1 2 3 ... 641 642 »
■ ЫРКА (Ужас вне Конкурса)

Существо без души, без любви, без надежды,
Существо без мечты, без стихов, и без снов -
Существо .. только нету души под одеждой,
Он в кров ... Doly oka»
Goşgular | Просмотров: 8 | Добавил: Hаwеrаn | Goýulan wagty: Şu gün | Teswirler (0)

■ «Gybatkeşiň baran ýeri ot bolar...»

Astrabat welaýatynyň täze häkimi Sadyk soltan diwanhanasyna gelen badyna Abulfat mürze oňa täze habar aýtdy.
– Onuň alyhezretleri Agamuhammet ... Doly oka»
Taryhy proza | Просмотров: 10 | Добавил: Hаwеrаn | Goýulan wagty: Şu gün | Teswirler (0)

DOGLAN GÜNÜÑDE / degişme

Bu gün doglan güni dolan Aýymyň,
Gutlagda hökmany bolmaly ilki.
Ýogsa, nämemişin ony bilseler,
Gyzlar arasynda dörärmiş gülki.

D ... Doly oka»
Goşgular | Просмотров: 14 | Добавил: Hаwеrаn | Goýulan wagty: Şu gün | Teswirler (0)

XXIII bap

IBLISIŇ HUZURYNDAKY ULY BAL

Gije ýarym bolany üçin howlukmak gerek boldy. Margaritanyň gözi zordan saýgarýardy. Onuň ýadynda galan närse — şemler hem düýbüne reňkl ... Doly oka»
Romanlar | Просмотров: 7 | Добавил: Hаwеrаn | Goýulan wagty: Şu gün | Teswirler (0)

DUŞUŞYK

Ahally bilen Enehakyda öňem duşuşýardylar. Ýöne, soňky döwürdäki iliň başyndan inen agyr apat şahsy duýgulara ýer goýmandy. Käte bir tötänden duşup aýak üstünden salamlaşaýmasalar ... Doly oka»
Taryhy proza | Просмотров: 24 | Добавил: Hаwеrаn | Goýulan wagty: Şu gün | Teswirler (1)

XXII bap

ŞEMLERIŇ ÝAGTYSYNDA

Asmany pelekde uçup barýan maşynyň birsydyrgyn güwleýşi Margaritany hüwdüleýärdi, Aý şöhlesi bolsa ýakymly ýyladardy. Ol gözüni ýumup, ýüzüni şe ... Doly oka»
Romanlar | Просмотров: 6 | Добавил: Hаwеrаn | Goýulan wagty: Şu gün | Teswirler (0)

Beýik XX tamam bolup ýör...

DEPREM

Fransuz telewideniýesinden Türkiýedäki ýer yranmalarynda ýykylan şäherlerden berlen
reportažlary synladym. Çadyrlarda ýar ... Doly oka»
Poemalar | Просмотров: 21 | Добавил: Taryhçy | Goýulan wagty: Şu gün | Teswirler (0)

■ ADALATYÑ DABARLANMAGY

Adalaty bize eçilmez hiç kim,
onuñ özi geler, dañlak ýaly ak.
Ýüzüni bukanlañ açylar ýüzi,
maskasy sypyrlyp, zyñylyp daşa.
Adalat galam ... Doly oka»
Goşgular | Просмотров: 30 | Добавил: Taryhçy | Goýulan wagty: Şu gün | Teswirler (1)

XXI bap

PERWAZ

Men görünemok, men erkin guş! Men görünemok, men erkin guş! Margarita öz köçesinden uçup, ony kesip geçýän başga bir dar köçä çykdy. Ol kerosin we zyýanly own ... Doly oka»
Romanlar | Просмотров: 11 | Добавил: Hаwеrаn | Goýulan wagty: Şu gün | Teswirler (0)

ÝERE GAÇAN ÝYLDYZLAR / trilogiýa

(XIX-XX asyr türkmen hronikasy) / Ikinji kitap

JÖWZALY GYŞ

NURBERDI HAN


Syrkawlykdan doly aýňalymadyk ... Doly oka»
Taryhy proza | Просмотров: 26 | Добавил: Hаwеrаn | Goýulan wagty: Şu gün | Teswirler (0)

BÄŞINJI BÖLÜM

■ «Töreýitde harman gursak...»

