1 2 3 ... 640 641 »
SAGDYN ÝAŞAÑ

Ähli dõwürde-de adamlara iñ gyzykly bolup gelýan sowallaryñ biri-de uzak ýaşamagyñ, ýaş görünmegiñ syrydyr. Sagdyn iýmitlenmek, kõpräk hereketde bolmak, stressdan gaça durmak ... Doly oka»
Medisina | Просмотров: 15 | Добавил: Nurdan | Goýulan wagty: Şu gün | Teswirler (1)

В Ашхабаде представили пьесу Чехова «Медведь» на туркменском языке

Большой драматический театр Туркменистана подготовил премьеру спектакля по пьесе «Медведь» русского писателя и др ... Doly oka»
Teatr we kino sungaty | Просмотров: 18 | Добавил: Hаwеrаn | Goýulan wagty: Şu gün | Teswirler (0)

MÄHRIBAN

Dünýäme nur bolup geldiň mähriban,
Üýtgedi ykbalym, ýaşaýyş terzim.
"Seni eý gördüler, söýdüler diýip"
Syryldy kalbymda berç bolan derdim!

Dünýä ... Doly oka»
Goşgular | Просмотров: 43 | Добавил: Hаwеrаn | Goýulan wagty: Şu gün | Teswirler (3)

GALARMYÑ?

Ýüregim  alyp dile,
Ýitme diýsem galarmyň?
Bolaly baky bile,
Itme diýsem galarmyň?

Dogry, ýokdur mende çen,
Kynçylyk bar, gül-de ýeň, ... Doly oka»
Goşgular | Просмотров: 30 | Добавил: Hаwеrаn | Goýulan wagty: Şu gün | Teswirler (1)

XX bap

AZAZELLONYŇ MELHEMI

Dolan Aý agşamyň açyk asmanynda asylyp durup, zereň agajynyň şahalarynyň arasyndan görünýärdi. Lipa we akasiýa agaçlarynyň şahalaryndan düşýän köl ... Doly oka»
Romanlar | Просмотров: 10 | Добавил: Hаwеrаn | Goýulan wagty: Şu gün | Teswirler (0)

Ikinji bölüm

XIX bap

MARGARITA

Meniň yzym bilen, okyjy! Dünýäde hakyky, wepaly, baky söýgi ýok diýip, kim aýtdy size? Şeýle diýen ýalançynyň ýaramaz dili kesils ... Doly oka»
Romanlar | Просмотров: 11 | Добавил: Hаwеrаn | Goýulan wagty: Şu gün | Teswirler (0)

EJE

Arzuwa gaplanan akyl-huşumuň,
Bir demde baryna urdular penje.
Pellehana ýeten algyr guşumuň,
Büdredip aýagyn döwdüler eje.

Ýüzüme ýylgyrýan duşmanlar ... Doly oka»
Goşgular | Просмотров: 59 | Добавил: Hаwеrаn | Goýulan wagty: Düýn | Teswirler (4)

KIM BU ZOMBILER?

Ünsüñizi çekýärmi:
Öñler o diýen üns berilmeýän zombiler soñky ýyllarda populýar medeniýetiñ iñ köp ýüzlenýän temasyna öwrüldi!
Zombi fenomeni aýratynam "Go ... Doly oka»
Publisistika | Просмотров: 123 | Добавил: Gökböri | Goýulan wagty: Düýn | Teswirler (8)

KÜÝSEG

Ýaňy dälmi gül meňziňden gananym
Gitdiň. Küýseg kürsäp girdi gursaga
Gussa leşgerinden doldy çar ýanym
Gel, men sensizlige öwrenişmäýin.

Nurly did ... Doly oka»
Goşgular | Просмотров: 42 | Добавил: Hаwеrаn | Goýulan wagty: Düýn | Teswirler (0)

MEN

Ne ömrümi, ne pulumy gaýgyrdym,
Arş-kürsde,
ters-dürsde
bilmedim ýerläp.
Mawy asman içre gaýgymy sürdüm,
Çöller içre akdym sil deý heserläp.
< ... Doly oka»
Просмотров: 60 | Добавил: Selbii | Goýulan wagty: 02.03.2021 | Teswirler (4)

