[ MOWZUK GOŞ ]

1 2 3 ... 572 573 »
YMAMOGLUNYÑ ÝOLY

Ekrem Ymamogly "Karar" gazetesinde makala bilen çykyş etdi. Makalada gowy seljermeleri berdi:
“1873-nji ýylyñ ykdysady krizisiniñ birinji jahan urşuna se ... Doly oka»
Категория: Publisistika | Просмотров: 9 | Добавил: Gökböri | Дата: Düýn | Teswirler (0)

SYÝAHATÇYLARYŇ ŞIKAÝATLARY ☺

“Syýahatçylygyň inçe ýerleri” atly internet žurnaly dürli ýurtlara syýahat edip gelen jahankeşdeleriň öz gezen ýerleri barada internetde galdyran şikaýatlaryn ... Doly oka»
Категория: Sport we turizm | Просмотров: 17 | Добавил: Bagabat | Дата: Düýn | Teswirler (0)

AYNI HAYAT ÇIZGISINDE, AYNI RAYLARDA, AYNI TRENIN, FARKLI YÖNLERE GIDEN YOLCULARIYIZ

1917 yılıydı.
Gene böyle ekim ayıydı.
Mustafa Kemal kızağa çekilmişti.
Nereye tay ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 21 | Добавил: Gökböri | Дата: Düýn | Teswirler (1)

"Kökler"

“ÝAGMYR ÝAGDYR, SOLTANYM!"

“Alla jan, hudaý jan, ýagyş ýagdyr, Alla jan, ýagyş ýagdyr!... Burkut diwana, ýagyş ýagdyr! ... Çöllere ot bitir, mallaryň g ... Doly oka»
Просмотров: 20 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: Düýn | Teswirler (0)

"Kökler"

“NAÇARLARYŇ SAÇ ÝAÝARLAR, AH ÇEKIP”

Gözelleriň gursagyny dolduryp duran, olaryň ak alkymyna altyn-kümüşiň ýalkymyny çaýýan türkmeniň gülýakasyny synlaň ... Doly oka»
Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 24 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: Düýn | Teswirler (0)

HAÝSY RESPUBLIKA?

Dünýäniñ 206 döwletiniñ 159-y resmi adynyñ bir parçasy hökmünde respublika sözüni ulanýar!
“Jumhuriýet” (respublika) sözüniñ taryhymyz ... Doly oka»

Категория: Publisistika | Просмотров: 32 | Добавил: Gökböri | Дата: 29.10.2020 | Teswirler (0)

"Kökler"

AGAJY GORKUZYP BOLARMY?

Mellegimizde ýedi düýp erik agajy bardy. Ajy däne düýbiň basyrlyp getirişi, onuň gapdalyndaky süýji dänäniň hasyly ... Doly oka»

Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 41 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 29.10.2020 | Teswirler (1)

РЫБАК И СВЯЩЕННАЯ ПТИЦА АНКА
 
Восточная часть трассы Туркменбаши-Балканабад богатагорными склонами и возвышенностями. Региону присуща неповторимая красота. Это удивительно красивый у ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 12 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 29.10.2020 | Teswirler (0)

IÑ GADYMY HALY

Türkmen halylarynyň ýaşy müňlerçe ýyla barabar hasaplansa-da,iň gadymy halyny kim,nirede dokapdyr,onuň ýaşy näçe,şol halynyň reňki,nagyşlary nähili diýen sowal okyjylary ... Doly oka»

Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 24 | Добавил: Medine | Дата: 29.10.2020 | Teswirler (1)

ADAMLAR KEJEÑEK BOLUPDYR

Gyş tamamlanyp, ýazyñ burny görnüp ugran günleriniñ biridi. Bir ýatanymdan soñ, känbir oýanmam ýokdur welin, şol gezek daña ýakyn oýandym-da, daş çykdyn. ' ... Doly oka»

Категория: Satiriki hekaýalar | Просмотров: 39 | Добавил: Jeksparro | Дата: 29.10.2020 | Teswirler (1)

