28.01.2021 / BEG

Taryhy ýoýup ýazýanlar türkmen sözüni ulanmajak bolup elinden gelenini edýärler. Türki halklaryň taryhçylaram Mahmyt Kaşgarlyny garahanlylardan diýip (garahanly türkmenlerden diýmän) yazyarlar. Mahmyt Kaşgarlynyň özi bolsa garahanlylaram oguzlar yaly türkmenlerdir diyip yazypdyr. Soňky ýüz ýylyň ''taryhçylary'' türkmen diýmäni kyn görýär özi-ä


27.01.2021 / Jeksparro

Şular ýaly alym-taryhçylarymyz köp bolsun ylaýym...

27.01.2021 / Hаwеrаn

Juma aga zordur, gadymyz yazgylary okamagyñ ussady. Onuñ b.n Garrygalanyñ Çendir obasynyñ golaýyndaky Bezeglideräniñ müñlerçe ýyllyk ýazgyly daşlar boýunça tutumly işiñ planyny biçip goýupdyk. Bir nesibeli güni bardyr-da oñam. Häzir-ä amala aşyp gidiberenok. Iş-güýje, gündelik hysyrda halys añymyzy aldyrdyk..

27.01.2021 / Gurgencli

PDF-dan kopiýalap alýan bolsaň "Hancom Office Viewer" programmasyny ulanmagy maslahat berýän. Şol programmada kopiýalasaň tekstiň arasy bular ýaly bulaşmaýar.

27.01.2021 / yaprakdokimi95

Ajap goşgy, kakalar çagalarynyñ arkadagymyz olary agyrtmak bolmoz, ýaşasyn kakalarmyz

27.01.2021 / Zyýada

Her gezek ýalňyşsyz goýjak bolup jan edýän özä.

27.01.2021 / Jeksparro

Juma Ataýewiň başga-da şular ýaly makalalary kän welin, iş wagtlarymda gabat geldi-dä, boş wagtym ýok, boşaşsam hökman paýlaşjak...

27.01.2021 / Persey

Awtor, gyzykly makala ýazypsyň. Bu ýerde görkezilen maglumatlar inkär edip bolmajak hakykatlary görkezýärem welin, indi şulary dünýä derejesinde ykrar edip bolsa has gowy bordy. Ýogsam biz-ä özümize özümiz guwanyp otursak, bu ýerde ýazylan taryhy hem başga halklar özleşdirip alsa ( umuman aýdanda aldylar diýsegem boljak) taryhy hakykata dogry geljek däl-dä.

27.01.2021 / Jeksparro

Bolar, seň diýeniň bolsun...

27.01.2021 / Jeksparro

Göz aýlaýan welin bolanok...

27.01.2021 / Gurgencli

Juda gyzykly powest eken, hezil edip okadym. Dowamynada sabyrsyzlyk bilen garaşýan smile

26.01.2021 / Hаwеrаn

Harsal bolmasyn, goyjak zadyñ. Hili gowy bolsun, hemmataraplaýyn.

26.01.2021 / Hаwеrаn

Jek, muny 1-nji bölegiñ yzyna sepläp, munam oçirip goyber. Bir bitewi makalany boleklemeseñ okamaga-da, peydalanmaga-da gowy bolyar.

26.01.2021 / Jeksparro

Aý okajak düşünerdä, elektron gazetdan aldym...

26.01.2021 / Hаwеrаn

Bilbil, gowy goşgulary ýazyp bilmäge ukybyñ bara meñzeýär. Harp ýalñyşyny bir goýberme, size gelişmeýär.