BOLMADY

Bolmady. Ýüzüme urdular meniñ,
Ümdüzime tutdum tasan mal ýaly.
Mähelläñ içinde, göýä bir çölde,
Gezdim adam gözläp, suwsan mal ýaly.
Nirden geldi oglan ... Doly oka»
Просмотров: 54 | Добавил: Selbii | Goýulan wagty: 02.03.2021 | Teswirler (4)

"GITLER ARÇYNAM BOLUP BILMEZ"

"Vossische Zeitung"
Nemes habar beriş serişdeleriniñ "admiral korably". Gazetiñ ugry liberal, özem Adolf Gitlerden daşrak durýardy.
... Doly oka»
Publisistika | Просмотров: 80 | Добавил: Gökböri | Goýulan wagty: 02.03.2021 | Teswirler (3)

ŞOWHUNLY SÖÝGINI HALAMAÝARYN

Şowhunly söýgini halamaýaryn,
Halamok taryply aý aşyklygny.
Gije gelip örtse Zemine şalyn,
Ýaksa şäherleriň yşyklaryny.

Tuka ... Doly oka»
Goşgular | Просмотров: 65 | Добавил: Zyýada | Goýulan wagty: 02.03.2021 | Teswirler (2)

ŞU GAZETE ÜNS BERIÑ

2016-njy ýyl.
Baş redaksiýasy Londonda ýerleşýän "Asharq al-Awsat" gazeti şu habary ýazdy:
"Bütindünýä Saglygy goraýyş guramasynyñ berýän maglumat ... Doly oka»
Publisistika | Просмотров: 112 | Добавил: Gökböri | Goýulan wagty: 02.03.2021 | Teswirler (5)

Bölüm 2.03 – DÖNÜŞ

Böğü Alp, Ötüken’e yorgun argın dönüyordu. Karnı toktu. Yaralı da değildi. Fakat içinde bir eziklik, yüreğinde isteksizlik duyuyordu. Kıraç Ata’nın sözlerinden sonra ge ... Doly oka»
Taryhy proza | Просмотров: 14 | Добавил: Gökböri | Goýulan wagty: 01.03.2021 | Teswirler (1)

Bölüm 2.02 – YÜZBAŞI BÖĞÜ ALP

Gün batarken Kıraç Ata kulenin en üstüne çıkıp Tanrı’ya yakarışını yapmış, sonra doğanların getirdiği kuşları, yaktığı ateşte kızartarak Böğü Alp’ı ağırlamış ... Doly oka»
Taryhy proza | Просмотров: 14 | Добавил: Gökböri | Goýulan wagty: 01.03.2021 | Teswirler (0)

ŞEÝLE GEREK?!

Bilgirje-dä men, bilýän-dä,
Seniň ýüregiňdigimi,
Ummanlarda gaý-tupanda,
Gaýygňa küregiňdigmi.

Öwünjeň-hä bolmaly däl men,
Özün söýý ... Doly oka»
Goşgular | Просмотров: 69 | Добавил: Hаwеrаn | Goýulan wagty: 01.03.2021 | Teswirler (6)

TALYP HAKY ALYNÝAN GÜN

Talyp haky alynýan gün, ajap gün
Gün uzak şatlygy sowulmaýan gün
Nämä ýylgyranňam bilmeýäň käte
Ol gün ýylgyranyň duýulmaýan gün

Ş ... Doly oka»
Goşgular | Просмотров: 66 | Добавил: Hаwеrаn | Goýulan wagty: 01.03.2021 | Teswirler (4)

IŇ SOŇKY DUŞUŞYK

EZIZOWYŇ EMRI BILEN dünýä inen, durmuşymyza giren hakykatlar barada ýazdygyňça, ýene ýazmalydygyna gözüň ýetýär. Men onuň entek, iň bärkisi, ýeke goşgusyny-da elekden ge ... Doly oka»
Edebi makalalar | Просмотров: 75 | Добавил: Hаwеrаn | Goýulan wagty: 01.03.2021 | Teswirler (6)

...Ine-de, biz Köneürgençde, raýon komsomol komitetiniň şol mahalhy birinji sekretary Gurbanmyrat Saryýewiň öýünde. Onuň özi işe atlanyp, «ine, size, komsomol laureatlaryna, döredijilik ussahanasy» d ... Doly oka»
Edebi makalalar | Просмотров: 32 | Добавил: Hаwеrаn | Goýulan wagty: 01.03.2021 | Teswirler (0)