GYSGA HEKAÝALAR

Uzyn hekaýalar okap ýadadyňyzmy? Geliň onda biraz dünýädäki iň gysga hekaýalary hem okalyň.
Bu hekaýalar juda gysga bolup biler, emma, özleriniň täsirliligi, manylylyg ... Doly oka»

Категория: Hekaýalar | Просмотров: 77 | Добавил: Gurgencli | Дата: 29.10.2020 | Teswirler (2)

PEÝDAÑ ÝOK BOLSA

Pulyň ýok,
Işiň ýok öýüňde häzir,
Dert çekeňok ýöne aladalar bar.
Gapyň açyk dur gelýän adam ýok,
Dostly suratyňam saňa ýadygär.

S ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 49 | Добавил: ahallydan | Дата: 29.10.2020 | Teswirler (3)

ПОКАЯНИЕ

В далекие времена в селе жила одна богатая семья. У пары не было детей. Супруги больше всего на свете мечтали иметь сыне. Они переживали, что их мечта никогда не сбудется.  Однаж ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 12 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 29.10.2020 | Teswirler (0)

ADAMLAR PULY BILEN URÝAR

Atatürki hakydalardan sylmaga jan etseñizem... Respublikanyñ içini boşatmaga çytraşsañyzam... “Lozan biabraýçylykdyr” diýseñizem… Doly garaşsyzlyk üçin berilen be ... Doly oka»
Категория: Maliýe we ykdysadyýet | Просмотров: 28 | Добавил: Gökböri | Дата: 29.10.2020 | Teswirler (0)

BARYPÝATAN, AŇRYBAŞY ROMANTIKI GUSSA

...Kalbymyň ötlem-ötlem ýollaryny sökeläp, ýüregimiň ýumagyny gamgyn beýnim bilen çöşläp, men enweri geljege tarap bakýaryn...
Geljegim röwşene ... Doly oka»
Категория: Degişmeler | Просмотров: 50 | Добавил: Bagabat | Дата: 29.10.2020 | Teswirler (14)

HALAÝYGYÑ PREZIDENTI

Tanzimat döwrüniñ münewweri Ybraýym Şinasy (1826-1871)…
“Tercüman-ı Ahvâl” we “Tasvir-i Efkar” gazetlerini çap etmegi bilen ýa-da Günbatar ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 30 | Добавил: Gökböri | Дата: 29.10.2020 | Teswirler (4)

ENTONI DE MELLODAN MEDITASIÝA-HEKAÝAJYKLARY

“Haçan-da Hudaý gülende”
(Meditasiýa-hekaýajyklaryň ýygyndysy)

Ol meni hakykydyr öýdýär!


Bir maşgala re ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 62 | Добавил: Bagabat | Дата: 28.10.2020 | Teswirler (6)

ENTONI DE MELLODAN MEDITASIÝA-HEKAÝAJYKLARY - 2

Çapak çalýan perişde

Gadymy rowaýata görä, haçan-da Hudaý dünýäni ýaradýarka onuň ýanyna dört sany perişde gelipdir. Ol ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 38 | Добавил: Bagabat | Дата: 28.10.2020 | Teswirler (0)

ZÜLKEFIL PYGAMBER

Ir zamanlarda rowaýatçylaryñ aýtmaklaryna görä, bir ýurduñ ilaty gaty agzala bolup, halys başyna gidipdir. Ýaşula-ýaşkiçä, birek-birege sylag-hormat galmandyr. Adamlar h ... Doly oka»
Категория: Halk döredijiligi we rowaýatlar | Просмотров: 54 | Добавил: Jeksparro | Дата: 28.10.2020 | Teswirler (1)

SOWGAT

...Uzakly gün oňa nädip gowşurjagyny bilmän, daşyna ýumşajyk mahmal dolangylygyna okuw esbaplarynyň arasynda ýygşyryp gezdi. Göwni karar tapman, göýä, kimdir biri özüne bildirmän, ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 391 | Добавил: Bagabat | Дата: 28.10.2020 | Teswirler (1)