26.01.2021 / Gurgencli

Haweran, ýok dowamly okamoga. Heniz ikije gezek alyp gördüm žurnaly. Wifi ýok, mb problema wacko

26.01.2021 / Hаwеrаn

Jürjanly, "Dünyä edebiyaty" žurnalyny yzygiderli okayan bolsañyz, Amangeldi aganyñ terjimelerine kän gabat gelensiñiz.. )

26.01.2021 / Hаwеrаn

Käte öz okama ukybymyzyñ pesligini yazyjynyñ ya onuñ eseriniñ adyny eşitmändigimiziñ üstüne yükläp ozumizi aklayjak bolyas smile

26.01.2021 / Didar

thumbup


26.01.2021 / Gurgencli

Makalany üns berip okasaň gaharyň geler, gaharyň gelensoň kelläň agyrar, kelläň agyrsada derman içmeli bolarsyň, şoň üçin iň gowusy üns bermezlik smile

26.01.2021 / Gurgencli

Sorag: Anekdotyň niresinde gülmeli? cool

26.01.2021 / Gurgencli

Heniz eserleri beýlede dursun adynada gabat gelmedik ýazyjylarymyz kän eken-ow sad


26.01.2021 / Raziýe_Soltan

Hykk biggrin

26.01.2021 / Bagabat

Nisşe barada anekdot:
Nisşe: "Hudaý öldi!".
Hudaý: "Nisşe öler!".
Sorag: "Haýsy çyn?!" cool

26.01.2021 / Hаwеrаn

Jek, kopiýalap bärik yelmeşdirmezden öñ tekste sözleriñ arasyna göz aýlamaly eken.

26.01.2021 / guljancharyberdiyewa

Nitşeniñ "Huday öldi" frazasyna barypdyr. Olam "buthananyñ wagyz edyan stilinde din boljak bolsa bolman gechsin geregem däl" diyen manyda diyyadi. The same thing.

26.01.2021 / Hаwеrаn

Powestiñ dowamy yene bir hepdeden ... ))

25.01.2021 / Hаwеrаn

Kän zatlar aýdasym gelýär welin.. barsy biderek... dyman ýagşy. Düşünseñ bir ýaman, düşünmeseñ ondanam ýaman... Haysy gowy.. bilebilmedik.

25.01.2021 / Hаwеrаn

Öz taryhymyza özümiz eye çykyp bilmesek... bolayjak zat...

25.01.2021 / Mahymm

Awtoryny yalñyş goyupsyñ Haweran aga )

25.01.2021 / Arzyman

Adamlaryň mekany—Ýer. Ir-u-giç jennet bolmaly bolsa, şu Ýerde bolar. Şoň üçinem hormatly erkekler, gynansaňyzam siziň ýanyňyzda hüýr-meleklere derek ýene-de biz bolarys. sad

25.01.2021 / Raziýe_Soltan

Okanyna degyan eser...

25.01.2021 / BEG

Bu adam hadyslara ynanmaň diýýär. Ilkinji halyflary kabul etmeýärin diýýär. Emma hüýr hawaridir diýen sözem Kuranda ýok. Munuň öz sözi. Hadysa ynanmaň maňa ynanyň diýýär. Asyrlar boýy aldanyp gelipdir musulmanlar bu adam dogry ýoly tapypdyr. Ateistdigi çyn öýdýän. Bir molla gahar edip sahabalary-da kabul etmän bolmaza.

25.01.2021 / yaprakdokimi95

Kerim güycli şahyr, doslaryma pent diyp janna goşgysam bolmaly zapsni diñledim

25.01.2021 / yaprakdokimi95

Doktorlañ biri ikisi dal barsam haramzada.

