1 2 3 ... 644 645 »
«BAŞ BOLMASA GÖWRE LÄŞ»

Edil Lazerewiň edişi ýaly, Skobelew hem goşun serenjamyna Çekişlerden başlady. Şol bir ýol bilen gaýtdy. Bendedesen geçidinden aşyp, Bamyda ornaşdy. Şol ýerdenem ý ... Doly oka»
Taryhy proza | Просмотров: 5 | Добавил: Hаwеrаn | Goýulan wagty: Şu gün | Teswirler (0)

GÖZI GANLY GENERAL

Ahalyň han-begleriniň, Enehakydanyň we başga-da birnäçe adamlaryň çaklary dogry bolup çykdy. Orsyýet türkmen topragyndan elini çekmedi. Ülkäni ymykly eýelemek maksady ... Doly oka»
Taryhy proza | Просмотров: 7 | Добавил: Hаwеrаn | Goýulan wagty: Şu gün | Teswirler (0)

ÝAZLAGDA

Iwaşow Hakyda molla bilen şeýle bir öwrenişdi welin, Baýramgül tebibiň degşip aýdyşy ýaly, soňabaka ojakbaşynyň bir ýan tarapyny ymykly eýeledi. Haçan görseň dişini sogurjak ýal ... Doly oka»
Taryhy proza | Просмотров: 7 | Добавил: Hаwеrаn | Goýulan wagty: Şu gün | Teswirler (0)

ZENAN 

Bagtdan görk alypdyr, säherden päklik,
Zenan Hakyñ zemindäki sogaby.
Olar dünýä çylşyrymly mesele,
Şol bir wagta dünýäñ sada jogaby. 

Zenan gözeli ... Doly oka»
Goşgular | Просмотров: 23 | Добавил: Hаwеrаn | Goýulan wagty: Şu gün | Teswirler (6)

YKBALYMYÑ GÜN-U-MAHY

"Õrtär hijran bogun, bogun,
Galmaryn, senden, galmaryn."

/Aýdymdan/

... Doly oka»
Goşgular | Просмотров: 19 | Добавил: Nurdan | Goýulan wagty: Düýn | Teswirler (6)

РАСПЛАТА
 
Четверть века тому назад, чабан Бегали пас козье стадо жителей села. Поутру его сопровождал старый пес Алабай, и до темна ждал он приезда хозяина.
Сидеть возвышенности, ... Doly oka»
Hekaýalar | Просмотров: 10 | Добавил: Hаwеrаn | Goýulan wagty: Düýn | Teswirler (0)

PURSAT

Sensiz doñup galan pursaty gyssap,
Ýerime howlugýan bile gezmelän.
Içinde ylgardyk şemala garşy
Gyzyl gülälekleñ,ýaşyl selmeleñ.

Şo:l köl henizler ... Doly oka»
Goşgular | Просмотров: 24 | Добавил: Jumjume | Goýulan wagty: Düýn | Teswirler (1)


Onuň ähli zady sazdy.
Akdy reňki.
Her kime hoş owaz bolmak isledi.
Besledi hyýalda gowy zat ... Doly oka»
Goşgular | Просмотров: 68 | Добавил: Pegas | Goýulan wagty: Düýn | Teswirler (6)

MAMA!

Если мама счастливая,
Если любит она,
Пусть снега и ливни
В доме всегда весна!

Олег БУНДУР.
Goşgular | Просмотров: 35 | Добавил: Sona | Goýulan wagty: Düýn | Teswirler (7)

ПОДАРОК МАМОЧКЕ

Из цветной бумаги
Вырежу кусочек.
Из него я сделаю
Маленький цветочек.

