[ MOWZUK GOŞ ]

1 2 3 ... 639 640 »
GYBAT

Şäherdäki doganlama gaýdypdym,
Gabat geldi birden obadaş Oraz.
Diýende "ugruň ýok", diýipdim menem,
- Aý, ýöne, aýagym agyrýar biraz.

Iki hepde ýen ... Doly oka»
Goşgular | Просмотров: 1 | Добавил: Hаwеrаn | Goýulan wagty: Şu gün | Teswirler (0)

DUŞMANYÑ GARŞYLANYŞY

Şol günüň ertesi, ýagny, 1879-ynjy ýylyň 28-nji awgust güni ir säher howa ümürli boldy. Gözýetim golaýa geldi. Duşmanyň görünmän geläýmek howpy döredi. Her niçik hem ... Doly oka»
Taryhy proza | Просмотров: 0 | Добавил: Hаwеrаn | Goýulan wagty: Şu gün | Teswirler (0)

GALADAKY TAÝÝARLYK

Goşunyň golaýlaşýandygy baradaky habarlaryň ýygjamlaşmagy, şeýle hem ekabyrlaryň üznüksiz tagallalary bilen, gala göçüp gelýänleriňem sany artyp başlady. Mähnet diwarla ... Doly oka»
Taryhy proza | Просмотров: 0 | Добавил: Hаwеrаn | Goýulan wagty: Şu gün | Teswirler (0)

GURBAN MERGEN

Patyşa goşuny ýetip gelende edil Bamy, Bendesen ýaly Börme obasam tozap ýatyrdy. Ilatyň ýap-ýaňyja göçüp gidendigi her ädimde bildirip dur. Howul-hara zyňylan döwük-ýenjik u ... Doly oka»
Taryhy proza | Просмотров: 1 | Добавил: Hаwеrаn | Goýulan wagty: Şu gün | Teswirler (0)

YŞK ÖÝÜM

Eý ki pynhan sözleýän men derdimi
Gurmuşam men weýaranada ýurdumy.

Weýranadan çykyp göçsem düzgüne
Güýzünden-gyşyndan gonsam ýaz güne.

Yşk ... Doly oka»
Goşgular | Просмотров: 8 | Добавил: Hаwеrаn | Goýulan wagty: Şu gün | Teswirler (0)

SIL GELDI

Eý ýaranlar, emir kyldy Ýaradan,
Ilimizde bir ýaramaz hal boldy.
Asmanyñ ýüzüni tutdy garadan,
Bulut aglap, göz ýaşyndan sil boldy.

Bir müň üç ... Doly oka»
Goşgular | Просмотров: 8 | Добавил: Hаwеrаn | Goýulan wagty: Şu gün | Teswirler (0)

Bölüm 1.09 – ÇALIK

“Açın üzerine dokuz yorgan örtseler uyuyamaz” sözünü Çalık çok iyi anlamıştı. Son yiyeceklerini anasıyla karısına ve üç çocuğuna verip kendi aç yattığı için bütün gece ... Doly oka»
Taryhy proza | Просмотров: 5 | Добавил: Hаwеrаn | Goýulan wagty: Düýn | Teswirler (0)

Bölüm 1.08 – YARGU

Bütün yasavullar (polis) Kağan’dan buyruk almışlardı. Geceleri Çinlilerin çadırlarına iyice göz kulak olacaklar, bu geceden işe başlayacaklardı. Evli bir Çinlinin çadı ... Doly oka»
Taryhy proza | Просмотров: 7 | Добавил: Gökböri | Goýulan wagty: Düýn | Teswirler (0)

TÜRK MİTOLOJİSİNDE KURBAN

İnsan ve toplum hayatını etkileyen unsurlar arasında inançlar önemli bir yer tutar. Kişiliğin oluşmasında, aile bireyleri arasındaki bağların sağlam bir yapıya o ... Doly oka»
Taryhy makalalar | Просмотров: 10 | Добавил: Gökböri | Goýulan wagty: Düýn | Teswirler (0)

MAGTYMGULA ALKYŞ

Ýaz gelende gitdi gyş ayaz bilen,
Ganat ýaýyp geldi guş awaz bilen.
Seslendiler guşlar sähraň içinde,
Magtymgula alkyş, goşgy saz bilen

... Doly oka»
Goşgular | Просмотров: 22 | Добавил: Hаwеrаn | Goýulan wagty: Düýn | Teswirler (2)