25.01.2021 / Persey

Umuman, türki halklaryň garyndaşlygyny inkär edemok. Ýöne şol garyndaş hasap edilýänleriň indi bize göwni ýetenok, biziň taryhymyzy öz milli taryhy edip görkezmäge synanyşýarlar. Türkmen aganyň geçirimli we giňgöwrümliligini olar ejizlik we akmaklyk diýip düşünýärler gynansagam. Göniden-göni milleti türkmen diýilip görkezilip durka , "gadymy döwürde hemme musulman türklere türkmen diýlen ekeni, aslynda olar azeri, özbek, gazak......." garaz başga milletleriň adyna dakýarlar. Hamana türkmen diýlen milleti ýok ýaly hasap edýärler. Jelaletdin Meňburuny indi dünýä jemgyýetçiligi özbek diýip tanaýar gynansagam. Biz türki halklara hormat goýsagam, sylasagam aslynda olar bizi sylanoklar. Taryhymyzy göz-görtele elimizden aljak bolýarlar. Heý şular hakynda pikirlenip gördüňizmi, hormatly türkmenler ?

25.01.2021 / Revo

Hezreti Ebu Hureýra razyýallahu anh gürrüň berýär: Resulallah aleýhyssalatu wessalam aýtdylar ki: "Allah aýalyň yzyndan ýanaşan kimsä rahmet nazary bilen seretjek däldir".
Huzeýme Ibni Sabit razyýallahu anh gürrüň berýär: Resulallah aleýhyssalatu wessalam aýtdylar ki: "Allah, haky beýan etmekde haýa talap etmez. Ol bu sözlerini üç gezek gaýtalady, soňra-da sözüni şeýle dowam etdi: "Aýallaryňyza yzyndan ýakynlyk etmäň".

24.01.2021 / Raziýe_Soltan

Selbi gosgyny siz yazanyzok name agyr yenili bar size?
Onsonam men lukmanlary garalamok Allajana sukur ejemem lukman. Men barde gosgy barada gurrun edyan.
Sayt sahsy emlagim dal yone siz bir zady unutman kopculik bilen paylasan bolsanyz bunyn hemma yaramaly diyen yeri yok. Tankydada acyk bolunmaly dalmi eysem.
Men Selbi sizede Mahym sizede hic zat diyemok gowy zat goyun erbet diymen yone goyyan gosgynyz yenles.
Kerimin ozune satassam elbetde aydaryn ondan haz zehinli adamlarada pikrimi aydypdymam onun ucin men oykelan adamy goremok cunki tankydyn yok yerinde osuş bolmaz.
Yone Kerim Hally diyilyan adam ne tankyda nede gepe dusunjek adam bolanda yenles cig gosgylaryny kopculige yetirmezdi.

24.01.2021 / Hаwеrаn

Selbi, şular yaly lukmanlaram bar diyyäñ-dä, ýagnyy smile
http://kitapcy.com/news/2020-07-11-11467

24.01.2021 / Hаwеrаn

Lukmanlardan bizem närazy däl. Maşgalamyzda biri-de däl, ikisi bar smile

24.01.2021 / Selbii

Bir eneden ak hem dogar gara-da diýlenidir-dä. Bolmanda ömrüñzde bir gezek, cagalygyñzda, ýetginjekligñizde peýdasy degendir olaryñ. Emmaki gadyrbilmezlik, başymyzdan geçensoñ unutmaklyk, "özüm sagaldym, onsuzam gowlonardym.." yaly ynsana mahsus häsyetlermiz barow biz adamlaryñ. Mugallymlar lukmanlar has gereklenmeli htzmaty unudulmasyz perişdelerimiz. olar hijem garayagdan gara bolup bilmezler.

24.01.2021 / Arzyman

Goşgy hiç weli, lukmanlardan nalynýanlar-a kän-aý. "Gahryman" diýip ideallaşdyrýa weli, köp kiş-ä içiniň ýangynyna ýerden alyp, ýere sokýa olary. Aý, o bendelerem ýöne ýerden ajysyny pürkýän däldir-laý. Beý diýsem, menem şolar bilen pikirdeş diýdigim däl. Dogrusy, men-ä kimdir birini ejemçe görýän bolsam, ol meniň lukmanym. Çünki şolaň ikisi-de maňa Hudaýyň emri bilen ýaşaýyş berdiler. Şoň üçin jany ýangynlylar hemmäň adyndan gürlemese oňat bolardy.

