19:33
The material has been deleted by the copyright holder.
The material has been deleted by the copyright holder.
Просмотров: 404 | Добавил: Bagabat | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 7
0
7 Bagabat   [Mowzuga geç]
The material has been deleted by the copyright holder.

0
6 Bagabat   [Mowzuga geç]
The material has been deleted by the copyright holder.

0
5 Bagabat   [Mowzuga geç]
The material has been deleted by the copyright holder.

0
4 Oguzhan_aga   [Mowzuga geç]
Howwa Bagabat adam AHLAGY iň möhüm zatlaryň biri. "AHLAK" bu biziň aglaba edebi dilimizde ulanýan sözümiz. Halkyň dilinden aýtsak "AÝP" diýilen söz bilizň, Türkmeniň aňyndan aýrylyp barýar. Şu hekaýada gürrüň berilýän wakanyň asylynda-da AÝYPÇYLYK" ýatyr. Biziň Atalarymyzyň-Enelerimiziň asyrlardan bäri gorap saklap bize çenli getiren iň gowy häsýetleriniň biri AÝP diýilen söze mutyg bolmalarydyr. Türkmen şeýle uly häsýeti bilen Türkmendir. Indi welin şol "AÝP" BMW maşynynyň iň soňky kysmyna münüp gaçyp barýa, Türkmen aga-da zordan tapan-tupan maşynyna münüp onuň yzyndan ýetjek bolýa. "AÝP" biz närä gitsek, nirä çyksak bu sözü özümize ýoldaş edinmesek, ýer ýüzünde iň bir ahlagy halanmaýan milletiň birine öwrüleris.
"AÝP"-yň iň bärki görnüşleriniň kä biri: öýde çagalaryň ýanynda (hatda 1-2 ýaşly bolsada) egin-eşigiňi çalşyrynmak.Öýde maýkaly ýada onam aýyryp gezmek, oturmak, iýip-içmek. Oglanlar saçlaryny gaty ösdürip ýada ilden üýtgeşik etjek bolup her hili edip deňletmek (pankiler, metallistler, goluboýlar ýaly). Öýde ýa ile çykaňda žortik (gojy ýyrtyk) geýmek. Hajathana başy açyk girmek, ol ýerde gürleşmek, çilim çekmek, nas atmak. Ejeňe Kakaňa bihormatsyzlyk, ýanlarynda gaty gürlemek gülmek, diýenlerini etmezlik. Gyz maşgalanyňa durşy bilen hemme işi aýp, geýnişinde oturşynda turşynda, gürleýşinde-gülşünde (ýeke ýeke sanasak uzak boljak). Il içine çykaňda öz edýän hereketiňe öýdäkiden has beter üns bermeli. Ýöne bir adam öz öýünde bular ýaly zada ýürekden dykgat edýän bolsa (eje-kakasyndan gorkup däl) ile çykanda öz-özünden utançly haýa'ly bolar. Eger bir adam utançly-haýa'ly bolup etmesi "AÝP" bolýan işleri etmese, bu hekaýada getirilen binika "çöpdübi" çaga dogurmakdan we olar ýaly nejis işi edeninden soň " kaka'lyk" wezipesini ýerine ýetirmejek bolup gaçyp ýörmekden daşda bolar.
Geliň bular ýaly hekaýalary ýöne bir wagt geçirme ýada "gowy hekaýa, galamyň ýiti bolsun" lar üçin okamalyň. Biz ilki özümizi soňra çagalarymyzy özümize, ilimize, watanymyza, Türkmenligimize galybersede AHLAGY arassa adam edip ýetişdirmek üçin, bu kibi hekaýalardan ybrat almak üçin okalyň.
Söz ýalňyşlyklary bolsa özüňiz düzedeweriň.

1
3 Bagabat   [Mowzuga geç]
The material has been deleted by the copyright holder.

1
2 Oguzhan_aga   [Mowzuga geç]
Essalamu aleykum.
Bu hekaýa hekaýalygyna galsyn, emma aňyrsynda bir hakykat bar. Janymyz ýanýa gynanýas, ýöne nädeli. Bu hekaýada getirln waka bu günki durmuşymyzda ýöneje bir damja. Durmuşymyzda bular gynansagam gaty kän. Önler eşiderdik bu kibi wakakar uly okuw jaýlarynda okaýanlarda köp bolýa diýip, indi orta mekdep okuwçylarynyň arasynda-da görülýä diýip eşidýäs. Allah tealaň özi saklasyn, hiç bir musulmana bular ýaly utanjy ýaşatmasyn. Bu zatlara döwlet derejesinde seredilmese indi ene-atlaryň başarjak işinden daşary çykdy. Indiki çagalar ene-atasyny aldadyp etjek işlerini arkaýyn edip bilýärler. Ýöne ýene-de birinji nobatda terbiýe bermek işi ata-enäň üstüne düşýä. "Çagam iliň çagasyndan nämesi kemmişin, olam kemsinmesin iliň ýanynda" ýaly düşünje bilen ulaldylan çagalar soňra öz nebsiniň islän işini etmäge başlaýar. Beýle bolandan soň bu zatlaryň soň ýaňky hekaýadaky wakalar we başgada adata sygmajak zatlar bilen soňlanýar.
Bagyşlaň teswiri diňe hekaýaň özüne degişli zatlar hakynda ýazmalydym, biraz mowzukdan daşyna çykdym.

0
1 Azat Baýramgulyýew   [Mowzuga geç]
Örän gowy hekaýa. Serdar Ataýew hazirki zaman turkmen prozasynyñ iñ gornukli wekili diyseñem dogry bolardy. Ylaytada onun taryhy prozasy gowy

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]