DÖWLET GULLUGYNYŇ EDEBI WE DIPLOMATIK PROTOKOLYŇ ESASLARY

Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Döwlet gullugy akademiýasynyň okuw meýilnamasyna girizilen adybir ders bu okuw gollanma ... Doly oka»
Pedagogika we edep-terbiýe | Просмотров: 22 | Добавил: Hаwеrаn | Goýulan wagty: Düýn | Teswirler (0)

* * *

Nejep Hanmämmedow tabçanyň üstünde, äpet ýassyga gyşaryp, arkaýyn dynç alýardy.
Ol indi öz möwritini geçiripdi.
– Bäý-bä, kyrk ýyl işläýipdirin. Kyrk ýyl.
Şol ... Doly oka»
Powestler | Просмотров: 18 | Добавил: Hаwеrаn | Goýulan wagty: Düýn | Teswirler (0)

NURU-KYÝAMAT SALAWATY

Bir daşyň ýüzünde gudrat bilen ýazylan bu salawat «Kyýamat nury salawaty» diýip atlandyrylandyr. Onuň sebäbi bu salawaty okanlara kyýamat gününde sansyz nurlar bard ... Doly oka»
Pedagogika we edep-terbiýe | Просмотров: 24 | Добавил: Hаwеrаn | Goýulan wagty: Düýn | Teswirler (5)

HAKLAŞYK

Nejep Hanmämmedowiç öýünde, belent sekiniň üstünde, gat-gat bürenip, äpet per ýassyga ýaplanyp otyrdy. Ol bagtyýardy.
Neneň ol bagtyýar bolmasyn, neneň. Ömri, tutuş ömri ... Doly oka»
Powestler | Просмотров: 22 | Добавил: Hаwеrаn | Goýulan wagty: Düýn | Teswirler (0)

YŞK

Çoguna ýylanyp süýji sözleriñ,
Ganat ýaýmak isleýärin asmanda.
Yşkyñ gymmatyna çuñ düşünýändir,
Beýik bagty gözläp ýören pespäller.

Bizi baglasa-da t ... Doly oka»
Goşgular | Просмотров: 22 | Добавил: Jumjume | Goýulan wagty: Düýn | Teswirler (1)

PYGAMBERIMIZE AŞYKLARYÑ SOWGADY

Rahman we Rahym bolan Allahyň ady bilen başlaýaryn

Hemme öwgüler merhemeti soňsuz Allaha bolsun! Allahyň rahmeti we salamy iki ... Doly oka»
Pedagogika we edep-terbiýe | Просмотров: 23 | Добавил: Hаwеrаn | Goýulan wagty: Düýn | Teswirler (2)

ÝAŞYL BELA

Uzakly gün, uzakly gün
Aýna seredip agladym,
Bahar meniñ penjirämde zor bilen
Gamçylady agaçlaryñ belasyn,
Hossarsyz ýalñyz göwräni
Köşeşdirm ... Doly oka»
Goşgular | Просмотров: 44 | Добавил: Nurdan | Goýulan wagty: Düýn | Teswirler (14)

DURMUŞ - MENIÑ BASGANÇAGYM

I.

Salam Durmuş!
Men bir Taňry myhmanyň,
Men şol öňki - kalby joşgunly bende.
Günüň guçup, alkymyndan ysganym,
Söýüp ýö ... Doly oka»
Poemalar | Просмотров: 69 | Добавил: Edebiyatcy | Goýulan wagty: Düýn | Teswirler (15)

GUŞ BOLUP GÖZDEN UÇAN

"Guş öler, Sen onuñ uçuşyny ýatla"... " Bu dünýä söýmek üçin juda gysga, käşgä kepderi bolsadym..."

Bu jümleler 1935-nji ýylyñ 5-nji ýanwa ... Doly oka»
Ýazyjy şahyrlaryň we alymlaryň terjimehaly | Просмотров: 65 | Добавил: Nurdan | Goýulan wagty: Düýn | Teswirler (0)

Tylla öwürlip ýene işige geldi.
– Maşgalasyny, öýüni oňarman, ile keýmanwany boljak bolýanyň, öz pormusyny oňarman, oýnatgy bolup, ile öwüt beren bolýanyň agzyna-da bir... Tf-u, tf-uw, seniň b ... Doly oka»
Powestler | Просмотров: 51 | Добавил: Hаwеrаn | Goýulan wagty: Düýn | Teswirler (0)