24.01.2021 / Selbii

Haýsyñyz näme diýseñizem gara ýagdan gara görseñiz hem men-ä razy lukmanlardan. Ýene bolsa kellämiz agyrsa-dam ilki Alla diýip soñ lukmana ýüz tutýas. Gowulary haas köp, belki erbetlerem bardyr, puluñ hijem ýokdugny bilseler pulsuzam bejeryarler. Ejem mydam keselbent bolonsoñ bilýan, lukmanlaryñ gadryny sad

24.01.2021 / Selbii

Mahymm, öýünde bejerdýan bolsalar olary bejerýanem lukmandyr-a. Ýa-da özleri bejerýärmi olaryñ? biggrin

24.01.2021 / Selbii

biggrin ýazanlama özüm düşünmejek bolyanoww biggrin

öpjülugiñ - köpçüligiñ bolmoly biggrin

24.01.2021 / Mahymm

Selbi bar bolsa yene goy dogan

24.01.2021 / Selbii

kimdigini tanamaly bu ikinji biggrin

24.01.2021 / Selbii

Özi hiç zadyñ alnyndan däl akyllysumaklaryñ k

24.01.2021 / Mahymm

Garaýagdanam gara şolar

24.01.2021 / Selbii

Goşgyny okap näme netije cykarmaly aýdaýynmy? Sen ýaly içigüjikli zordan dyñzap ajysyny pürküp bilmän oturanlara ajtsynu daşyna çykarmaga detal bolmaly, bu birinji

24.01.2021 / Mahymm

Raziye dogan nädip onsoñ lukmanlar süýtden ak bolyamyş?

24.01.2021 / Mahymm

Haweran agam puluñ bolmasa hassahanada seredenoklar diyyäñ. Şumat wirus degip hassahana barsañ kabulam edenoklar lukmanlar kowup goýberýäler. Adam pahyrlar öyünde bejergi alýar.

24.01.2021 / Selbii

Raziye soltan icine etdinuz diymej name söz. Aylap aylan zada düşünemok düşünikli yazay. Ýogsa-da bu goşgyny goýmagym señ içiñe depen ýaly bilaýan ýaly-lay ýazyşyñdan. Okamada geçiber. Oka diýip zorlan barmy seni. Bar kerime ayt ýazna diýde. Saýt öpçüligiñkimi ýa şahsy emlägiñmi señ? Goýasym gelen zadyny goýaryn. Lukmanlar hakyky gowy işlänni bilýan bolsañ heý birje ýerde hakykatyñ hatyrna şo lukmanlara jemgiýetçilik ýerinde hoşallygyñy bildirip gördüñmi? Bildirip ýazana kinäñ başga ýeriñden çykana döndüñle. biggrin

24.01.2021 / Raziýe_Soltan

Su romanyn sony tizrak goyayynda...

24.01.2021 / Raziýe_Soltan

Sonky dowurler Kerim Hally, Hanzalym şahyr diyen bolup edibayatyna icine etdinizay... sun yaly suwjuk yuzley dine kapyýa uyup bilse boldy edilip yazylan gosgylardana irdik. Su gosgyny okap name etmeli? Name many cykarmaly? Lukmanlaryn hazirki kesel boyunca gahrymandygy suydin ak bolsy yaly hakykatdyr ona soz yok. Bar taryplan ekeninemda maksat name okyjyny nama iterya?! Men sona dusunemok ya men seyle /dowrebap/ gosgylary dusunmekden garraydymykam?
Beyleki platformalarda Hanzalym ŞAHYRyn gosgylaryndan yana anrym barime gelya... sularyn yazyany gosgy bolsa onda menem garalamalarymyn baryny enterjek su taýy.
Men men diyen sahyrlar ozune sahyr diydirman yone ady familyasyny goya su taydada Gumlygelin gelnejemiz, Garaýolly agamyz,Has Turkmen , Nurdan uyamyz sularyn haysy biri ozune sahyr diydirya?! Yogsam solarynam yazyany eyle beyle zat dal. Men asla we asla 5 10manat ucin gosgy duzdim dp onda munda yazgy cykaryp ozuni meshur etmek isleyan sohratparazlaryn gosgylaryna syn yada taryp yazyp biljek dal muna entak men anym yetmezem belki yone gayrat edinde seyle adamlary ozunizden uytgesikdir oydup yorman.

