olara "edyaniñ dal" diyp bilemzok, "şuny eylerak dal-de beylerak etsek gowy bolar" diyp akylly maslahatymyzy berip bilemzok. Şonuñ üçin ozumizem belli bir derejede "süpük".

0
22 Adalat19   [Mowzuga geç]
Men 20 ýaşly oglan wagtym psihologiýa degişli birje kitap okap, özüme beýik psiholokdyr öýdüp ýörşüm ýalydyrda Kerimjanyňkam? 2012-nji ýyldan bäri ertir.com-da otyryn. Ýekeje oglan Frans Kafkaň döredijiliginden söz açanyny göremok. Dünçä edebiýaty birje eseri terjime etdi welin Kafka-beletler internedi doldyrdy.

0
21 Adalat19   [Mowzuga geç]
Býurokratiýaň eminden gelen ýekeje ýurt bar. Ýurdyň ady anyk ýadymda däl, ýöne ol ýurt günorta Amerikada ýerleşýär. Şol ýurdyň halkynyň 70% okap ýazyp bilenok. Sowatsyz halka bolsa sprawka gerekdäl. Hökümedem alaçsyz şol halka görä hereket etmeli bolýar. Köçeleriň atlaryny, awtobuz we metro duralgalaryň baryny, ýazgyň üsti bilen dälde, haýwanlaryň şekilleri bilen belgilemeli bolýar. Býurokratiýa garşy göreşiň asyl nusgasy: Halk sowatsyz bolmaly. Şonuň üçin bizde hiç haçan orta bilim tölegli bolmaýar. Sowatsyz halk näme diýseňem sowatlydan güýçli bolmaly?

0
20 Bagabat   [Mowzuga geç]
The material has been deleted by the copyright holder.

0
19 Bagabat   [Mowzuga geç]
The material has been deleted by the copyright holder.

0
18 Bagabat   [Mowzuga geç]
The material has been deleted by the copyright holder.

0
17 Adalat19   [Mowzuga geç]
Indi şonça kitabyň näçe ýer tutýanynam hasaplap gör...

0
16 Bagabat   [Mowzuga geç]
The material has been deleted by the copyright holder.

0
15 Bagabat   [Mowzuga geç]
The material has been deleted by the copyright holder.

0
14 Bagabat   [Mowzuga geç]
The material has been deleted by the copyright holder.

0
13 Bagabat   [Mowzuga geç]
The material has been deleted by the copyright holder.

0
12 Bagabat   [Mowzuga geç]
The material has been deleted by the copyright holder.

0
11 Oguzhan_aga   [Mowzuga geç]
Aý Arzuw menä ýöne gepiň gelşine görä gürrüňe goşulmak üçin aýdaýýanlaý. Gowy başlyklaram bar. Seň diýşiň ýaly işledenoklar dogry.

0
10 Arzuw Tañrygulyýew   [Mowzuga geç]
Diñe zehinsizler başlyk bolya diyseñiz nadogry bolar. Arasynda mynasyby-da bolya. Yone olara bolmalysy yaly işlemek kyn, durli emeli pasgelçilikler doredilya, onsoñ olam akyma göra bolanny kem gorenok.

0
9 Oguzhan_aga   [Mowzuga geç]
Şeýdip olara başlyk bolýalar, biz ýalam olaryň ylmsyzlygyndan, düşünjesizliginden zeýrenşip öz-ara pikir alyşýas.

0
8 Edebiyatcy5066   [Mowzuga geç]
Salawmaleýkim, adamlar. Siz ony aýdýarsyňyz, men size şu ugurdan başga bir zady gürrüň bereýin. Öňräk öňki Politehniki institutyň bir ýaşuly mugallymy talyplaryň hiç zat bilmeýändigini barada janygyp, şeýleräk mazmunly gürrüň berdi. Mugalym 5-nji kurs talyplary gyssapdyr;
- Ýyl ahyr bolup barýar, soňky kursuňyz. Bu wagta Diplom işleriňizi ýazyp bolmaly, görkezmeli. Nätdiňiz, gutardyňyzmy...
- Ýok, entek başlamzok...
Muňa mugallymyň gahary gelipdir we şeýle diýipdir;
- Şu wagta çenli ýazmadyk bolsaňyz, näme Puşkin ýazýamy ony...
Talyplar oýurganyşypdyrlar, düşünmändirler. -Kim-aý, ol Puşkin- diýşipdirler. Ahyry bir talyp şeýle diýipdir;
-O-ol fakultetde puluna Diplom iş ýazyp berýän mugallym bar, şol bolaýmasa...
Bu gürrüňe gülermisiňiz, gynanarmysyňyz!
Netije. Puşkiniň kimdigini bilmeýän, Diplom işlerini pula ýazdyrýan talyplar instituty gutaryp, diplom alansoňlar, başlyk bolýarlar.

0
7 Oguzhan_aga   [Mowzuga geç]
Essalamu aleykum. Gyzykly makala goýupsyňyz Bagabat ●. Hakykatdanam şu döwrüň ýaşlary nirede bir aňsat bil agyrdylman iş bolsa şonuň höwesinde, elbetde ýokary okuw jaýyna hem şonuň üçin girýän ýalylar (elbetde başgaçarakžgam bardyr ilçilikde). Ýöne şol ýaşlaryň şeýle bolmagyna, aňsat eklenjiň pikirini etmekligine kakasy ýa ejesi hem günäkär bolýan bolaýmasynlar. Men öz töweregimden mysal alýan. Ogullaryny polisiýa işe salyp bilen monça bolup ýör. Ýa ýokary okuw jaýynada salan organlarda işletmek üçin salýan ýaly. Häzirä şol nysagam (moda) boldy öýüdýän.
Has gynandyrýan ýerem uly okuwda okaýanlarda üýtgeşik bir bilim ýok. Kä bir ýerlerde gabap gelşip soraşýas welin, alýan jogabyňa gynanaýýaň.
-Okaýaňmy?
-Okaýan.
-Nirede?
-Palitda.
Näme sapaklar geçýäňiz?
-Aýý... men näbileýinaý agam, geçýän sapagymyz kändä.
Özün taryhy gowy göremsoň şondan sorap görýän.
-Taryham geçýäňizmi?
-Geçýäs özä.
-Biziň, musulmanlaryň ilkinji kyblasy Kuddus şäherini haçlylardan kim basyp alýa, 1171 de?
-Aý agam seň bu diýýäniňä birinji gezek eşidýä.
Şuňa meňzeşdä, belki maňa çöňňeräkleri duşýandyr bilmedim.

0
6 Bagabat   [Mowzuga geç]
The material has been deleted by the copyright holder.

0
5 Bagabat   [Mowzuga geç]
The material has been deleted by the copyright holder.

0
4 Bagabat   [Mowzuga geç]
The material has been deleted by the copyright holder.

0
3 Bagabat   [Mowzuga geç]
The material has been deleted by the copyright holder.

0
2 Bagabat   [Mowzuga geç]
The material has been deleted by the copyright holder.

0
1 Bagabat   [Mowzuga geç]
The material has been deleted by the copyright holder.

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]