1 2 3 ... 334 335 »

PEÝDAÑ ÝOK BOLSA

Pulyň ýok,
Işiň ýok öýüňde häzir,
Dert çekeňok ýöne aladalar bar.
Gapyň açyk dur gelýän adam ýok,
Dostly suratyňam saňa ýadygär.

S ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 49 | Добавил: ahallydan | Дата: 29.10.2020 | Teswirler (3)

DÜNÝEDE

Bir nijäni sen üstüňden agtardyň,
Köpü aglap köpü güldü dünýede.
Oýnadyp ýaýnadyp topraga gardyň,
Adam Ata döräp öldü dünýede.

Iň agyr nalyşdyr y ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 43 | Добавил: MrOKaS | Дата: 26.10.2020 | Teswirler (0)

NÄME ÜÇIN

Hesret çekýän, sebäp, men seni söýýän,
Gül açýan ýaşlygňy aýamaz, bilýän,
Gybatlar, gep-gürrüň, ýanama, hile.
Gözýaş bilen, gamly hesretleň bile
Jogap ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 41 | Добавил: ahallydan | Дата: 23.10.2020 | Teswirler (2)

EJEM

Tomsuň soňky aýy,
ýedinji güni,
Ýüregimde goýdy bitmejek ýara.
Gidirmejek bolup mähribanymy,
Näçe urunsakda tapmadyk çäre.

Kim oýlapdyr, heniz ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 39 | Добавил: ahallydan | Дата: 22.10.2020 | Teswirler (0)

UTANÇ

Bu-da bir gytalan zatlaryñ biri,
Tapamok aýlanyp şunça dükana.
Ýaş dükançy ýaşulyny çürkedi,
"Toba" diýip, elim goýdum ýakama.

Men diýdim ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 133 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 21.10.2020 | Teswirler (3)

ÝALŇYZLYK

Haçan bu hesretiň ahyry geler,
Gussaň gandalyndan sypyp bolanok.
Şatlygyňy bölüşseň - taýyn hemmeler,
Gam - hasratyň paýlaşan ýok, alan ýok.

As ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 63 | Добавил: ahallydan | Дата: 21.10.2020 | Teswirler (2)

ILKINJI SÖÝGIM

Ýadymda, şol günem bir dabarady,
Ýadymda dabaraň göçgünli sazy.
Uçilişäň ýaýraň giň klubudy,
Şol gün ol gujagna toplapdy bizi.

Gyzlaryň he ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 40 | Добавил: MrOKaS | Дата: 21.10.2020 | Teswirler (0)

GELIN ŞAHYRLARYŇ ŞYGRYN OKASAM

Gelin şahyrlaryň ýazýan şygryny
Pynhanlykda okamany halaýan.
Ol goşgular höwes bilen tolkunyp,
Şonda meniň duýgularmy talaýar.
... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 44 | Добавил: MrOKaS | Дата: 21.10.2020 | Teswirler (0)

JORAM SENIÑ ARZUWLAÑ BARDY


Gül ömrüň kül bolup gitdi,
Arzuwlar ýel bolup gitdi,
Joram ýat bolup gitdi,
Joramjan arzuwuň bardy!

Hany indi nirede sen?! ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 105 | Добавил: ahallydan | Дата: 21.10.2020 | Teswirler (6)

Ynha, bu gün ýene seni ýatladym...
Gamgyn sazyň owazyna duwlanyp,
Bir gez yza sarap, geçen ýyllary,
Serme siňen dumanlykda oýlanyp.

Nädip ýatlamaýyn bagtly döwrümiň, ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 86 | Добавил: Dunya | Дата: 16.10.2020 | Teswirler (13)