24.01.2021 / Selbii

Adyny nädip düzetmeli wacko

24.01.2021 / Hаwеrаn

Hany, boldy edeli, gybathana öwürdik bärini.
Goşgy barada pikirini aytjaklara yeñ bermedik.
(Paylaşyber sizem nämäñiz bolsa) smile cool

24.01.2021 / Selbii

smile

24.01.2021 / Hаwеrаn

Yok, yigrenenim palçy, goyawer wink

24.01.2021 / Selbii

Ejem maña gepleme diyd-ä biggrin

24.01.2021 / Selbii

biggrin gowyyy goşgy

24.01.2021 / Hаwеrаn

Sen bir dymma, öñ gepledip bilemok cool

24.01.2021 / Hаwеrаn

Ýok, size zat diyip bolmaz, awtora wink

24.01.2021 / Selbii

@Haweran, weli ( öñdengörüji) bol-a. Palman bolan-a dälsiñ surprised

24.01.2021 / Hаwеrаn

Onsoñam goşgynyñ dogry adyny ("Gahryman lukmanlar") goýmaly eken-dä, "Kerimden gowyy goşgy (içiñiz ýansyn!)" diyen yaly etmän biggrin

24.01.2021 / Selbii

Molodes Kerim señ ynamyñy püçege çykarmandyr biggrin

24.01.2021 / Hаwеrаn

Selbi, wirus yayranda şahyr oglanlardan Nejep Baýat (@türkmentug) bilen edil şu gürrüñi edip, gülüşipdik "ynha, garaş, häzir Kerim koronawirus temasyna-da ilkinjileriñ biri bolup ýüzlener" diyip :))

24.01.2021 / Selbii

Deýtt maña diyýañmi-a sen biggrin inni men dymyp duraýynmy wacko

24.01.2021 / Hаwеrаn

Sözlejek bolsañ hakykaty sözlemeli (ajy-da bolsa). Ragbatyñ çatanokmy? Dymyp oturanyñ ýagşy.

24.01.2021 / Selbii

Deyyttt sen niriden çykdyñ birden birden biggrin oñat goşgy, hiç kimiñ ýazmadyyk ýüzlenmedik temasy. Ilkinjileriñ hatarynda Kerim Hallyyew ýada saldy. Kerim dünýe derdi bilen yanyp düzüpdir tongue

24.01.2021 / Hаwеrаn

Gippokrata beren wadasynda duryan lukmanlaryñam goşguda aydylyşy yaly kopdugine ynanamok... Hazir puluñ bolmasa hassahanada yuzuñe-de seredenok bular...

24.01.2021 / Hаwеrаn

Döwür öz hakykatyny bular ýaly waspnamalarsyzam ýazyp dur.. we bu adamlaryñ gozuniñ alnynda bolup geçyän hemmelere mälim hakykatlaryñ yanynda bu "goşgynyñ" hiç hili manysy yok, gaytam muny okasañ yañsyly ýylgyranyñy duyman galyañ. Edil sowet döwrüniñ belli şahyrlarymyzdan biriniñ "Ös sen mekgejöwenim" goşgusynyñ yañlanyşy yaly...

