JAN WATAN TÜRKMENISTAN! BITARAPLYGYÑ 25 ÝYL BAÝRAMY GUTLY BOLSUN

[ MOWZUK GOŞ ]

1 2 3 ... 586 587 »
PYGAMBERIŇ ÇÖREGI

Nika gyýlanda çatynjalaryň taýly gezek arkasyna kakylyp ýigide edilýän sargytda şeýle sözler bar:

"Ak-gök geýdirme,
Arpa çörek iýdirme..."

... Doly oka»
Edebi makalalar | Просмотров: 9 | Добавил: Hаwеrаn | Goýulan wagty: Şu gün | Teswirler (0)

MÜSÜRE SATYLAN ÝUSUP HAKYNDA  

Gurhanyň taryhy halk döredijiligini öwrenmekde düýpsiz çeşme. Onuň aýatlarynyň, süreleriniň manysyna ýetip, çeşmelerini kesgitläp otursaň Töwratyň, Injiliň, ... Doly oka»
Edebi makalalar | Просмотров: 14 | Добавил: Hаwеrаn | Goýulan wagty: Şu gün | Teswirler (0)

NIREDEN GELEN JÄHENNEMÇILIK?

Türkmenlerde: “Şu günlügiňi tapsaň ertirligiňi gaýgy etme”diýen söz bar. Many taýdan ol köp derejede jähennemçiligi aňladýar. Gahrymançylyk eposymyzyň gahryma ... Doly oka»
Edebi makalalar | Просмотров: 13 | Добавил: Hаwеrаn | Goýulan wagty: Şu gün | Teswirler (0)

SERKERDE OGUZHAN

Taryhda serkerde kän, eýsem-de bolsa, harby tärlerini nesillere husga hökmünde galdyran serkerdeler san taýdan köplük edýän däldir. Oguz hanam saýlantgylaryň hataryna gir ... Doly oka»
Edebi makalalar | Просмотров: 7 | Добавил: Hаwеrаn | Goýulan wagty: Düýn | Teswirler (0)

DUZ

Öwlüýä zyýarat edip gördüňizmi?
Belli-belli öwlüýälere zyýarat edýärler. Zyýaratçylar esasan ugur-utgasyny ýitiren, agyr derde uçran, dürli hili bejerip bolmaýan ... Doly oka»
Oýlanmalar | Просмотров: 33 | Добавил: Atayew | Goýulan wagty: Düýn | Teswirler (1)

ARŞA GÖTERLENLER

Magtymguly aýdar: “Alhamdüllila”,
Döwlet bakysyny özüň ber, Alla!
Any münen Ahmet ibni Abdylla,
Geldi zybanyma sözi Byragyň."


Ahm ... Doly oka»
Edebi makalalar | Просмотров: 15 | Добавил: Hаwеrаn | Goýulan wagty: Düýn | Teswirler (0)

ÇARBAGLY EÝRAN

“Görogly” eposynyň “Arapdan ar alyş” bölüminden şeýle setirleri okaýarys: “Görogly Reýhan Arabyň ukudadygyny bilip, gap-gaýgysyz atyny sürüp ötägitdi. Onuň galasynyň arka ý ... Doly oka»
Edebi makalalar | Просмотров: 15 | Добавил: Hаwеrаn | Goýulan wagty: Düýn | Teswirler (0)

KINDIWANJA ÝÜREGIMI KIME BERSEMKÄM?

Meniň bir kiçijik, örän kindiwanja ýüregim bar. Enem: «Adamyň ýüregi boş bolmaly däldir» diýerdi. Şonuň üçin köpden bäri ýüregimi kimdir birine bereýin ... Doly oka»
Hekaýalar | Просмотров: 19 | Добавил: Gurgencli | Goýulan wagty: Düýn | Teswirler (0)

BU NÄHILI KETENI BOLÝAR?

Doganlary tarapyndan Müsüre satylan Ýusubyň rowaýaty türkmenleriň arasynda-da meşhur. N.Andalybyň “Ýusup-Züleýha” dessanyny okansyňyz. Bu taryhyň düýbi Töwratda-M ... Doly oka»
Edebi makalalar | Просмотров: 8 | Добавил: Hаwеrаn | Goýulan wagty: Düýn | Teswirler (0)

ŞUMERLER HEM ÖZÜMIZ HAKDA

Sowet assirologiýasynyň atasy atlandyrylýan Nikolskiniň pikirine görä, şumerler Mesopotamiýa Köpetdagyň eteginden barypdyrlar. Dürli çeşmelerde gabat gelýän fakt ... Doly oka»
Edebi makalalar | Просмотров: 13 | Добавил: Hаwеrаn | Goýulan wagty: Düýn | Teswirler (0)

“PIS PISI TAPAR, SUW PESI”

Türkmenleriň bu sözüniň üstüne many taýdan ugurdaşrak bolan ýene bir sözi goşsa bolar: “Deň etmän duş etmen”. Soňky sözüň Hudaýyň eradasyna ýöňkelip aýdylany gö ... Doly oka»
Edebi makalalar | Просмотров: 25 | Добавил: Hаwеrаn | Goýulan wagty: Düýn | Teswirler (1)

ŞINDI HOWATYRLANYP BAŞLADYM...

