[ MOWZUK GOŞ ]

1 2 3 ... 608 609 »
5.

Ýarym gijä çenli Ata Gandymyň gözi çirim etmedi. Nädende Bossanyň kakasy bilen derdini paýlaşyp biljegi barada oýlanyp, pikir otarsa-da onuň tärini tapmady. Göwnüne bolmasa gyzyň atasy ... Doly oka»
Detektiw proza | Просмотров: 12 | Добавил: Hаwеrаn | Goýulan wagty: Düýn | Teswirler (0)

3. Sen elmydama şol bir çagalygyňda durmarsyň bu hakykatyň manysyna çuňňur akyl ýetirmegi başar. Biz dünýä inýäris we uly adamlar bolanymyzdan soňra ýerde öz yzymyzy galdyrmak, ömrümizi hakyky adam ... Doly oka»
Pedagogika we edep-terbiýe | Просмотров: 13 | Добавил: Hаwеrаn | Goýulan wagty: Düýn | Teswirler (0)

3.

Şol gije Täjimiň gözi daňdana çenli çirim etmedi. Näme üçindir eden-goýanlaryny, başyndan geçirenlerini göz atuwyna getirip iki egnine agnady ýatdy. Şo barmana Ata kirtlen alnynda gaza ... Doly oka»
Detektiw proza | Просмотров: 22 | Добавил: Hаwеrаn | Goýulan wagty: Düýn | Teswirler (0)

Biz bagşyny söýdük, şahyra uyduk,
Şolar öytdük ömrümize hökmanlar.
Jan kerte dirände bir zady duýduk,
Bu günleriň gahrymany lukmanlar.

Dogry hem-de düzüw yodalar bile ... Doly oka»
Goşgular | Просмотров: 52 | Добавил: Selbii | Goýulan wagty: Düýn | Teswirler (38)

HAKYKY ADAMY NÄHILI TERBIÝELEMELI?  

SOSIALISTIK WATANA SÖÝGI, ÝOKARY IDEÝALYLYK WE GRAŽDANLYK 

1. Sen adam bolup doguldyň: emma entek Adam bolmak gerek. Hakyky adam ö ... Doly oka»
Pedagogika we edep-terbiýe | Просмотров: 23 | Добавил: Hаwеrаn | Goýulan wagty: Düýn | Teswirler (0)

BIZIŇ GÜNLERIMIZIŇ NESIHATLARYNDAN

(A.Hudaýberdiýewiň «Ogluma wesýetlerim» diýen kitapçasyndan alyndy) 

1. Salamlaşylýan wagty saglyk-amanlyk soraşmak gezegini ýaşula ... Doly oka»
Sözler | Просмотров: 20 | Добавил: Hаwеrаn | Goýulan wagty: Düýn | Teswirler (0)

ABU ALY IBN SINANYŇ (LUKMAN HEKIMIŇ) ÖZ PERZENDINE BEREN NESIHATLARYNDAN

(A.Hudaýberdiýewiň «Ogluma wesýetlerim» diýen kitapçasyndan alyndy)

1. Eý perzendim, beýik we ... Doly oka»
Sözler | Просмотров: 19 | Добавил: Hаwеrаn | Goýulan wagty: Düýn | Teswirler (0)

ANUŞIRWAN ADYLYŇ NESIHATLARY

(«Kowusnama» kitabyndan alyndy)

1. Gije bilen gündiz çalyşyp durka, pelegiň gerdişine geňirgenmäň.

2. Adamlar näme üçin bir g ... Doly oka»
Sözler | Просмотров: 23 | Добавил: Hаwеrаn | Goýulan wagty: Düýn | Teswirler (0)

HALKLAR WE TAÝPA-TIRELER ARASYNDAKY DOSTLUK BARADA    

Dünýädäki halklaryň ählisi bir ata we bir eneden – Adam ata we How eneden (käbir türki halklarda Adam ata we How eneden, hristianlar ... Doly oka»
Pedagogika we edep-terbiýe | Просмотров: 29 | Добавил: Hаwеrаn | Goýulan wagty: Düýn | Teswirler (1)

HÜNÄR ÖWRENMEK, BILIM ALMAK HAKYNDA  

Söhbetimizi «Kowusnamanyň» sözleri bilen dowam etdireliň: «Maly-döwlet jähtden garyp bolsaň-da, akyl-paýhas tarapyndan baý bolmaga çalyş, çünki akyl ... Doly oka»
Pedagogika we edep-terbiýe | Просмотров: 11 | Добавил: Hаwеrаn | Goýulan wagty: Düýn | Teswirler (0)

GEPLEMEK, SÖZLEMEK, DILEWARLYK BARADA  

Köpçüligi agzyna garadyp bilýän guýmagursak dilewarlyk, suhanwerlik her kese ýetdirmeýär, ýöne weli süýji dilli bolmak, her bir adam bilen mylakatl ... Doly oka»
Pedagogika we edep-terbiýe | Просмотров: 30 | Добавил: Hаwеrаn | Goýulan wagty: Düýn | Teswirler (0)

ORAL SEKSI OÑLAÝANLARA..