Daň golaýlapdy. Asmanyň gara perdesiniň ýüzüne süýt reňki çaýylyp ugrapdy. Ýere bakyp göz gypyşýan ýyldyzlar kem-kemden ýitip ba ... Doly oka»
Taryhy proza | Просмотров: 36 | Добавил: Hаwеrаn | Goýulan wagty: Düýn | Teswirler (5)

■ «Söweş güni goç ýigitde müýn bolmaz...»

Çowdur öz nökerlerini hem beýleki obalardan kömege gelen adamlary bir ýere ýygnady.
– Ýigitler! – diýip, ol ýuwaş, emma gazaply ses bilen ... Doly oka»
Taryhy proza | Просмотров: 18 | Добавил: Hаwеrаn | Goýulan wagty: Düýn | Teswirler (0)

Yzly-yzyna edilýän hüjümlerden, esasy güýjüň bolsa bütin front boýunça yza çekilip barşyndan howpurgan goşunbaşlygy çep ganatdaky toplaryň üstüne hüjüme geçen türkmenleriň garşysyna dragunlaryň täze t ... Doly oka»
Taryhy proza | Просмотров: 47 | Добавил: Hаwеrаn | Goýulan wagty: Düýn | Teswirler (3)

AGAÇLARY GORAŇ!..

Topragyň ýüregne kök uran agaç,
Adam tarapyndan suwa ýakyldy.
Giden bir zähmeti siňdirip,
                                             ynha,
... Doly oka»
Goşgular | Просмотров: 64 | Добавил: Hаwеrаn | Goýulan wagty: Düýn | Teswirler (7)

Işan aganyň ýaňky sözlerinden soň Pirli aga-da birneme köşeşen ýaly boldy. Birdenem gurbaty gaçan dek aşak çökdi. Ysgynsyz gepledi.
- Düzgünden çykan bolsak bizi bagyşlaň, Kerimberdi. Ýöne, ýen ... Doly oka»
Taryhy proza | Просмотров: 38 | Добавил: Hаwеrаn | Goýulan wagty: Düýn | Teswirler (1)

GALA OT IÇINDE

Аsmаndan уzly-уzyna inýän еlhenç bеlany ilkinji gezеk görýän sаda halk birbada aňk-taňk boldy. Еsasanam çаgalar, аýal-gуzlar nämäniň-nämedigine düşünibilmän iki-baka elеwre ... Doly oka»
Taryhy proza | Просмотров: 39 | Добавил: Hаwеrаn | Goýulan wagty: Düýn | Teswirler (2)

KÄMIL GOŞGYNYŇ DÖREÝŞI

- Goşgy ýeňil zatmy näme?
+ Hawa, ýeňil bilmeýäne
- A bilýäne?
+ Oňa agyr
Ýeňil zat däl, kämil şygyr,
Döretmeli bolsa eger,
... Doly oka»
Goşgular | Просмотров: 48 | Добавил: Hаwеrаn | Goýulan wagty: 04.03.2021 | Teswirler (2)

SAGDYN ÝAŞAÑ

Ähli dõwürde-de adamlara iñ gyzykly bolup gelýan sowallaryñ biri-de uzak ýaşamagyñ, ýaş görünmegiñ syrydyr. Sagdyn iýmitlenmek, kõpräk hereketde bolmak, stressdan gaça durmak ... Doly oka»
Medisina | Просмотров: 65 | Добавил: Nurdan | Goýulan wagty: 04.03.2021 | Teswirler (3)

В Ашхабаде представили пьесу Чехова «Медведь» на туркменском языке

Большой драматический театр Туркменистана подготовил премьеру спектакля по пьесе «Медведь» русского писателя и др ... Doly oka»
Teatr we kino sungaty | Просмотров: 30 | Добавил: Hаwеrаn | Goýulan wagty: 04.03.2021 | Teswirler (1)

MÄHRIBAN

Dünýäme nur bolup geldiň mähriban,
Üýtgedi ykbalym, ýaşaýyş terzim.
"Seni eý gördüler, söýdüler diýip"
Syryldy kalbymda berç bolan derdim!

Dünýä ... Doly oka»
Goşgular | Просмотров: 77 | Добавил: Hаwеrаn | Goýulan wagty: 04.03.2021 | Teswirler (6)