1 2 3 ... 643 644 »
AÝDYMA ÖWRÜLEN SÖÝGI

Ynsanyň könül köşgüniň gurluşy şeýle. Göwnüňde mukaddes bir derejä ýeten syry äleme ýaýsaňam öne oňa seniň özüňden başga düşünjek adam ýokdur. Çuwal bagşynyň Bibi at ... Doly oka»
Aýdym-saz sungaty | Просмотров: 0 | Добавил: Hаwеrаn | Goýulan wagty: Şu gün | Teswirler (0)

HALYPANYŇ HYZMATYNDA

Çary çepbäniň mal döwleti-de, baş döwleti-de ýerbe-ýerdi. Onuň dört ogly iki gyzy bar, ogul ornunda görülýän Magtymgulam indi ýedinji çaga boldy duruberdi. Ol tä on ... Doly oka»
Aýdym-saz sungaty | Просмотров: 0 | Добавил: Hаwеrаn | Goýulan wagty: Şu gün | Teswirler (0)

SYRLY DÜÝŞ

Obanyň gaýrasyndaky-garaganly meýdanda oglanlar goýun bakardy. Köplenç olar dowarlaryny goşup, tä iňrik garalýança her dürli oýun oýnap, keýpden çykardylar. Elbet-de, Magtymgu ... Doly oka»
Aýdym-saz sungaty | Просмотров: 1 | Добавил: Hаwеrаn | Goýulan wagty: Şu gün | Teswirler (0)

Diri galanlarymyz belent gaýalara çykyp, joralarymyzy gözläp zarynlap aglaşardyk. Sen bolsa hezil ederdiň.
Indi haklaşyk pursady geldi. Indi seniň eliň perde tutmaz, çüýrär! Tutuş göwräň çüýrä ... Doly oka»
Taryhy proza | Просмотров: 1 | Добавил: Hаwеrаn | Goýulan wagty: Şu gün | Teswirler (0)

GURJАK

Çöl. Rysgalа husуt, jеbire jоmart gum gуşyň аňzagyny, tоmsuň hоwruny ýuwudуp ýatуşyna bäş günlük bаharda lälе duruрdy. Оl häzir çölе däl-dе, jеnnetiň bir bölеgine mеňzeýärdi.
... Doly oka»
Hekaýalar | Просмотров: 10 | Добавил: Hаwеrаn | Goýulan wagty: Şu gün | Teswirler (3)

ÝAKMA MENI, EJE JAN!..  

Tomus aýlarynyň iň soňky günleriniň biridi. Jemalyň howlynyň gapysyndan girenem şoldy, jigisi Mama ylgap geldi-de, ýuwaşlyk bilen:
– Jemal, aý Jemal – diýi ... Doly oka»
Hekaýalar | Просмотров: 10 | Добавил: Hаwеrаn | Goýulan wagty: Şu gün | Teswirler (0)

KÜMÜŞÇI USSANYŇ ZÜRÝADY

Göýä ata-babalardan galan gepiň dogrulygyny ýene bir sapar subut edýän ýaly, ine, birmahalky gurap-gugaryp galan köne akaba öne suw gelipdir. Bu gowulygyň alamaty ... Doly oka»
Aýdym-saz sungaty | Просмотров: 13 | Добавил: Hаwеrаn | Goýulan wagty: Şu gün | Teswirler (0)

2.

Garry mollanyň işigindäki atýatakda üç sany bedew gaňtarylgy durdy. Döwletmämmet molla olaryň içinden diňe birini, Çowduryň atyny tanady. Onuň göwni duýdansyz jigläp gitdi. «Be, oglan ... Doly oka»
Taryhy proza | Просмотров: 26 | Добавил: Hаwеrаn | Goýulan wagty: Şu gün | Teswirler (2)

BIRINJI KITAP

BIRINJI BÖLÜM

1.

– Bismialla – diýip, Garry molla düýe ýüňünden edilen namazlygyň üstüne geçdi.
Azan aýtmaga başlamazdan ozal, Samarkant bi ... Doly oka»
Taryhy proza | Просмотров: 34 | Добавил: Hаwеrаn | Goýulan wagty: Şu gün | Teswirler (7)

NETIJE

Jemläp aýdanyňda, garalyp geçilen döwür türkmen sowet edebiýatynda diňe bir poeziýa, dramaturgiýa žanrynda däl, proza žanrynda-da iň bir hasylly ýyllar bolupdy. Başgasyny hasap et ... Doly oka»
Edebiýaty öwreniş | Просмотров: 12 | Добавил: Hаwеrаn | Goýulan wagty: Şu gün | Teswirler (0)

