1 2 3 ... 22 23 »
◼USSATLYK ÝOLUNYŇ ÄDIMLERI
"Serwi gelin" atly kitaby okap

Ussatlyga ýetişen ýazyjynyň döredijiligi barada söz açmak kyn däl, ýöne oňa baha bermek welin örän çetin. Şo ... Doly oka»
Категория: Edebiýaty öwreniş | Просмотров: 31 | Добавил: Gurgencli | Дата: 27.10.2020 | Teswirler (0)

HAÝSY ÝAZYJYNYÑ NÄHILI ARZUWY BARDY?

Tunislileriñ "syýasy arzuwy" ugrunda eden çykyşlary sebitde domino täsirini döretdi. Könelşen gurluşlar ýykyldy, ýykylmagyna dowam edýär. Adamlary dar ... Doly oka»
Категория: Edebiýaty öwreniş | Просмотров: 42 | Добавил: Gökböri | Дата: 27.10.2020 | Teswirler (0)

ŞYGYR NÄME?

On dört ýaşly bir çaga: “Men biriniň köriçegesini operasiýa etjek” diýse, onuň sözüni alga alman, gülüp geçersiňiz. “Hökman etjek!” diýip özelenip d ... Doly oka»

Категория: Edebiýaty öwreniş | Просмотров: 119 | Добавил: Gurgencli | Дата: 21.10.2020 | Teswirler (4)

TÜRKMEN EDEBIÝATYNDA BEDEWLERIÑ WASPY

Ahalteke bedewleriniň taryhy öz gözbaşyny örän uzaklardan alyp gaýdýar. Hormatly Prezidentimiz «Ahalteke bedewi — biziň buýsanjymyz we şöhratymyz» a ... Doly oka»
Категория: Edebiýaty öwreniş | Просмотров: 31 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 27.09.2020 | Teswirler (0)

B.Kerbabaýewiň «Baýram» (1934) powesti bolsa kolhoz gurluşygy ýyllaryňyň durmuşyny, ýagny rewolýusiýadan soňky sosialistik hakykaty has giň görkezmäge edilen şowly synanyşyklaryň biridir. 
Şu ý ... Doly oka»
Категория: Edebiýaty öwreniş | Просмотров: 42 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 26.09.2020 | Teswirler (0)

AGATA KRISTI

Bu makalada dedektiw kitaplar diýilende ilkinji ýadyňa düşjekleriň biri bolan Agata Kristiniň döredijiligi barada okyjylaryň dykgatyna gysgajyk maglumatlary ýetireris.
... Doly oka»
Категория: Edebiýaty öwreniş | Просмотров: 73 | Добавил: Gurgencli | Дата: 25.09.2020 | Teswirler (2)

KYRKYNJY ÝYLLARYŇ TÜRKMEN PROZASY:
TARYHY EPOPEÝA BILEN ÝÜZBE-ÝÜZ

Öň belläp geçişimiz ýaly, otuzynjy ýylar türkmen sowet edebiýaty, onuň proza, onda-da taryhy proza pudagy üçin be ... Doly oka»
Категория: Edebiýaty öwreniş | Просмотров: 65 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 06.09.2020 | Teswirler (0)

TARYHY PROZANYŇ DÖREÝIŞ ETAPLARY

Oktýabr rewolýusiýasyndan soň, Türkmenistan özbaşdak respublika diýlip jar edilse-de, türkmen medeniýetiniň, edebiýatynyň, sungatynyň ösmegine belli dere ... Doly oka»
Категория: Edebiýaty öwreniş | Просмотров: 44 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 30.08.2020 | Teswirler (0)

TARYHY PROZANYŇ FOLKLOR HEM-DE EDEBI GÖZBAŞY

Juda gysga döwürde uly üstünlige eýe bolan türkmen prozasyny taryhy we taryhy-rewolýusion žanrsyz göz öňüne getirmek mümkin däl. Eger-de şu g ... Doly oka»
Категория: Edebiýaty öwreniş | Просмотров: 41 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 30.08.2020 | Teswirler (0)

TARYHY PROZANYŇ HEM-DE ONUŇ POETIKASYNYŇ ÖWRENILIŞI

Türkmen edebiýatynda taryhy temanyň, ylaýta-da bu ugruň proza eserleriňiň täze bolşy ýaly, bu žanryň öwrenilişi hem ýaňy başlanýardy. ... Doly oka»
Категория: Edebiýaty öwreniş | Просмотров: 42 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 30.08.2020 | Teswirler (0)