1 2 3 ... 18 19 »
Gaçsam,
Kowalaý,
Kowalaý,
Ýetdi yzymdan tüweleý.

Sepip maňa hapa gumy,
Alyp gitdi papagymy.

Eltäge-de otluk düze,
Örän gyňyr bir öküze,
... Doly oka»
Категория: Çagalar edebiýaty | Просмотров: 26 | Добавил: Dunya | Дата: 18.10.2020 | Teswirler (0)

BU GOH NÄME

Bu goh näme?!
Bu goh näme?!
Asmandaky garry mama,
Gübürdedip,
Gatap giden
Sanajyny kakýarmyka?!
Ýa bolmasa
Kimdir biri,
Köçämize ... Doly oka»

Категория: Çagalar edebiýaty | Просмотров: 70 | Добавил: Dunya | Дата: 15.10.2020 | Teswirler (4)

PYŞDYL

Düşjek bolup belent ýerden,
Düňderildi
Pyşdyl birden.
Turup bilmän indi ine,
Ýatyr
Jyzzyk bolup Güne.

Geçip barýar bir begemot,
Pyşdy ... Doly oka»

Категория: Çagalar edebiýaty | Просмотров: 27 | Добавил: Dunya | Дата: 15.10.2020 | Teswirler (0)

Aýazly gün
Çykanda daş,
Çykdy şarfsyz
Hem garabaş.

Bokurdagyn
Sowuklatdy,
Ençeme gün
Näsag ýatdy.

Ukol alyp,
Içip däri,
... Doly oka»
Категория: Çagalar edebiýaty | Просмотров: 19 | Добавил: Dunya | Дата: 15.10.2020 | Teswirler (0)

Jikjikiler iş etdiler:
Iň ulusy odun çapdy.
Ortanjysy çörek ýapdy.
Jigileri işsiz ýatdy.

Jany ýanyp jigilerne,
Jikjikiler jik-jikleşdi.
Jigileri gulak g ... Doly oka»
Категория: Çagalar edebiýaty | Просмотров: 20 | Добавил: Dunya | Дата: 15.10.2020 | Teswirler (0)

Iki dost — iki
Mekirje towşan,
Bir gezek açgöz
Möjege duşan.

Göni gaçsalar
Möjek ýetjekmiş,
Gara garnyna
Lak-luk atjakmyş.

Towşan to ... Doly oka»
Категория: Çagalar edebiýaty | Просмотров: 26 | Добавил: Dunya | Дата: 15.10.2020 | Teswirler (0)

— A-how, boýy bir garyş,
Sakgaly iki garyş,
Etek alty, ýeň ýedi,
Alňasap, nirä baryş?!

— Sakgalymdan dynmaga,
Ýogsa maňa kyn bolýar.
Aýagyma çolaşyp, ... Doly oka»
Категория: Çagalar edebiýaty | Просмотров: 25 | Добавил: Dunya | Дата: 14.10.2020 | Teswirler (0)

Her gün ençeme sapar
Açyp-ýapýarlar bizi.
Kä el bilen kaksalar,
Käte depýärler bizi.

Tanaýarys dessine
Kim ýaranjaň,
Kim gedem.
Bar gaharjaň çaga ... Doly oka»
Категория: Çagalar edebiýaty | Просмотров: 27 | Добавил: Dunya | Дата: 14.10.2020 | Teswirler (0)

Öweleme-döweleme,
Zor ekeniň, tüweleme!
Ýaba gidip suw açypsyň
Hem käşire, hem keleme!

Öweleme-döweleme,
Zor ekeniň, tüweleme!
Bogna bölüp hat ýazmagy < ... Doly oka»
Категория: Çagalar edebiýaty | Просмотров: 18 | Добавил: Dunya | Дата: 14.10.2020 | Teswirler (0)

BIZIÑ DÜÝÄMIZ


— Düýe diýip, biziň düýä diýäýseň,
Başy gökde bulutlary bekleýär.
Çaly bilen diňe biziň oba däl,
Hatda goňşy obany hem ekleýär!

&md ... Doly oka»

Категория: Çagalar edebiýaty | Просмотров: 41 | Добавил: Dunyagozel | Дата: 22.09.2020 | Teswirler (2)