[ MOWZUK GOŞ ]

1 2 3 ... 677 678 »
ISGENDERIŇ ALTYN ALMASY

Ol geçmişiňi, geljegini depeläp gaçyp barýardy. Ýapraklary gojanyň damarlak goluny ýatladýan, şu töwerekdäki ýeke-täk selmelik onuň aýagynyň aşagynda mäjümlenipdi. ... Doly oka»
Hekaýalar | Просмотров: 17 | Добавил: Hаwеrаn | Goýulan wagty: Şu gün | Teswirler (0)

ВСТРЕЧАЛ…..

Обманувшего братьев за тяжесть монет, я встречал,
Болтуна, что за слово не держит ответ, я встречал,
На безвинных писавшего черный навет, я встречал,
И не ... Doly oka»
Goşgular | Просмотров: 3 | Добавил: Hаwеrаn | Goýulan wagty: Şu gün | Teswirler (0)

ОН?

Пьеру Декурселю


Дорогой друг, так ты ничего не понимаешь? Меня это не удивляет. Тебе кажется, я сошел с ума? Возможно, я слегка и помешался, но только не о ... Doly oka»
Hekaýalar | Просмотров: 13 | Добавил: Hаwеrаn | Goýulan wagty: Şu gün | Teswirler (0)

NEPES TELPEKÇI

Eli çeper ussatlardan däldi ol,
Şo kärinden gözlänokdam çöregin.
Iller urşa gitdi, tylda galdy ol,
Aýralyk, ýalňyzlyk gyýdy ýüregin.

Ol h ... Doly oka»
Goşgular | Просмотров: 35 | Добавил: Hаwеrаn | Goýulan wagty: Şu gün | Teswirler (2)

Я УЧУСЬ У ЛЕНИНА

Бессмертные, как яркий свет луча,
Живут слова родного Ильича.
Чтоб видеть правду в мире и в стране,
У Ленина учиться надо мне.

У Ленина ... Doly oka»
Goşgular | Просмотров: 27 | Добавил: Hаwеrаn | Goýulan wagty: Şu gün | Teswirler (2)

DOLAN AÝ

Wagt bahar gülleri ýaly terligi bilen kalbymyzy näzik duýgularyň anbaryndan püre-pürleýärdi. Söýgi hakda aç-açan gürrüň gozgamasaň-da, göwnüň barlygyny söz gatyşyňdan bilýärin. Gün ... Doly oka»

Hekaýalar | Просмотров: 34 | Добавил: Selbii | Goýulan wagty: Şu gün | Teswirler (4)

YKBALYMYÑ PEŞGEŞI

Bu şaýylyklaryň her birisi bakgal, gök satyjy we gassap bilen söwdalaşylyp jemlenipdi. Bir dollar segsen ýedi sent. Hemmesi şulardy. Onuň altmyş senti hem bir sentlik şa ... Doly oka»
Hekaýalar | Просмотров: 39 | Добавил: Magnoliýa | Goýulan wagty: Düýn | Teswirler (3)

UZAKDAKY DOSTA

Adam galmaz öýdüp etmezdim hyýal,
Sesim barmasa-da, duýýansyň meni.
Berjek bolýar, göýä, ýekelik zyýan,
Ömrüm ýatladyp dur boşan ýelkeni.

Paýla ... Doly oka»

Goşgular | Просмотров: 50 | Добавил: Selbii | Goýulan wagty: Düýn | Teswirler (10)

НЕОКОНЧЕННОЕ СТИХОТВОРЕНИЕ

Друг друга не желали слушать мы,
Рожденные с крутым и дерзким нравом.
И, отвергал прочие умы,
Любой считал себя лишь только правым.
< ... Doly oka»
Goşgular | Просмотров: 11 | Добавил: Hаwеrаn | Goýulan wagty: Düýn | Teswirler (0)

MYNAJAT

Eý, Allam, eý, Gudrat, görkez bir nyşan,
Kalplar garalmanka şübhe posundan.
Bolmasa bir pursat zemine düşäý,
Şeýtan sumat bolsun aýak sesiňden.