Мамочке подарок
Приготовлю я.
Самая красивая
... Doly oka»
Просмотров: 20 | Добавил: Sona | Goýulan wagty: Düýn | Teswirler (3)

СТИХИ О МАМЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Я проснусь сегодня на рассвете,
Кисти, краски я достану вновь,
Нарисую на большом-большом мольберте
Свою самую огромную любовь

Сво ... Doly oka»
Goşgular | Просмотров: 24 | Добавил: Sona | Goýulan wagty: Düýn | Teswirler (5)

EZIZ AGA HAKDA SÖZ

Gurbannazar gidensoň, Eziz aganyň howlusy çolaryp galdy.
Elbetde, şahyryň dostlary bu ýere soňam häli-şindi geler-gider durardy. (Seýregiräk bolsa-da, häzir hem ... Doly oka»
Edebi makalalar | Просмотров: 36 | Добавил: Hаwеrаn | Goýulan wagty: Düýn | Teswirler (0)

3.

Hallyjyk daňa galan oklukirpi ýaly bolup ýegdeklep baranda, Adynageldi hanyň bolmajysy bolup otyrdy. Nökeriniň aljyraňňy gelşini görüp, onuň ýüregi tas çatlapdy.
– Heý, ýal ýag ... Doly oka»
Taryhy proza | Просмотров: 24 | Добавил: Hаwеrаn | Goýulan wagty: Düýn | Teswirler (1)

GYSGA MINIATÝURALAR

Oňa "Ýorganyňa görä aýak uzatgyn" diýdiler. Ol ýorganyny gözläp tapyp bilmedi.

***

Tüpeňiň nili gönükdirilende, ok göçmänkä ol ýere ýazyldy. ... Doly oka»
Sözler | Просмотров: 49 | Добавил: Edebiyatcy | Goýulan wagty: Düýn | Teswirler (0)

ÝESIR ÇALŞYGY

Ors goşunlarynyň içinde ýesirlikde galan Ýusuby we onuň ýoldaşlryny nähili ýol bilen boşatmalydygy baradaky pikir Ahalyň han-beglerine esli wagtlap ynjalyk bermedi. Ahyram o ... Doly oka»
Taryhy proza | Просмотров: 27 | Добавил: Hаwеrаn | Goýulan wagty: Düýn | Teswirler (0)

IWAŞOW ÝESIRLIKDE

Uruş bolan gününiň ertesi Gün gyzar ikindine golaýlaberende, türkmenler ähli merhumlaryny jaýlap boldular. Meýdanda diňe soldatlaryň jesetleri galdy. Ekabyrlar olaram ja ... Doly oka»
Taryhy proza | Просмотров: 29 | Добавил: Hаwеrаn | Goýulan wagty: Düýn | Teswirler (0)

TEBIGATYŇ GYZY

Uzak syýahatdan dolandy öýe,
Tebigat enäniň "Ýaz" atly gyzy.
Sowgatlary bilen begendirdi ol,
Uly doganlary "Tomusdyr,Güýzi".

Jigisi "Gyş" ... Doly oka»
Goşgular | Просмотров: 25 | Добавил: Hаwеrаn | Goýulan wagty: Düýn | Teswirler (2)

MIRASYŇ BEZEGI TÜRKMEN ZENANY

Ýazlar bilen zenanlaryň arasynda meňzeşlik bar diýilýär. Eýsem, bu meňzeşlik nämedekä?! Olaryň ikisiniň hem gözelligindemikä ýa-da zenanlaryň kalbynyň tebiga ... Doly oka»
Просмотров: 21 | Добавил: Hаwеrаn | Goýulan wagty: Düýn | Teswirler (0)

TIRKEŞ MÄTNAZAROW: MAKSADYM ŞOWSUZLYKLARDAN ÝOKARDA

Aýdym-saz jadylaýjy sungat. Bu ýola köp adam çagalygyndan gadam basýar. 3 ýaşynda aýdym bilen dil açan Tirkeş Mätnazarow aýdym-saz s ... Doly oka»
Söhbetdeşlik | Просмотров: 19 | Добавил: Hаwеrаn | Goýulan wagty: Düýn | Teswirler (0)

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

Любимые женщины приходят к нам веснами,
Они неожиданны, как дождь или снег.
Любимые женщины приходят к нам звездами,
Когда открываем мы ... Doly oka»
Просмотров: 10 | Добавил: Gökböri | Goýulan wagty: Düýn | Teswirler (0)