24.01.2021 / Hаwеrаn

Lukmanlaryñ bu kesele garşy ýadawsyz göreş alyp baryandygy inkär edilmesiz hakykat... (käbir aytmasyz zatlary hasaba almanymyzda).
Emma olaryñ bu jogapkärçilikli we çynlakaý göreşini has gury öwgüli odalar bilen däl-de, başarjaga has täsirli yollar bilen açyp görkezýän kämil eserleri döretse bolardy.

24.01.2021 / Hаwеrаn

Korona dünyäni gaplap alandan soñ Kerimden şuña meñzeş goşga garaşypdymam. Umydym boşa çykmady ))

24.01.2021 / Hаwеrаn

Ýagyry çykan öwme keseli... Biz ilki şu keselden saplanmagy başarmaly...

24.01.2021 / Hаwеrаn

smile

24.01.2021 / Arzyman

Meselem, bir açylyp duran owadan gyrmyzy dodak. Şo dodagyň aňyrsynda-da, ýagny agyz boşlugynyň içinde daşyna çykasy gelip çabalanýan materiallaşan "aýylganç hakykatyň" şekili bar. Ýöne ony dodakdaky raşotkalar daşyna goýberenok...aý, garaz, şu makala teswir hökmünde şo surat laýyk boljak ekeni diýjek boldum)

24.01.2021 / Hаwеrаn

Internetiñ hem bu oñlanylmajak azgynlygyñ yayramagynda roly uly.
Yaş nesliñ ahlak arassalagyny gazanmak ü.n bu yaramazlyklary we zyyanlaryny hemmetaraplaýyn düşundirip durmak döwrüñ zerurlygyna öwrüldi...

24.01.2021 / Hаwеrаn

Belki, yokardaky yazgylar käbir şeyle yaşlarymyzyñ ondan biriniñ gözüne ilip, bu biderek gylygyndan el çekäýedi-dä...

24.01.2021 / Hаwеrаn

Bärde bir nebsagyryjylykly ýagdaý bar: soñky döwür ýaşlarymyz bu zatlaryñ parhyny bilmez derejä geldiler. Bagyşlañ welin, "bok bilen börekleri garym-gatym boldy". Binika jynsy gatnaşyklarda oral we anal gatnaşyk etmeli däldigi beýle-de dursun, är-aýalyñ arasynda-da beýle gatnaşyklaryñ bolmaly däldigini bilmez derejede sowatsyz, düşünjesiz yaşlar köp. @sometiñ aydyany yaly düşünjedäki türkleri geñlär yaly bolmadyk. Türkmen halkymyz beyle yagdaya düşmeli halk däldi. Öñler bu zatlara yigrenç bilen garalardy, hatda agzalmagam islenmeyärdi. Indi adaty zada öwrülip gitdi. Dogrymyzy aytsak, eşidyan zatlarymyza seredende, indi tanamayan yaş oglanlaryñ bilen kopçükikde elleşesiñem gelenok...
Gynanyañ...

24.01.2021 / somet

Bir turk işdeşimiziñ biri, soramazlygymyza, gyzyklanmazlygymyza garamazadan, beyle jyns gatnaşygy mahabatlandyrýardy. "Guna dälmi? Şerigata laýyk zat dal bolaýmasyn!" diýsek, "name çaga şotaýdan çykanakmy eýsem, siz çagany ogşamaýarsyñyzmy? Diýip soragmyza sorag bn jogap beripdi. Buñky duşnukli bu indi özunin telek işini delillendiren bolýar. Yone musulmançylyga galybersede turkmençilige mahsus endiga dal.

24.01.2021 / Jeksparro

Mekru - kiçi günä diýmek. Ýöne kiçi günäler köpeldigiçe ulalýar...

23.01.2021 / Raziýe_Soltan

Dowamy yokmy?

23.01.2021 / Revo

G.B jemgyýet ideologiýasynyň, biziň jemgyýet ideologiýamyzdan asgyn gelýän taraplaryň biri, taryhyň mantyksyz mistiki wakalarynyň muşdaklaryň ýyl saýyn artmagy we şolary esas tutynyp dürli wejeraçylygy ýüz urulmagydyr.