B ... Doly oka»
Goşgular | Просмотров: 46 | Добавил: Ahmet | Goýulan wagty: Düýn | Teswirler (3)

SAŇA DUŞAN GÜNÜM

Saňa duşan günüm şeýleräk gündi,
Adaty günlere meňzemeýärdi.
Gökde gaýyp ýören akja bulutda
Diňe ikimiziň keşbimiz bardy.

Ýüzümizi ýelp ... Doly oka»
Goşgular | Просмотров: 30 | Добавил: Hаwеrаn | Goýulan wagty: Düýn | Teswirler (0)

REMEZAN ÝOMAKLARY

Mejlisde birinden sorapdyrlar:
- Näçe gün agzyňy beklediň?
- Bir gün.
Bu soragy mejlisde oturan ýene birine beripdirler. Ol:
- Onuň alyjenapl ... Doly oka»

Degişmeler | Просмотров: 47 | Добавил: Hаwеrаn | Goýulan wagty: Düýn | Teswirler (0)

«Туркменский цикл» Юрия Трифонова:
в поисках литературы факта

Для цитирования в научных исследованиях

■ Аннотация

Статья посвящена туркменскому ... Doly oka»
Edebiýaty öwreniş | Просмотров: 10 | Добавил: Hаwеrаn | Goýulan wagty: Düýn | Teswirler (0)

АKTÝOR

Ýok, ýoldaş direktor, bagyşlaň, Sizden
Henizem gitmändir oglanlyk, ýaşlyk.
Siz öz işgärňizi tanamansyňyz,
Bu – ýalňyşlyk, özem gödek ýalňyşlyk.
Bilýäňi ... Doly oka»
Goşgular | Просмотров: 30 | Добавил: Hаwеrаn | Goýulan wagty: Düýn | Teswirler (0)

REMEZAN HENEKLERI

O nämäñ günäsi!

Oraza günleriniñ birinde Nasretdin Ependi suwsuzlyga halys çydap bilmän bir çeşmäñ başyna barypdyr-da, eñegini suwa basypdyr. Ýañy ... Doly oka»
Degişmeler | Просмотров: 74 | Добавил: Hаwеrаn | Goýulan wagty: Düýn | Teswirler (5)

ОДА ЖЕНЩИНЕ

О, женщина, ты краше всех светил-
Ты ярче солнца и луны прелестней.
Тебе Фраги поэмы посвятил,
И Саади тебя возвысил песней.

Ты мудрецам вели ... Doly oka»
Goşgular | Просмотров: 26 | Добавил: Hаwеrаn | Goýulan wagty: Düýn | Teswirler (1)

 ÝERKÜMEDE DÖRÄN GOŞGULAR

Men bu goşgulara tagzym edýärin,
Bir beýik gudrata tagzym eden dek.
Pikir derýasyna çümüp gidýärin,
Gidýärin ummana çümüp giden dek.
... Doly oka»
Goşgular | Просмотров: 24 | Добавил: Hаwеrаn | Goýulan wagty: Düýn | Teswirler (0)

БОЧОНОК

Адольфу Тавернье

Дядя Шико, эпревильский трактирщик, остановил свою двуколку перед фермой тетушки Маглуар. То был рослый сорокалетний здоровяк, краснолицый, с ... Doly oka»
Hekaýalar | Просмотров: 16 | Добавил: Hаwеrаn | Goýulan wagty: Düýn | Teswirler (0)

МЕСТА, ГДЕ ЖИЛ ФРАГИ

Вершины гор заснежены, сады
Плодами зреют щедро и богато.
Журчат арыки, полные воды,
В краю, где жил Махтумкули когда-то.

Остановить ... Doly oka»
Goşgular | Просмотров: 11 | Добавил: Hаwеrаn | Goýulan wagty: Düýn | Teswirler (0)

KITAPÇYL HAKDA ERTEKI

Bir bar eken,
Bir ýok eken,
Bir är-aýal bar eken.
Dokuz aý,
Dokuz gün,
Dokuz sagadyň
Geçerine olar howlugýar eken.
< ... Doly oka»
Goşgular | Просмотров: 40 | Добавил: Hаwеrаn | Goýulan wagty: Düýn | Teswirler (0)