«Sumbar akýar» romanyndaky Alymuhammet, Ýusup obrazlary hem ýugrumy ýetmändigi bilen ýadyňda galýar. Çünki awtor Alymuhammedi hereketde däl-de, diňe öz sözleri bilen «gahryman» etmäge synanyşýar. Roma ... Doly oka»
Edebiýaty öwreniş | Просмотров: 15 | Добавил: Hаwеrаn | Goýulan wagty: Şu gün | Teswirler (0)

SOŇKY ÝYLLARYŇ TARYHY PROZASY
(1956 – 1970-nji ýyllar)

SSKP-niň XX gurultaýy sowet halklarynyň durmuşynda görlüp-eşidilmedik täze öwrülişik etaby bolupdy. Sosializm gurluşygynyň ö ... Doly oka»
Edebiýaty öwreniş | Просмотров: 19 | Добавил: Hаwеrаn | Goýulan wagty: Şu gün | Teswirler (0)

Bu ýerde Artygyň birsözlüligi, batyrlygy, garadan gaýtmazlygy onuň sözi arkaly bilip bolýar. Ikinjiden bolsa, Halnazaryň tilkiligi, «hanym, hanym» bolup Artyga ýalum-ýulum edişi, şeýdibem ýüreginiň t ... Doly oka»
Edebiýaty öwreniş | Просмотров: 13 | Добавил: Hаwеrаn | Goýulan wagty: Şu gün | Teswirler (0)

Hydyr Derýaýewiň «Ykbal» romanyňyň baş gahrymany Uzuk hem geçmişiň gara gününde harlananlaryň biri. Ol zalym baýlaryň demir penjesine düşýär. Berdi bilen durmuş gurmak baradaky süýji umytlary depelen ... Doly oka»
Edebiýaty öwreniş | Просмотров: 13 | Добавил: Hаwеrаn | Goýulan wagty: Şu gün | Teswirler (0)

YŞK HAKYNDA

Indi diňe men ýadyňa düşerin
Ýa düşmerin alada kän durmuşda.
Işin görýär hasyl berjek ekiniň,
Çyrmaşyk hem peçek oňa dyrmaşsa.

Alada-da edil ... Doly oka»
Goşgular | Просмотров: 34 | Добавил: Nurdan | Goýulan wagty: Şu gün | Teswirler (2)

DURMUŞ ÝAGŞYLYKDAN DOLY

Ynsan durmuşynda ýatdan çykarylýan zatlar, gör, näçekä?! Megerem, onuň hetdi-hasaby hem ýokdur. Emma şeýle bir ýagdaýlar bolýar, dynnym ýalyjagam bolsa, edilen ýag ... Doly oka»
Edebi makalalar | Просмотров: 37 | Добавил: Nurdan | Goýulan wagty: Şu gün | Teswirler (5)

■ Üçünji görnüş

Zemin. Tomus. Dag ýeri. Agaç şahalaryndan gurlan çatma şekilli çalamydar öý. Adam işikde, dörtburç ak daşyň üstünde otyr. Ol ýadaw. How ene bir çetde iýr-iýmişleri arassa ... Doly oka»
Просмотров: 15 | Добавил: Hаwеrаn | Goýulan wagty: Düýn | Teswirler (0)

ADAM ATA WE HOW ENE / Dört görnüşli drama

Gatnaşýarlar:
1. Adam ata.
2. How ene.
3. Abyl.
4. Kabyl.
5. Jebraýyl.
6. Iblis we beýleki perişdeler. ... Doly oka»
Просмотров: 24 | Добавил: Hаwеrаn | Goýulan wagty: Düýn | Teswirler (0)

ZENAN ÝÜREGI

Daşy-da ereder, daşam bolar ol,
Ereýip gözlerde ýaşam bolar ol,
Baharam bolar ol, gyşam bolar ol,
Damjadyr, ummandyr zenan ýüregi.

Şol bolsa ... Doly oka»

Goşgular | Просмотров: 30 | Добавил: Nowgül | Goýulan wagty: Düýn | Teswirler (1)

TEMÜR

Özellikle Batılı tarihçiler, Asyalı büyük hükümdarlar söz konusu olduğunda, üç şahsın üzerinde dururlar ki, bunlar; Attila, Çingiz ve Temür’dür. Bu üç devlet adamının birbirleriyle ... Doly oka»
Taryhy şahslar | Просмотров: 26 | Добавил: Gökböri | Goýulan wagty: Düýn | Teswirler (3)