23.01.2021 / Revo

Powest, maýda adamynyň durmuşy barada ýazylsada, ýazyjy jan edipdir. Örän oňat eser döredipdir. Söz ýok. Sag boluň paýlaşanňyza...

23.01.2021 / Zyýada

Siziň aýtýanlaryňyz gaty dogry.Biziň ýaşaýan jemgyýetimizde isleseň -islemeseň şeýle ýagdaýlary göreniňde birhili kalbyň siltelenen ýaly duýgulary başdan geçirýäň.
Ýöne munuň tersine,maşgalasynda oglunyň,gelininiň,gyzynyň ,adamysynyň göwnüni görüp ählisiniň ugruny bilip, agzybirligini saklap bir ojaga jemläp,edep-terbiýe bermekde, maşgala ýöretmekde görelde görkezip ýören daýzalarymyzdyr,gelinlerimizi göreniňde bolsa göwniň giňäp,ýagşy adamlaryň barlygyna şükür edýärsiň.

23.01.2021 / HALIME

Yzy?

23.01.2021 / HALIME

Edep-ekram,utanç-haýa,namys-ar.
Siz nirede,kalbym sizi küýseýär.

diyip, onaymaly dowur bolaydy oydyan hazir

23.01.2021 / Gumlygelin

Nesiller ene-mamalarymyzyñ ýagşy edim-gylymlaryny nireden öwrenmeli???
Maşgalada ak guş ýaly çagajyk dünýä inýãr.Biz bujagazlar birki ýaşadygy güýmemek üçin tv-de türkçe multfilim açýasda öñünde oturtýas we öz işlerimize gümra bolýas.Olar bilen mähirli gürleşip oturmaga ýaltanýas.Netijede çagajyk enesiniñ diline derek türk dilini öwrenýär..
Çagalar kämillik ýaşyna golaýlaýa.Biz ýenede bulara üns bermeýäs.Bular ýene türk seriallaryna güýmenmek bilen wagtyny geçirýãr.Ol serallar(Taryhy serallar däl) biziñ ganymyzda,köplenç durmuşda-da bolmadyk wakalar bilen ýetginjekleri özüne añkardýar.Onsoñ ýetginjekler ene-mamalarymyzdan gelýän ýörelgä däl-de şol serialdaky hyýaly dünýälere sary gadam goýýar.Aýyp işleri aýyp däl hasaplaýar.Olara soñraky edep-terbiýe ýokmaýar....

23.01.2021 / Gumlygelin

Ýoldan çykanlar edil zaýalanan gawun-garpyz ýaly.Ol adamlary hiç haçan adam edip bolmaýa.Olar il gözüne düzelen bolar.Emma düzelmeýä.Olara aýdanyñ-diýeniñ täsir etmeýä.Şoñ üçinem olar ýalylara köpçülik ýerunde akyl bermek artykmaç...

23.01.2021 / Gumlygelin

@ Selbi ene-mamalarymyzdan geçen ýagşy gylyklary geljekki nesillere öwretmek biziñ borjumyz.Elimizden geldigiçe öz ýakynlarymyza öwretmäge çalyşýas.Bu oýlanmany ýazmagymyñ sebäbide şunda.Emma,bu ýazgyny edep-terbiýe sapagy däl-de gybat diýip düşünseler nädip edep öwredip bolar uýam???

23.01.2021 / Gumlygelin

Haweran belki şeýle bolaýsady.Gör nähili ajap bolardy.Emma,bu beýle däldi.Onuñ gürrüñi ýanýoldaş bilen edilýän gürrüñ däldi...

23.01.2021 / Persey

Elleriňe saglyk agam, sabyrsyzlyk bilen dowamyna garaşýandyrys.