Mundan on gün öñ...
Odatv-ä ýeke sahypalyk maglumat geldi.
2020-nji ýylyñ 23-nji noýabrynda "Bolup biläýjek hadysa" (“Muhtemel Eylem”) ady bil ... Doly oka»
Publisistika | Просмотров: 28 | Добавил: Gökböri | Goýulan wagty: Düýn | Teswirler (0)

JUDA ÝAMAN GYLYK

Halk arasyndaky ynanja görä, jelepçilik ahlaksyzlygyň gözilginç ýagdaýa baryp ýetmesidir. Köpüň üýşen ýerinde bu ýaman gylyk hakynda gürrüň açmak uslyp bilinmeýär. Meniň ... Doly oka»
Edebi makalalar | Просмотров: 59 | Добавил: Hаwеrаn | Goýulan wagty: Düýn | Teswirler (6)

GADYMDAN GELÝÄN ÇADRA

Häzirki zamanda çadrany fundamental yslamyň simwolyna öwürdiler diýse boljak. Şerigatyň höküm sürýän ýurdy görkezilende başy çadraly aýal birinji plana geçýär. Men a ... Doly oka»
Edebi makalalar | Просмотров: 15 | Добавил: Hаwеrаn | Goýulan wagty: Düýn | Teswirler (0)

ISA ÝER ÝÜZÜNE INSE...

F.Dostoýewskiniñ iñ soñky ýazan "Doganlar Karamazowlar" romanynyñ iñ täsin bölümi "Beýik inkwizisiýaçy" bolsa gerek. Bu bölümde ynanç eksplutasiýasy we din ýoýulmal ... Doly oka»
Filosofiýa | Просмотров: 37 | Добавил: Gökböri | Goýulan wagty: Düýn | Teswirler (6)

ISGENDERIŇ  DIWARY

Ýurdy, döwleti saklamak üçin nämeler edilmändir! Galalaryň, şäherleriň töweregine belent diwarlar galdyrlany bilen oňulman, ony tutuş ýurduň daşyna-da aýlapdyrlar. Onuň ... Doly oka»
Edebi makalalar | Просмотров: 27 | Добавил: Hаwеrаn | Goýulan wagty: Düýn | Teswirler (1)

TANSYŇ  TÄSIN  DÖREÝIŞI

Onlarça ýyllaryň dowamynda türkmenlerde tans bolmandyr diýip ýazyldy. Bu pikire öz alymlarymyzam goşuldy. Kommunistik ideologiýanyň sözde garyby gowy görmek häsiýe ... Doly oka»
Edebi makalalar | Просмотров: 15 | Добавил: Hаwеrаn | Goýulan wagty: Düýn | Teswirler (0)

"Men yşkdan müň ýola ötünç soraýan,
Hem-ä seň adyňdan,
hem öz adymdan."

Aşyr Hanow


Görüp bolsa, bagta sebäp kän eken,
Geldiň — gussalarym öňküden ... Doly oka»
Goşgular | Просмотров: 37 | Добавил: Pegas | Goýulan wagty: Düýn | Teswirler (4)

Bir Emperyalist* Olan Soner Yalçın’dan Anti-Emperyalist Ahkamı: Komik

Çok bilgi veren yazarları okurken eleştirel yaklaşırım, temkinli bir şekilde okurum. İddiasını kanıtlamak için, bilgi ... Doly oka»
Publisistika | Просмотров: 35 | Добавил: Allaberdi | Goýulan wagty: Düýn | Teswirler (9)

GALYŇ DIŇE GYZ BAHASYMY?

Gündogaryň juda gadymy döwürleri bilen tanşyp otyrkaň galyňly meseläniň üstünden barýarsyň. Belki, bu söwdanyň başy ilkidurmuş adamynyň mesgeni bolan jeňňellerde ... Doly oka»
Edebi makalalar | Просмотров: 23 | Добавил: Hаwеrаn | Goýulan wagty: Düýn | Teswirler (1)