Sowal: Käbir adamlar "Oral seksi gadagan edýän aýat ýa hadys ýok" diýýär. Muny aýdýanlar hatda "Bakara" süresiniñ "Ekin meýdanyñyz bolan aýallara isleýşiñi ... Doly oka»
Просмотров: 99 | Добавил: Hаwеrаn | Goýulan wagty: Düýn | Teswirler (6)

AK ÖÝ

Biz deňziň ýakasynda ýaşaýardyk.
Kakamyň ýelkenli oňat gaýygy bardy. Ony kürekläbem, ýelkenini galdyrybam sürüp bilýärdim. Ýöne eýýäm on iki ýaşan bolsamam, kakam hiç wagt ýe ... Doly oka»
Hekaýalar | Просмотров: 36 | Добавил: Gurgencli | Goýulan wagty: 23.01.2021 | Teswirler (0)

LILIT SIMWOLIKASY

Lilit ýewreý okkultizminde Hezreti Adam atanyñ birinji aýaly hasaplanýar. Ol adamsyny How eneden gabanyp, ondan bolanlary öldürjekdigine äht edýär. Lilit bäbek ölümlerin ... Doly oka»
Geň-taňsy wakalar | Просмотров: 46 | Добавил: Hаwеrаn | Goýulan wagty: 23.01.2021 | Teswirler (1)

7.

Oraz Sary ýazgynyň soňuna ýetende elindäki kagyzlaryň sandyraýanyny gördi. Kellesine degen urgynyň sarsgynyny ýatlady. Ony bir gezek sahnada çyndan urupdylar. Oraz Sary baýyň roluny oý ... Doly oka»
Powestler | Просмотров: 51 | Добавил: Hаwеrаn | Goýulan wagty: 23.01.2021 | Teswirler (1)

UKLAMAK, DYNÇ ALMAK WE OÝALYK HAKYNDA    

Oýalygy we ukyny gezekleşdirmek arkaly adam ýadawlygyny aýyrýar, beýnisiniň we bedeniniň güýjüni dikeldýär. Uklap gowy dynç alan adamyň işe ukypl ... Doly oka»
Pedagogika we edep-terbiýe | Просмотров: 32 | Добавил: Hаwеrаn | Goýulan wagty: 23.01.2021 | Teswirler (0)

■ ТАLАŇÇYLYК

Bu wаkаnуň gаhrymanlarynyň ikisi-dе Аşgabatda ýаşаýar, аýatda diri аdаmlаr. Оlar оrta mеkdebi gutаryp, раýtagta ýоkary bilim аlmaga gеlipdiler, ýоkary оkuw jаýyny tamаmlanlar ... Doly oka»
Powestler | Просмотров: 65 | Добавил: Hаwеrаn | Goýulan wagty: 23.01.2021 | Teswirler (2)

ÝAZ ARZAŇY

— Salawmaleýkim başlyk, aga…
— Saglykmy? Oturyň!
— Başlyk aga…
— Näme başlyk aga at dakjakmy? Işe täze geldiňmi?! Dogrumy şol?
— Dogry… ýok.
... Doly oka»
Degişmeler | Просмотров: 85 | Добавил: Gurgencli | Goýulan wagty: 22.01.2021 | Teswirler (2)

ÖLÜMÜN ÖTESİ

ÖLÜM DENEYİMİ
Ben, ölülerin ruhlarıyla konuşmakla suçlandım ki bu dini çevrelerce, kesinlikle "yapılmaması gereken şey" olarak görülür. Yaptığım şeyin bu olduğunu asla ... Doly oka»
Просмотров: 49 | Добавил: yaprakdokimi95 | Goýulan wagty: 22.01.2021 | Teswirler (3)

ROBAT-ANDROID / FANTASTIKI HEKAÝA

  Işden gelemsoň, öýümiň ýakynyndaky seýilgähe baryp oturmagy gowy görýän. Seýilgähdäki agaçlara seredip, olarda öz dilinde "jürküldeşýän" guşlaryň sesin ... Doly oka»
Mistika we fantastika | Просмотров: 47 | Добавил: Şirhan | Goýulan wagty: 22.01.2021 | Teswirler (0)