22.01.2021 / Jeksparro

Kiçiräk wagtlarym ,,Ölümden soňky ýaşaýyş,, atly kitapça bardy. Awtoryny bilemok. Şonuň awtoryny bilýän barmy??

22.01.2021 / Selbii

ýerlerde ahmyrly gürleýanem özümiz. Nogsanlygy görüp sessiz synlap ýörmeklik biziñem nogsanlyga gatnaşygymyzy, goşandymyzy añladýar. Bize öwredilen edebi-terbiýäni töweregimizdäkilere öwredip bilmedigimizden biziñ özümiz ýazykly - bu biziñ kemçiligimiz. Bizem "olaryñ" biri bolanmyzy duýmazdan "olaryñ" biri bolup ýörenigimiz.. h

22.01.2021 / Selbii

Daşymyzdakylaryñ özlerini alyp baryşlary ýaranokmy?! Barybir bizem olaryñ biri, biziñ arassa, ahlakly edepli bolanymyz ýeterlik däl, goñşymyz, tanyşymyz, ýakynlarymyz, doganmyz, doganlarmyzyñ çagalary, ilen çalanlarymyz barymyz bitewilikde jemgiýet. diýmek nogsanlygy döredýänem bizlerden, görsegem görmedik bolup, ýerinde dymyp, sessizje geçip gaýdyp, yzyndan başga ýerlerde

22.01.2021 / Selbii

tongue horaz bar yerde deñ gygyrya diyarler, başlyklaram bar bileni arzañy yaz biggrin

22.01.2021 / Hаwеrаn

Tege awtoryñ adyny yazmaly )

22.01.2021 / Hаwеrаn

Ýöne... netije çykarmaga gatam bir gyssanmalyñ Gumlygelneje, belkäm... ol gelniñ jañlaşany onuñ adamsydyr... (biz şeýle ýagşy umytda bolalyñ)... Kämahal gözümiz b.n gören zatlarymyzam pikir eden zadymyzdan düybünden başga hilem bolup çykybiler... (belkäm şeyle bolsun)...

22.01.2021 / Gurgencli

Birnäçe ýyllyk arakesmeden soňra Ilkinji kryldan latyna geçiren ýazgym smile

22.01.2021 / yaprakdokimi95

ÖLÜMÜN ÖTESİ kitapdan,
Dowam bar smile

22.01.2021 / yaprakdokimi95

Daa mennenem sps onno @Hawerana, gou sayt sumada cenli otlicno munnan beýlägem gayrat ediwer @Haweran, supersayt işiñ ileri smile

22.01.2021 / 135790abcdea

Sabyrsyzlyk bilen garaşyan sagbolun Haweran söyyan dedektiwniy prozalary köprak goyagan garaşyas smile


21.01.2021 / Hаwеrаn

"Agaç näçe barly (miweli) bolsa başy aşak bolarmyş". Okyjylarymyzyñ öñünde "boýnumyz gyldan inçe" ))
Ýazgyñyz bizi ruhlandyrdy, duýgulandyrdy, minnetdar.

21.01.2021 / ashyrovamengli

Gerekli,täsirli maglumatlar!

21.01.2021 / Taryhçy

Hytay filosofiyasyny öwreniñ, hindi, gadymy müsür, gadymy eyran filosofiyasyny öwreniñ adamlar. hakyky Gündogardyr bular!

21.01.2021 / Taryhçy

Sag bol Has gardaş, ajaýyp terjimäñ üçin.

21.01.2021 / Taryhçy

Bu rowayat dal. Häzirki koronawirusly dünyämiziñ real kartinasy.

21.01.2021 / Taryhçy

Bäh! Öñküleriñ aytmadyk zady yok.

21.01.2021 / Revo

Çalt dyndy. Dowamy bolsa gowy bolardy. Intäk näçe sorag - jogaplar ýatyr ahyry.
Paýlaşanňyza sag boluň. Örän oňat pýessa. Ähli zat göz öňüňde janlanýar.